Storno zájezdu u cestovní smlouvy

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2020 Obsah březnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Ke stornu zájezdu, jinými slovy odstoupení od uzavřené cestovní smlouvy, může dojít před zahájením zájezdu pro důvody na straně zákazníka (spotřebitele) nebo cestovní kanceláře. K tomu, jak postupovat, jste-li nuceni zájezd zrušit, by vám mohl pomoci následující vzor.

Jak tento vzor použít?

§Cestovní smlouva vymezuje zájezd, jeho trvání, specifikuje poskytované služby zahrnuté do ceny zájezdu. Zahrnuje i popis dopravy, ubytování, jeho polohu, kategorii a stupeň vybavenosti, či rozsah stravování a dalších služeb. Cestovní smlouva také musí obsahovat informaci o výši odstupného (storno poplatků), které je povinen zákazník cestovní kanceláři (dále CK) uhradit při odstoupení od cestovní smlouvy.

A to děje-li se tak zaprvé zákazníkem z důvodů na jeho straně (nemoc apod.), či za druhé v případě, kdy od cestovní smlouvy odstupuje naopak CK proto, že zákazník nesplnil podmínky uzavřené cestovní smlouvy (např. neuhradil požadované platby, neposkytl součinnost).

Výše odstupného je ve smlouvě odstupňována obvykle v závislosti na časovém předstihu doručení odstoupení od smlouvy cestovní kanceláři před zahájením zájezdu. Odstupné by mělo mít především odškodňovací funkci, např. 100% storno poplatky jsou jen těžko ospravedlnitelné v případě, kdy součástí zrušeného zájezdu jsou služby, které nebyly využity, a mohlo být zabráněno jejich marnému vynaložení (strava, kterou zákazník nečerpal, jízdenka na trajektu, která nebyla zakoupena, cena fakultativních poznávacích výletů z místa pobytu zahrnutých s předstihem do ceny zájezdu apod.). Nehledě na skutečnost, že CK mohla v konečném důsledku místo zákazníka zaplnit zákazníkem jiným.

Považujeme za pravděpodobné, že soudy by ujednání o storno poplatcích v takto nepřiměřené výši prohlásily za neplatné. Proto doporučujeme po CK požadovat vyúčtování provedených plateb a výši odstupného porovnat se skutečnou výší nákladů CK tak, aby na její straně nedošlo k bezdůvodnému obohacení. Jinými slovy – platí, že výše odstupného by měla být přiměřená vynaloženým nákladům spojeným se zrušením smlouvy. Příliš vysoké storno poplatky mohou být sjednány v rozporu se zákonem, tudíž neplatně (§ 55 a násl. občanského zákoníku).

Se storno poplatky (odstupným) naopak zákazník nemusí počítat v případě, kdy od smlouvy odstupuje v situaci, kdy nesouhlasí se změnou cestovní smlouvy navrženou CK po uzavření smlouvy (vyjma případ jednostranného zvýšení ceny zájezdu z důvodu změny směnného kurzu Kč o více než 10 % či zvýšení nákladů spojených s dopravou, pokud tuto změnu CK zákazníkovi oznámí s předstihem minimálně 20 dnů před zahájením zájezdu (§ 852c, 852e občanského zákoníku),v případě, kdy zákazník odstupuje od cestovní smlouvy pro porušení povinností ze strany CK (§ 852h odst. 2) nebo v případě, kdy zákazník před zahájením zájezdu CK oznámí, že se zájezdu místo něj zúčastní jiná osoba, která současně je způsobilá se zájezdu zúčastnit (viz § 852f).Přihlásit