Výpověď povinného ručení

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2021 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Uzavřeli jste pojistnou smlouvu na povinné ručení a chcete ji vypovědět? Podívejte se, kdy máte na výpověď právo a vytvořte ji s pomocí našeho vzoru.

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je určen pro kohokoli, kdo je pojištěným na základě pojistné smlouvy  o odpovědnosti za provoz motorového vozidla (povinné ručení) a chce smlouvu z nějakého důvodu vypovědět.

 

Jak tento vzor využít?

Výpověď adresujte pojistiteli a to vždy písemně. Vhodné je zaslat ji doporučeně, případně s dodejkou, abyste měli k dispozici doklad o jejím doručení a tedy zachování zákonné lhůty.

Vypovědět pojištění můžete:

  • ke konci pojistného období; výpověď však musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná a s ohledem na znění smlouvy může dojít k prodloužení pojištění,
  • do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká,
  • do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události; dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta v trvání 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká,
  • mimo výše uvedené případy dále podle podmínek dohodnutých ve smlouvě.


Přihlásit