Reklamace opravy a úpravy věci

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Každá věc se může rozbít. Jak se ale zachovat, pokud si rozbitý budík, který již nemáte v záruce, necháte opravit a vada se po pár dnech objeví znovu? Zákon dává v podobných případech spotřebiteli možnost opravu reklamovat.

Kdy je tento vzor vhodný?

Reklamuje-li spotřebitel opravu nebo úpravu věci. Opravou se rozumí zejména činnost, kterou se odstraňují vady věci, následky poškození věci nebo následky opotřebení. Úpravou je činnost, kterou se mění povrch věci nebo její vlastnosti. Úpravu věci je nutné odlišit od zhotovení věci, při kterém vzniká na základě požadavků spotřebitele nová věc. Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená oprava nebo úprava při převzetí věci objednatelem, a za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Zhotovitel odpovídá také za vady, jejichž příčinou je vadnost věci, která má být opravena nebo upravena, či nevhodnost pokynů objednatele, jestliže ho na vadnost věci či nevhodnost pokynů neupozornil.

Záruční doba na opravu věci je ze zákona tři měsíce, na stavební práce se vztahuje záruka 18měsíční. Ve smlouvě může být sjednána delší záruční doba, důležité je zároveň vymezit podmínky prodloužené záruční doby. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.

 

Jak tento vzor použít?

Reklamaci uplatní spotřebitel u zhotovitele nejpozději do konce záruční lhůty. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady (novou opravu). Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, nebo vyskytne-li se vada znovu, má objednatel právo na zrušení smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy. Požaduje-li zrušení smlouvy, využije vzor „Odstoupení od smlouvy pro neodstranitelnou vadu u opravy“.

Vznik smlouvy o opravě či úpravě věci je spotřebitel povinen prokázat. Nebyla-li smlouva uzavřena v písemné podobě, může její vznik prokázat předložením písemného potvrzení o převzetí objednávky, které je zhotovitel povinen spotřebiteli vydat, pokud věc nebyla opravena nebo upravena na počkání. Nemá-li spotřebitel žádný doklad o tom, že smlouva vznikla, musí její vznik prokázat jiným hodnověrným způsobem (např. svědeckou výpovědí).Přihlásit