Všeobecné podmínky poskytování služeb a produktů dTest, o.p.s.

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu
Všeobecné podmínky užívání webu www.dtest.cz a další podmínky spojené s činností dTest, o.p.s.

 1. Podmínky užívání webu a sociálních sítí dTest, o.p.s.
 2. Všeobecné podmínky poskytování služeb a produktů dTest, o.p.s.
 3. Podmínky poradenství
 4. Ochrana osobních údajů
 5. Všeobecná pravidla k soutěžím na Facebooku a Instagramu

Tyto podmínky platí pro zasílání obecných spotřebitelských informací, registraci k bezplatným i placeným produktům a službám, a pro předplatné spotřebitelské organizace dTest, o.p.s. Podmínky služeb spotřebitelské poradny a služby Vašestížnosti.cz jsou uvedeny zvlášť.

Registrace ke službám a předplatnému, uzavření smlouvy

Na webu www.dtest.cz nebo na webech smluvních partnerů, kteří nabízejí některou naši službu a/nebo produkt,  vyplněním registračního formuláře, také dopisem, nebo e-mailem se můžete zaregistrovat k odběru bezplatných nebo placených služeb a/nebo produktů dTest. Registrací uzavíráte se spotřebitelskou organizací dTest, o.p.s., IČO: 45770760, se sídlem Černomořská 419/10, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsanou v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným u Městského soudu v Praze, spis. zn.: O 1277, („dTest“ nebo „my“), smlouvu, jejímž obsahem za Vaši stranu je řádná identifikace Vás nebo Vámi zastupované osoby, s ohledem na druh služby a produktu, ke kterému jste se zaregistroval/a, a dále řádné zaplacení ceny služby, produktu, nebo placení předplatného, které můžete zaplatit i platným voucherem, pokud se jedná o placenou službu nebo produkt (zejména předplatné časopisu – jeho tištěné a/nebo elektronické verze - placeného obsahu webu, kurzů a dalších služeb). U bezplatných služeb podmínka řádného placení odpadá. Ze strany spotřebitelské organizace dTest je předmětem smlouvy dodávání obecných spotřebitelských informací (novinky a tiskové zprávy, upozornění na akce) a dále dodání nebo dodávání produktů a služeb, ke kterým jste Vy nebo Vámi zastupovaná osoba zaregistrován/a.

Obecné spotřebitelské informace jsou bezplatné. Každá služba a produkt spotřebitelské organizace dTest jsou řádně identifikované jako placené nebo bezplatné.

Místo v kurzu máte zajištěno až po zaplacení zálohy nebo celého kurzovného.

Typy předplatných

 • měsíční předplatné - předplatné měsíčně hrazené platební kartou, přes PayPal účet či inkasem
 • klasické předplatné - předplatné s tištěným časopisem na delší časové období (roční předplatné; předplatné několika ročníků či předplatné na několik měsíců)
 • elektronické předplatné - předplatné pouze přístupů do předplatitelské sekce www.dtest.cz
 • dále jsou nabízena jednotlivá vydání časopisu dTest spolu s možností zakoupit vybrané články z webu www.dtest.cz

Objednávka a uzavření smlouvy

Jednotlivé produkty a služby dTest lze objednat a smlouvu lze uzavřít:

 • elektronicky: na webovém formuláři dTestu nebo na webech našich smluvních partnerů, kteří nabízejí některou naši službu nebo produkt, či emailem na dtest@dtest.cz
      • telefonicky na tel.: +420 241 404 922
 • telefonicky na tel.: +420 241 404 922
 • osobně či písemně na adrese Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 – Vršovice
 • jste-li podnikatelem a hodláte-li s dTestem uzavřít smlouvu na některou ze služeb „obchodní podmínky dTest“, „značka kvality dTest“, zaregistrujete se elektronicky na webovém formuláři podle těchto všeobecných podmínek a dále s dTestem uzavřete specifickou smlouvu na danou službu, podle všeobecných podmínek dané služby. Službu „vasestiznosti.cz“ budete využívat v souladu se specifickými pravidly a podmínkami této služby.

Ceny a platební podmínky

 • Ceny placených služeb a produktů jsou u nabídky těchto služeb viditelně zobrazeny (web, složenka, nebo faktura).
 • Po vytvoření objednávky zasíláme obratem, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, na Váš email pokyny a/nebo informace k platbě.
 • Kurzovné uhradíte na základě faktury, kterou Vám dTest zašle nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. 
 • Platby je možné provést bankovním převodem (podmínkou použití správných platebních je uvedení správných identifikátorů platby), platební kartou nebo dalšími dostupnými platebními metodami.
 • Uhrazením voucheru získáváte možnost jeho uplatnění proti placené službě a/nebo produktu po dobu platnosti voucheru. Neuplatníte-li voucher v době jeho platnosti, započteme automaticky stornopoplatek ve výši ceny voucheru proti Vámi zaplacené ceně voucheru.

Zasílání časopisu a zpřístupnění předplatitelské sekce časopisu dTest

Již vyšlé výtisky časopisu dTest zasíláme neprodleně po připsání platby na náš účet, případně po uplatnění platného voucheru u nás, a následně zasíláme časopis na uvedenou adresu každý měsíc ihned, jakmile vyjde. Přístupy do předplatitelské sekce zasíláme obratem po připsání platby nebo uplatnění platného voucheru. U on-line plateb a voucherů je to do několika minut, u bankovních převodů zpravidla následující den. Internetový přístup a přidělené heslo je oprávněna využívat pouze kontaktní osoba uvedená v objednávce či maximálně jeden uživatel e-mailové adresy, na kterou je přístup zřízen. Nejste oprávněn/a předávat přístupové údaje třetím osobám a je Vaše povinnost je chránit před zneužitím. Za účelem kontroly dodržování těchto ustanovení a jako nástroj ochrany před užitím Vašich přístupových údajů cizími osobami dTest zaznamenává přístupy uživatelů do předplatitelské sekce webu a v případě potřeby může dočasně omezit přístup z podezřelých IP adres.

Jsou-li Vám zaslány/zasílány ukázkové výtisky časopisu nebo jiné produkty dTest, jsou zaslány bezplatně a jejich zasílání nebude pokračovat, pokud nám neuhradíte předplatné nebo pokud u nás neuplatníte platný voucher dTestu.

Zpřístupnění uživatelské sekce časopisu dTest

Zaregistrujete-li se jako neplatící uživatel k užívání webu dTest, budou Vám okamžikem rezervace zpřístupněny některé části webu dTest, kde Vám budou zobrazovány informace podle Vámi nastavených nebo dTestem zjištěných preferencí. dTest poskytuje neplacené služby na webu dTest tak, jak jsou, a nepřejímá žádnou odpovědnost za Vaše užití těchto služeb. dTest si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit poskytování neplacených služeb v uživatelské sekci a právo kdykoliv zrušit Vaši registraci.

Změna či skončení smlouvy

V průběhu trvání smlouvy můžete změnit jak zasílací adresu, tak i email pro přístupy do předplatitelské nebo uživatelské sekce. Stejně můžete změnit i kontaktní údaje u ostatních bezplatných služeb. O změnách svých kontaktních údajů nás, prosím, informujte co nejdříve na výše uvedené kontakty. Smlouvy o bezplatném zasílání neplacených spotřebitelských informací, smlouvu o užívání uživatelské sekce webu a smlouvu o předplatném můžete vypovědět pro jednotlivé nebo všechny služby a produkty na kontaktech uvedených shora. Předplatné je možné zrušit od následujícího distribuovaného vydání, případnou nevyčerpanou alikvotní část předplatného vracíme na bankovní účet na základě zaslání podepsaného Opravného daňového dokladu. Zasílání obecných spotřebitelských informací a užívání uživatelské sekce webu je možné jednostranně ukončit zasláním žádosti na dtest@dtest.cz. dTest poskytování těchto služeb ukončí bez zbytečného odkladu po přijetí výpovědi nebo žádosti. 

dTest je oprávněn smlouvu vypovědět s účinností od ode dne doručení výpovědi objednateli pro jednotlivé nebo všechny služby a produkty, dojde-li:

 • k problémům se správností kontaktních a platebních údajů objednatele či s úhradou objednaných produktů a služeb na straně objednatele
 • k opakovaným problémům s doručováním časopisu, není-li chyba na straně dTest nebo České pošty
 • k pravděpodobnému zneužití přístupových údajů.

Storno kurzu

V případě, že zrušíte účast na kurzu, platí následující storno podmínky:

 • 0 % z ceny kurzovného při zrušení účasti 14 nebo více dnů před zahájením kurzu,
 • 25 % z ceny kurzovného při zrušení účasti méně než 14 dní před zahájením kurzu (0 % z ceny kurzovného v případě dohody s dTestem o účasti v pozdějším termínu)
 • 100 % z ceny kurzovného při zrušení účasti méně než 5 dní před zahájením kurzu.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy v 14denní lhůtě bez uvedení důvodu

Jste-li spotřebitel, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí prvního vydání časopisu, případně od doručení jiné služby nebo produktu, pokud se jedná o první plnění ze strany dTestu, nebo v případě zřízení přístupu do předplatitelské sekce webu www.dtest.cz do 14 dnů od uzavření smlouvy. Uvedená lhůta je určena k tomu, abyste se v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností služeb, resp. časopisu či produktu. Od zakoupeného voucheru můžete odstoupit podle podmínek příslušného prodejce. Je-li prodejcem voucheru dTest a jestliže jste voucher zakoupili distančním způsobem, uplatní se na Vás tyto podmínky odstoupení od smlouvy.

Jste-li spotřebitel, jste oprávněn/a od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním časopisu, služby (netýká se kurzu a jiných placených služeb pro podnikatele) či produktu.

Odstoupení od smlouvy zašlete dTestu (datovou zprávou, poštou nebo e-mailem) nebo předejte v 14denní lhůtě. Lhůta se považuje za zachovanou, jestliže je odstoupení odesláno nejpozději poslední den lhůty. Nemusíte uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupujete. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum zakoupení předplatného či číslo faktury, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení časopisu či produktu. Odstoupení lze zaslat na kontaktní údaje uvedené výše.

dTest je povinen vrátit spotřebiteli částku plně odpovídající ceně předplatného do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu přijal. Nabízí-li dTest v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen Vám nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě jste povinen/na zaslat nebo předat zpět časopis či produkt, který Vám dTest doručil, pokud Vás k jeho vrácení dTest vyzve. Náklady na vrácení nesete Vy.

Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Práva a povinnosti z vadného plnění (Reklamace)

O vadné plnění ze strany dTestu se jedná v případě nedoručení výtisků, doručení poškozených výtisků, neposkytnutí služby či o jakýkoliv jiný případ, kdy má plnění nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům). Za vymezené vady odpovídá dTest.

Můžete uplatnit práva z vadného plnění (tj. reklamovat) osobně, a to každý všední den v době od 8.00-17.00, či poštou na adrese sídla dTestu. Dále lze reklamaci uplatnit na e-mailové adrese dtest@dtest.cz nebo telefonicky na čísle +420 241 404 922. 

Spotřebitel může u dTestu uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí výtisku časopisu či jiného produktu podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), můžete uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna časopisu či produktu možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení ceny vadného výtisku nebo produktu v plné výši.

V případě elektronického předplatného a přístupu do předplatitelské sekce webu www.dtest.cz lze vytknout vadu do 6 měsíců od posledního dne, kdy jste měl/a možnost se do předplatitelské sekce přihlásit. Vadu musíte v tomto případě vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy jste měl/a možnost vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se vada projevuje. Je-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, můžete buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Při oznámení vady je nutné uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. dTest Vám po oznámení vady vydá písemné potvrzení o tom, kdy jste své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete..

dTest je povinen bezodkladně, ve složitých případech do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení vady. Informaci o nutnosti odborného posouzení Vám v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, dTest vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Vámi písemně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Po vyřízení reklamace Vám dTest vystaví potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Vady bezplatných služeb budou odstraněny podle možností dTestu.

Doplňkové informace a podmínky:                

Jedná-li se o produkt distribuovaný na principu předplatného, automaticky se prodlužuje vždy na následující platební období za podmínek vyplývajících z aktuálního ceníku, pokud odběratel svoji objednávku nezruší. O případné změně cen jsou předplatitelé či ostatní odběratelé informováni vhodným způsobem, obvykle informací zveřejněnou v časopise dTest a na www.dtest.cz.

Internetový přístup a přidělené heslo je oprávněna využívat pouze kontaktní osoba uvedená v objednávce či maximálně jeden uživatel e-mailové adresy, na kterou je přístup zřízen. Uživatel není oprávněn předávat přístupové údaje třetím osobám a je povinen je chránit před zneužitím. Za účelem kontroly dodržování těchto ustanovení je dTest oprávněn zaznamenávat přístupy uživatele do internetového archívu a v případě potřeby bez náhrady omezit jeho přístup bez náhrady až do ukončení doby předplatného, případně okamžitě ukončit poskytování bezplatných služeb. Uživatel je povinen nahradit dTestu na jeho žádost škodu, pokud škoda vznikla porušením povinností uživatele.

Reklamaci nedoručení výtisků, poškozených výtisků či neposkytnutí služby, je možné uplatnit na výše uvedených kontaktních adresách. V případě oprávněné reklamace je přednostně opraveno plnění, tj. zaslání nedoručeného výtisku a poskytnutí služby.

Řešení sporů

Naše vzájemné spory, pokud takové vzniknou a nebudou vyřešeny naší dohodou nebo mimosoudně, vyřeší s konečnou platností obecné soudy.

Jste-li spotřebitelem, máte podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb podle těchto Všeobecných podmínek. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodaří s námi vyřešit přímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u dTestu poprvé. 

Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím evropské platformy ODR dostupné na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr/

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Osobní údaje

Vyplněním a odesláním objednávky odběratel bere na vědomí naše informace o zpracování osobních údajů (Ochrana osobních údajů).

Přihlásit