Jak na reklamaci vyúčtování spotřeby energií

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Publikováno v časopise 4/2020

Až na výjimky každou domácnost na jaře čeká vyúčtování spotřebovaných energií. Někteří musí uhradit nedoplatek, ti šťastnější pak mohou očekávat finanční injekci ve formě přeplatku. Co všechno můžete najít ve svém ročním vyúčtování? Jak ho v případě nedostatků reklamovat? A jaké druhy vyúčtování dodavatel energií zasílá? Jak a v kterých případech se vyúčtovává spotřeba energií v nájemním bytě?

Platby za energie

Podle energetického zákona má dodavatel energií stanovit výši záloh na základě očekávané spotřeby, přičemž má vycházet z dřívější spotřeby v daném odběrném místě. Zúčtovací období činí zpravidla dvanáct měsíců a tomu odpovídá i počet záloh. Dodavatel se však může se spotřebitelem dohodnout i na jiném počtu záloh nebo na změně jejich výše. Podrobnosti bývají uvedeny v obchodních podmínkách.

Dávejte si však pozor na praxi, kdy dodavatelé nastaví nízké zálohy nebo požadují zaplatit pouze deset měsíčních záloh, aby vás nalákali na uzavření nové smlouvy. Můžete pak být nemile překvapeni vysokým nedoplatkem. Jiní dodavatelé naopak stanoví zálohy nepřiměřeně vysoké, přičemž problém může vzniknout v případě, kdy takto nastavenými zálohami řeší své finanční problémy. Jestliže skončí v insolvenci, je obtížné získat přeplatky zpět.

Nejste-li spokojeni s nastavenými zálohami, měli byste se nejprve obrátit na dodavatele s žádostí o jejich úpravu s argumentem, že zálohy mají co nejvěrněji odrážet předpokládanou spotřebu. Jestliže vám dodavatel nevyhoví, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad. Ten ostatně na svých webových stránkách uvádí, že nepřiměřeně vysoké zálohy jsou problematické, a připouští, že „jejich formou vlastně spotřebitelé poskytují dodavatelům bezúročnou půjčku, která při velkém počtu spotřebitelů přináší dodavateli nemalé zisky.“ Stanovení nepřiměřených záloh může Energetický regulační úřad posoudit jako přestupek a uložit za něj pokutu až ve výši 15 miliónů korun. Na druhou stranu k úpravě záloh může dodavatel oprávněně přistoupit v případě, že dochází ke změně výše ceny za dodávky energií nebo ke zvýšení jejich spotřeby v odběrném místě.

Druhy vyúčtování a provádění odečtu

Rozeznáváme tři druhy vyúčtování. Vedle vyúčtování řádného, které se provádí po skončení zúčtovacího období, můžete obdržet ještě vyúčtování mimořádné za část roku. Mimořádné vyúčtování, nazývané také závěrečné, vystavuje bezplatně původní dodavatel, jestliže měníte dodavatele energií. Mimořádné vyúčtování také můžete obdržet právě od nového dodavatele po uplynutí několika měsíců trvání nové smlouvy. O mimořádné vyúčtování lze také dodavatele požádat kdykoliv v průběhu zúčtovacího období, většinou však za úplatu. Posledním typem je vyúčtování opravné, kterým se provádí oprava řádného nebo mimořádného vyúčtování.

Co se týče termínu řádného vyúčtování, tak platí, že nechodí všem ve stejnou dobu, odečty totiž provádí distributor na jaře v různé dny. Dodavatel energií tedy nemůže termín vyúčtování stanovit, stejně tak nemůže ovlivnit ani vyplněné hodnoty.

Odběratel má povinnost umožnit distributorovi přístup k elektroměru či plynoměru. Při odečtu pak pracovník distributora zkontroluje i stav plomby. O odečtech jste informováni dopředu písemným oznámením. To je třeba si uvědomit v případě, že někdo zazvoní mimo oznámený termín u vašich dveří s tím, že jde provést odečet. Může se jednat o podomního obchodníka a jeho návštěva může vyústit v uzavření nevýhodné smlouvy. Pracovník distributora by se proto měl prokázat služebním průkazem a případně dokladem totožnosti.

Jako podklad pro vyúčtování může sloužit i samoodečet provedený odběratelem, ovšem ten lze provést maximálně třikrát po sobě. Poslední způsob odečtu pak představuje odečet odhadem, k němuž dojde, jestliže neumožníte odečet nebo neprovedete samoodečet, respektive nebudou splněny podmínky pro to, aby byl samoodečet uznán. Typicky se používá odečet odhadem v případě, že dochází ke změně dodavatele.

Distributor je oprávněn provést odečet odhadem na základě zákona a pouze zákonem stanoveným způsobem, což znamená, že musí vycházet z předpokládané spotřeby daného odběrného místa.

Čeho si všímat ve vyúčtování

Spolu s vyúčtováním obdržíte buď pokyn zaplatit nedoplatek, nebo vám bude vrácen přeplatek. Ovšem někteří dodavatelé převádějí přeplatky do dalšího období. Praktické to může být, jestliže se jedná o stokorunové částky, ovšem u vyšších částek nevidíme důvod, proč by si je měli ponechat.

Vyúčtování se skládá ze tří částí – základní „A“, podrobné „B“ a doprovodné „C“. Vyúčtování může dodavatel na základě žádosti zákazníka zasílat v zúženém rozsahu. V takovém případě obdržíte pouze část „A“, případně část „B“. Podle dohody se vyúčtování zasílá v písemné nebo elektronické formě. Dodavatel však musí všechny části vyúčtování zákazníkovi zpřístupnit dálkovou formou. A pokud o to později požádáte, musí vám být zasláno vyúčtování v plném rozsahu.

Při kontrolních propočtech je třeba si uvědomit, že platby za elektřinu a plyn se skládají z regulované části, kterou stanovuje stát, a z části neregulované, určené dodavatelem. Je rovněž dobré podívat se na sjednaný produkt, sazbu a na výši stálého měsíčního platu, neboť ten se podílí na výsledné ceně.

Zákon stanoví, že údaje ve vyúčtování musejí být přehledné, srozumitelné a čitelné. Přesto se může stát, že vyúčtování neporozumíte ani po pečlivém prostudování. V takovém případě máte právo na jeho vysvětlení od dodavatele. Ten je také povinen na základě vaší žádosti poskytnout údaje o spotřebě alespoň za poslední tři roky.

Jak reklamovat vyúčtování

Podrobnosti ohledně reklamace vyúčtování zpravidla naleznete v obchodních podmínkách, které se vážou ke smlouvě o dodávkách energií. V nich bývá také uvedena doba, do kdy lze vyúčtování reklamovat. Dodavatelé někdy vyzývají spotřebitele, aby reklamovali vyúčtování telefonicky prostřednictvím zákaznické linky. Jedná se bezpochyby o dobrý způsob, jak získat prvotní informace, ovšem poté by měla následovat písemná reklamace, abyste měli důkaz o podání a obsahu reklamace.

V reklamaci by mělo být uvedeno jméno, příjmení, datum narození, bydliště, zákaznické číslo, číslo a adresa odběrného místa. Reklamace musí být podle zákona vyřízena do 15 dnů od jejího doručení. Pokud dodavatel uzná, že reklamace je oprávněná, je povinen vyrovnat rozdíl v platbách do 30 dnů ode dne jejího doručení. Pokud lhůtu dodavatel nedodrží, vzniká spotřebiteli u elektřiny právo na náhradu 600 korun za každý den, o který se dodavatel s vyřízením reklamace zpozdí, nejvýše však 24 tisíc korun. U plynu náhrada činí 750 korun za každý den zpoždění, maximálně však 7500 korun. Právo na náhradu však musíte uplatnit do 60 dnů od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, jinak vám zanikne.

Jestliže dodavatel elektřiny či plynu nevyřídí reklamaci k vaší spokojenosti nebo tak neučiní ve stanovené lhůtě, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad, případně na soud. Ovšem podání reklamace vás nezbavuje povinnosti zaplatit případné nedoplatky. Pokud se později ukáže, že reklamace je oprávněná, případně dojde k dohodě, bude vám neoprávněně fakturovaná částka vrácena.

Reklamují-li se vady měření, je vhodné uvést také číslo elektroměru či plynoměru a dále zjištěné stavy a přidat jako důkazy fotografie měřičů a jejich stavů.

Vyúčtování elektřiny a plynu v nájemním bytě

Stále více pronajímatelů požaduje po nájemcích, aby uzavřeli smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu přímo na sebe. V takovém případě samozřejmě nepředkládá pronajímatel nájemci vyúčtování energií.

Pokud je smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu vedena na pronajímatele, může se dohodnout s nájemcem na paušálních platbách bez ohledu na spotřebu energií. Ovšem v praxi bude spíše pronajímatel vyžadovat placení záloh a poté provede vyúčtování. Pronajímatel je povinen poskytnout nájemci vyúčtování do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období. Když se pronajímatel s vyúčtováním zpozdí, nájemce má právo na pokutu ve výši 50 korun za každý den zpoždění. Pokutu pronajímatel neplatí, když nemá sám vyúčtování k dispozici, tedy ještě jej neobdržel od dodavatele. Musí však nájemci vyúčtování předat bez zbytečného odkladu, jakmile jej bude mít.

Nájemce má po obdržení vyúčtování právo podat do 30 dnů námitky a pronajímatel má pak 30 dní na to, aby námitky vypořádal. Ceny za dodávky elektřiny nebo plynu mohou být v průběhu nájmu zvýšeny, ovšem důvodem může být pouze zvýšení plateb za ně.


Přihlásit