Podmínky poradenství

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

dTest, o.p.s. poskytuje poradenství v oblasti ochrany spotřebitele a spotřebitelských práv za dále uvedených podmínek.

Při využití poradenství poskytovaného dTest, o.p.s. prosíme, abyste měli vždy na paměti dvě základní východiska:

1. Rady a postup navrhnutý poradcem budou i při jeho nejlepší péči nutně odrážet skutkový stav věci, jak jste ho popsali, a i s ohledem na tuto skutečnost dTest, o.p.s. nenese odpovědnost za případný neúspěch navrhnutého řešení.

Spotřebitelské poradenství poskytované dTest, o.p.s. nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Nejste-li si jisti ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme oslovit advokáta. Znáte-li však svá práva a podmínky jejich uplatňování, může vám naše rada napomoci k jejich účinnému prosazení.

2. dTest, o.p.s. není správním ani rozhodčím orgánem. Jeho výklad právních předpisů pro dotazujícího jako účastníka právního vztahu ani pro žádnou jinou osobu není závazný. dTest, o.p.s. nemůže sankcionovat zjištěné nedostatky či porušení zákonů. Přestože samozřejmou součástí našeho poradenství je i odkázání na příslušné orgány či jiné nápomocné subjekty, na účastníky právních vztahů můžeme přímo působit pouze přesvědčivostí našich argumentů a autority etablované organizace hájící zájmy spotřebitelů.

1) Formy poradenství

S dotazy se na dTest, o.p.s. můžete obracet jednou z následujících cest:

1. Telefonicky:

Můžete volat na telefonní linku 299 149 009 nebo 222 767 221. Za telefonát platíte pouze svému operátorovi cenu odpovídající sazbě za volání na pevnou linku, ze strany dTest, o.p.s. je poradenství poskytováno bezplatně.

Předplatitelé dTestu mají k dispozici speciální poradenskou linku s přednostním servisem. Číslo této telefonní linky je předplatiteli sděleno při zřízení předplatného.

U nepředplatitelů je maximální délka telefonické konzultace omezena na pět minut.

2. Přes internet:

Dále můžete využít bezplatnou elektronickou poradnu na www.dtest.cz. U nepřihlášených návštěvníků je délka dotazu omezena na 1000 znaků a nemohou připojovat přílohy. Pro přihlášené tato dílčí omezení neplatí.

3.Osobně:

Osobní poradnu v Praze a Brně můžete využít výhradně po objednání se a zkonzultování případu s poradcem v rámci telefonické poradny.

2) Ochrana soukromí a osobní údaje

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem poskytování spotřebitelského poradenství je dTest.

Identifikační a kontaktní údaje správce:

Společnost: dTest, o.p.s.
Sídlo a kontaktní adresa: Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10
IČ: 45770760
Telefon: +420 241 404 922
E-mail: dtest@dtest.cz

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování:

Kontaktováním spotřebitelské poradny dTest berete na vědomí, že za účelem vyhodnocení dotazu, posouzení vaší situace, poskytnutí rad v návaznosti na vámi popsaný spotřebitelský problém a zvýšení úrovně ochrany spotřebitele a informovanosti o ní správce zpracuje a uchová v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, v případě elektronické poradny či v případě, že jej sdělíte, také e-mail. V souvislosti s vyřizováním vašeho dotazu můžete uznat za vhodné nám sdělit také další osobní údaje, které budou potřeba k vyhodnocení vaší situace a k poskytnutí poradenství.

V případě dostupnosti vhodného vzoru pro řešení spotřebitelského problému vám poradce může nabídnout bezplatné zaslání vzoru na vaši e-mailovou adresu, kterou za tím účelem využijeme. E-mailem vám spolu se vzory bude doručena žádost o souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání informačních a osvětových e-mailových zpráv se spotřebitelskou tématikou.

Pokud nejste našimi předplatiteli, může vám poradce nabídnout na konci hovoru zaslání dvou čísel našeho časopisu zdarma, avšak pouze v případě, že jste dvě čísla časopisu touto formou neobdrželi v posledních 12 měsících nebo vám neskončilo předplatné našeho časopisu před méně než 12 měsíci. Jedná se vždy o čísla aktuální, tedy o číslo, které vyšlo v měsíci, kdy vám bylo zaslání nabídnuto, a o číslo následující. Za účelem zaslání dvou čísel časopisu budeme potřebovat vaši doručovací adresu. Tu budeme potřebovat také v případě, kdy využijete možnosti zaslání dalších předmětů (samolepek, brožur aj.).

Z důvodu zlepšování kvality našich služeb mohou být některé hovory monitorovány či nahrávány. Zlepšováním kvality máme na mysli odhalování případných pochybení poradců za účelem zjednání interní nápravy tak, aby se do budoucna situace neopakovala. Dále může být nahrávka použita za účelem prokázání obsahu hovoru s poradcem v případě sporu. Nahrávky jsou uchovávány výlučně k uvedenému účelu po dobu nejvýše šesti týdnů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem poskytování spotřebitelského poradenství a zaslání dvou čísel časopisu dTest zdarma je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje získané prostřednictvím poradenství můžeme předat při kontrolách veřejnými orgány, které jsou prováděny proto, že poradenství je částečně financováno z veřejných prostředků. Údaje mohou úřady získat při kontrolách prováděných podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, podle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nebo podle zák. č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. V ojedinělých případech také příslušným veřejným orgánům, jestliže k tomu máme zákonnou povinnost (např. v rámci trestního řízení).

Orgány, které mohou k údajům získat přístup, jsou následující:

  1. Ministerstvo průmyslu a obchodu
  2. Ministerstvo pro místní rozvoj
  3. Ministerstvo financí a finanční úřady
  4. Nejvyšší kontrolní úřad

Jestliže využijete možnosti zaslání dvou čísel zdarma či dalších předmětů, předáme vaše osobní údaje také doručovací společnosti, která se tak stane zpracovatelem těchto údajů. Doručovací společností je Česká pošta, s.p.

Předávání údajů médiím:

V případě, že nás osloví média za účelem získání kontaktních údajů spotřebitelů, kteří se potýkají s nějakým problémem, poskytneme vaše údaje pouze na základě vašeho výslovného souhlasu, o který vás předem požádáme. To platí rovněž pro případné poskytování údajů subjektům odlišným od médií, kde nemáme zákonnou povinnost k poskytnutí údajů (např. spotřebitel, který řeší obdobný problém jako vy a chce se s vámi spojit za účelem sdílení zkušeností a dalšího postupu).

Doba uložení:

Údaje a informace, které se k nám dostanou prostřednictvím vašich dotazů, používáme především k tomu, abychom dokázali přesně vyhodnotit vaši situaci a poskytnout vám co nejlepší pomoc.

Kromě toho využíváme získaná data také k tomu, abychom mohli vyhodnocovat situaci na českém trhu z pohledu spotřebitelů, zpracovávat analýzy a strategie postupu a kampaní ve prospěch spotřebitelů. V rámci uvedeného jednáme také s příslušnými dozorovými orgány nebo médii.

Jelikož v případě analýz českého spotřebitelského prostředí potřebujeme vycházet z dlouhodobější perspektivy, abychom byli schopni naše aktivity nastavit tak, aby byly co nejúčinnější a přinesly prospěch co největšímu množství spotřebitelů, uchováváme údaje získané prostřednictvím spotřebitelského poradenství po dobu 15 let.

Vaše práva ve vztahu k osobním údajům:

Informace o právech naleznete v obecném dokumentu Ochrana osobních údajů.

Přihlásit