Odmítnutí zvýšení ceny u smlouvy o dílo

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Objednatel si nechal zhotovit novou kuchyňskou linku. Výrobce před jejím zhotovením vypracoval podrobný odhad ceny jednotlivých položek kuchyně. Při konečném vyúčtování však požadoval po objednateli výrazně vyšší cenu, než původně odhadoval.

Kdy je tento vzor vhodný?

Odmítnutí zvýšení ceny o dílo je vhodné v případě, kdy došlo k navýšení ceny o více než 10 až 20 % a toto navýšení není odůvodněno či předem schváleno.

Cena díla může být:

a) sjednána ve smlouvě,
b) stanovena zvláštním předpisem,
c) dohodnuta podle rozpočtu,
d) určena odhadem.

ad a) Není-li výše ceny sjednána smlouvou nebo stanovena zvláštními předpisy, je třeba poskytnout cenu přiměřenou. Není-li dohodnuto jinak, platí se cena až po skončení díla. Provádí-li se však dílo po částech nebo vyžaduje-li provedení díla značných nákladů, je ten, komu bylo provedení díla zadáno, oprávněn požadovat již během provádění díla od objednatele přiměřené zálohy.

ad c) Byla-li cena dohodnuta podle rozpočtu, nesmí být bez souhlasu objednatele zvýšena. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté lze účtovat pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně, nebo jestliže práce dodatečně písemně objednal. Došlo-li v době od uzavření smlouvy do jejího splnění ke změně cenového předpisu, podle kterého byla cena dohodnuta, je zhotovitel na to povinen objednatele bez prodlení písemně upozornit a oznámit mu novou cenu. V tomto případě je vhodné odmítnout navýšení ceny díla, jestliže navýšení ceny nebylo objednatelem odsouhlaseno.

ad d) Cena určená odhadem je sice závazná, ale z povahy způsobu určení její výše vyplývá, že nemůže být považována za cenu maximální. Je proto možné tuto cenu překročit, avšak v zájmu ochrany objednatele je stanoveno, že při zhotovení díla nesmí být překročena podstatně. Za podstatné překročení ceny určené odhadem je třeba zpravidla považovat její zvýšení o více než 10 až 20 %. Zvýšení ceny musí zhotovitel objednateli zdůvodnit. Nastane-li takováto situace, je zhotovitel povinen neprodleně na to objednatele písemně upozornit a oznámit mu novou cenu. Neučiní-li to vůbec, popř. jinou formou než písemnou, nemá právo na zaplacení nové ceny, kterou by jinak při jejím nepodstatném překročení byl oprávněn požadovat.Přihlásit