Storno zájezdu u cestovní smlouvy

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2021 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Ke stornu zájezdu, jinými slovy odstoupení od uzavřené cestovní smlouvy, může dojít před zahájením zájezdu pro důvody na straně zákazníka (spotřebitele) nebo cestovní kanceláře. K tomu, jak postupovat, jste-li nuceni zájezd zrušit, by vám mohl pomoci následující vzor.

Jak tento vzor použít?

Cestovní smlouva vymezuje zájezd, jeho trvání, specifikuje poskytované služby zahrnuté do ceny zájezdu. Zahrnuje i popis dopravy, ubytování, jeho polohu, kategorii a stupeň vybavenosti, či rozsah stravování a dalších služeb. Cestovní smlouva také musí obsahovat informaci o výši odstupného (storno poplatků), které je povinen zákazník cestovní kanceláři (dále CK) uhradit při odstoupení od cestovní smlouvy.

A to děje-li se tak zaprvé zákazníkem z důvodů na jeho straně (nemoc apod.), či za druhé v případě, kdy od cestovní smlouvy odstupuje naopak CK proto, že zákazník nesplnil podmínky uzavřené cestovní smlouvy (např. neuhradil požadované platby, neposkytl součinnost).

Výše odstupného je ve smlouvě odstupňována obvykle v závislosti na časovém předstihu doručení odstoupení od smlouvy cestovní kanceláři před zahájením zájezdu. Odstupné by mělo mít především odškodňovací funkci, např. 100% storno poplatky jsou jen těžko ospravedlnitelné v případě, kdy součástí zrušeného zájezdu jsou služby, které nebyly využity, a mohlo být zabráněno jejich marnému vynaložení (strava, kterou zákazník nečerpal, jízdenka na trajektu, která nebyla zakoupena, cena fakultativních poznávacích výletů z místa pobytu zahrnutých s předstihem do ceny zájezdu apod.). Nehledě na skutečnost, že CK mohla v konečném důsledku místo zákazníka zaplnit zákazníkem jiným.

Považujeme za pravděpodobné, že soudy by ujednání o storno poplatcích v takto nepřiměřené výši prohlásily za neplatné. Proto doporučujeme po CK požadovat vyúčtování provedených plateb a výši odstupného porovnat se skutečnou výší nákladů CK tak, aby na její straně nedošlo k bezdůvodnému obohacení. Jinými slovy – platí, že výše odstupného by měla být přiměřená vynaloženým nákladům spojeným se zrušením smlouvy. Příliš vysoké storno poplatky mohou být sjednány v rozporu se zákonem, tudíž neplatně (§ 55 a násl. občanského zákoníku).

Se storno poplatky (odstupným) naopak zákazník nemusí počítat v případě, kdy od smlouvy odstupuje v situaci, kdy nesouhlasí se změnou cestovní smlouvy navrženou CK po uzavření smlouvy (vyjma případ jednostranného zvýšení ceny zájezdu z důvodu změny směnného kurzu Kč o více než 10 % či zvýšení nákladů spojených s dopravou, pokud tuto změnu CK zákazníkovi oznámí s předstihem minimálně 20 dnů před zahájením zájezdu (§ 852c, 852e občanského zákoníku),v případě, kdy zákazník odstupuje od cestovní smlouvy pro porušení povinností ze strany CK (§ 852h odst. 2) nebo v případě, kdy zákazník před zahájením zájezdu CK oznámí, že se zájezdu místo něj zúčastní jiná osoba, která současně je způsobilá se zájezdu zúčastnit (viz § 852f).

 

Upozornění

Od smlouvy je třeba odstoupit vždy včas a uvést současně důvod tohoto odstoupení (storna). Můžete se tak zcela vyhnout nebo snížit výši storno poplatků (odstupného). Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, jde o jednostranný právní úkon, který nevyžaduje souhlas CK. Při odstoupení od smlouvy, u kterého má CK nárok na uhrazení odstupného, požadujte doložení vzniklých nákladů tak, aby výše odstupného nepřekročila náklady cestovní kanceláři vzniklé. Pomoc při řešení přeshraničních spotřebitelských stížností a sporů nabízí Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci – www.coi.cz/esc.

 

Důležité zákony a dokumenty

  • Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., (§ 852a a násl.)
  • Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, č. 159/1999 Sb.
  • Směrnice Rady 90/314/EHS e dne 13. června 1990, o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

 

Vzor
Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Název cestovní kanceláře
IČ cestovní kanceláře
Adresa cestovní kanceláře
 
Praha, 1. prosince 2011

Odstoupení od cestovní smlouvy (storno zájezdu)

Vážení,
obracím se na vás se stornem zájezdu objednaného na základě cestovní smlouvy č. ….. uzavřené dne  …
Jelikož jsem nemocen a současně nejsem schopen za sebe zajistit náhradu, jsem nucen od uzavřené smlouvy v souladu s
§ 852g odst. 1 občanského zákoníku tímto odstoupit.
Žádám vás proto o vrácení zaplacené ceny zájezdu ponížené o odstupné dle bodu ….. smlouvy do 30 kalendářních dnů od doručení tohoto dopisu ve prospěch běžného účtu č. ….. Děkuji za pochopení.

S pozdravem

..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie cestovní smlouvy

Přihlásit