Všeobecné podmínky poskytování služeb a produktů dTest, o.p.s.

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2020 Obsah březnového dTestu
Všeobecné podmínky užívání webu www.dtest.cz a další podmínky spojené s činností dTest, o.p.s.

 1. Podmínky užívání webu a sociálních sítí dTest, o.p.s.
 2. Všeobecné podmínky poskytování služeb a produktů dTest, o.p.s.
 3. Podmínky poradenství
 4. Ochrana osobních údajů

Tyto podmínky platí pro zasílání obecných spotřebitelských informací, předplatné a pro bezplatnou registraci k produktům a službám spotřebitelské organizace dTest, o.p.s. Podmínky služeb spotřebitelské poradny a služby Vašestížnosti.cz jsou uvedeny zvlášť.

Registrace ke službám a předplatnému, uzavření smlouvy

Na webu www.dtest.cz vyplněním registračního formuláře, také dopisem, nebo e-mailem se můžete zaregistrovat k odběru služeb a/nebo produktů dTest. Registrací uzavíráte se spotřebitelskou organizací dTest, o.p.s., IČO: 45770760, se sídlem Černomořská 419/10, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsanou v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným u Městského soudu v Praze, spis. zn.: O 1277, (dále jen „dTest“ nebo „my“), smlouvu, jejímž obsahem za Vaši stranu je řádná identifikace, s ohledem na druh služby a produktu, ke kterému jste se zaregistroval/a, a dále řádné placení předplatného, pokud se jedná o placenou službu nebo produkt (zejména předplatné časopisu – jeho tištěné a elektronické verze - a placeného obsahu webu). U bezplatných služeb podmínka řádného placení odpadá. Ze strany spotřebitelské organizace dTest je předmětem smlouvy dodávání obecných spotřebitelských informací (novinky a tiskové zprávy, upozornění na akce) a dále produktů a služeb, ke kterým jste zaregistrován/a.

Obecné spotřebitelské informace jsou bezplatné. Každá služba a produkt spotřebitelské organizace dTest jsou řádně identifikované jako placené nebo bezplatné.

Typy předplatných

 • měsíční předplatné - předplatné měsíčně hrazené platební kartou, přes PayPal účet či inkasem
 • klasické předplatné - předplatné s tištěným časopisem na delší časové období (roční předplatné; předplatné několika ročníků či předplatné na několik měsíců)
 • elektronické předplatné - předplatné pouze přístupů do předplatitelské sekce www.dtest.cz
 • dále jsou nabízena jednotlivá vydání časopisu dTest spolu s možností zakoupit vybrané články z webu www.dtest.cz

Objednávka
Jednotlivé produkty a služby dTest lze objednat:

 • elektronicky: na webovém formuláři či emailem na dtest@dtest.cz
 • telefonicky na tel..: +420 241 404 922
 • osobně či písemně na adrese Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Možnosti úhrad předplatného

 • bankovním převodem - po vytvoření objednávky zasíláme obratem na Váš email pokyny k platbě
 • platební kartou
 • vybranými on-line bankovními tlačítky a dalšími on-line platebními metodami (PayPal, PaySec,...)
 • inkasem z účtu
 • složenkou (zasíláme na vyžádání)

Zasílání časopisu a zpřístupnění předplatitelská sekce časopisu dTest

Již vyšlé výtisky časopisu dTest zasíláme neprodleně po připsání platby na náš účet a následně zasíláme časopis na uvedenou adresu každý měsíc ihned, jakmile vyjde. Přístupy do předplatitelské sekce zasíláme obratem po připsání platby. U on-line plateb je to do několika minut, u bankovních převodů zpravidla následující den. Internetový přístup a přidělené heslo je oprávněna využívat pouze kontaktní osoba uvedená v objednávce či maximálně jeden uživatel e-mailové adresy, na kterou je přístup zřízen. Nejste oprávněn/a předávat přístupové údaje třetím osobám a je Vaše povinnost je chránit před zneužitím. Za účelem kontroly dodržování těchto ustanovení a jako nástroj ochrany před užitím Vašich přístupových údajů cizími osobami dTest zaznamenává přístupy uživatelů do předplatitelské sekce webu a v případě potřeby může dočasně omezit přístup z podezřelých IP adres.

Změna či skončení smlouvy

V průběhu trvání smlouvy je možné změnit jak zasílací adresu, tak i email pro přístupy do předplatitelské sekce. Stejně lze změnit i kontaktní údaje u bezplatných služeb. O změnách svých kontaktních údajů nás, prosím, informujte co nejdříve na výše uvedené kontakty. Smlouvu lze kdykoliv vypovědět pro jednotlivé nebo všechny služby a produkty na kontaktech uvedených shora. Předplatné je možné zrušit od následujícího distribuovaného vydání, případnou nevyčerpanou alikvotní část předplatného vracíme na bankovní účet na základě zaslání podepsaného Opravného daňového dokladu. Zasílání obecných spotřebitelských informací je možné jednostranně ukončit zasláním žádosti na dtest@dtest.cz po skončení dodávání placených a neplacených služeb a produktů.

dTest je oprávněn smlouvu vypovědět s účinností od ode dne doručení výpovědi objednateli pro jednotlivé nebo všechny služby a produkty, dojde-li:

 • k problémům se správností kontaktních a platebních údajů objednatele či s úhradou objednaných produktů a služeb na straně objednatele
 • k opakovaným problémům s doručováním časopisu, není-li chyba na straně dTest nebo České pošty
 • k pravděpodobnému zneužití přístupových údajů.

Právo na odstoupení od smlouvy v 14denní lhůtě bez uvedení důvodu

Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí prvního vydání časopisu, případně od doručení jiné služby nebo produktu, pokud se jedná o první plnění ze strany dTestu, nebo v případě zřízení přístupu do předplatitelské sekce webu www.dtest.cz do 14 dnů od uzavření smlouvy. Uvedená lhůta je určena k tomu, abyste se v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností služeb, resp. časopisu či produktu.

Jste oprávněn/a od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním časopisu, služby či produktu.

Odstoupení od smlouvy zašlete dTestu nebo předejte v 14denní lhůtě. Lhůta se považuje za zachovanou, jestliže je odstoupení odesláno nejpozději poslední den lhůty. Nemusíte uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupujete. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum zakoupení předplatného či číslo faktury, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení časopisu či produktu. Odstoupení lze zaslat na kontaktní údaje uvedené výše.

dTest je Vám povinen vrátit částku plně odpovídající ceně předplatného do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Vás přijal. Nabízí-li dTest v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen Vám nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě jste povinen/na zaslat nebo předat zpět časopis či produkt, který Vám dTest doručil. Náklady vrácení nesete Vy.

Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Práva a povinnosti z vadného plnění (Reklamace)

O vadné plnění ze strany dTestu se jedná v případě nedoručení výtisků, doručení poškozených výtisků, neposkytnutí služby či o jakýkoliv jiný případ, kdy má plnění nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům). Za vymezené vady odpovídá dTest.

Můžete uplatnit práva z vadného plnění (tj. reklamovat) osobně, a to každý všední den v době od 8.00-17.00, či poštou na adrese sídla dTestu. Dále lze reklamaci uplatnit na e-mailové adrese dtest@dtest.cz nebo telefonicky na čísle +420 241 404 922.

Můžete u dTestu uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí výtisku časopisu či jiného produktu podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), můžete uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna časopisu či produktu možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení ceny předplatného v plné výši.

V případě elektronického předplatného a přístupu do předplatitelské sekce webu www.dtest.cz lze vytknout vadu do 6 měsíců od posledního dne, kdy jste měl/a možnost se do předplatitelské sekce přihlásit. Vadu musíte v tomto případě vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy jste měl/a možnost vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se vada projevuje. Je-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, můžete buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Při oznámení vady je nutné uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. dTest Vám po oznámení vady vydá písemné potvrzení o tom, kdy jste své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

dTest je povinen bezodkladně, ve složitých případech do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení vady. Informaci o nutnosti odborného posouzení Vám v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, dTest vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Vámi písemně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Po vyřízení reklamace Vám dTest vystaví potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Doplňkové informace a podmínky:                

Jedná-li se o produkt distribuovaný na principu předplatného, automaticky se prodlužuje vždy na následující platební období za podmínek vyplývajících z aktuálního ceníku, pokud odběratel svoji objednávku nezruší. O případné změně cen jsou předplatitelé či ostatní odběratelé informováni vhodným způsobem, obvykle informací zveřejněnou v časopise dTest a na www.dtest.cz.
  
Internetový přístup a přidělené heslo je oprávněna využívat pouze kontaktní osoba uvedená v objednávce či maximálně jeden uživatel e-mailové adresy, na kterou je přístup zřízen.
Odběratel není oprávněn předávat přístupové údaje třetím osobám a je povinen je chránit před zneužitím. Za účelem kontroly dodržování těchto ustanovení je dTest oprávněn zaznamenávat přístupy odběratele do internetového archívu a v případě potřeby omezit jeho přístup.

Reklamaci nedoručení výtisků, poškozených výtisků či neposkytnutí služby, je možné uplatnit na výše uvedených kontaktních adresách. V případě oprávněné reklamace je přednostně opraveno plnění, tj. zaslání nedoručeného výtisku a poskytnutí služby.   

Řešení sporů

Naše vzájemné spory, pokud takové vzniknou a nebudou vyřešeny naší dohodou nebo mimosoudně, vyřeší s konečnou platností obecné soudy.

Jste-li spotřebitelem, máte podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb podle těchto Všeobecných podmínek. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodaří s námi vyřešit přímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u dTestu poprvé.

Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím evropské platformy ODR dostupné na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr/

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Osobní údaje

Vyplněním a odesláním objednávky odběratel bere na vědomí naše informace o zpracování osobních údajů (Ochrana osobních údajů).

Přihlásit