Námitka k Českému telekomunikačnímu úřadu proti vyřízení reklamace služby elektronických komunikací

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Zamítne-li podnikatel v oblasti elektronických komunikací (tzn. Nejčastěji provozovatel telefonní sítě, poskytovatel připojení k internetu apod.) spotřebiteli reklamaci, není nutné se hned obracet na soud. Český telekomunikační úřad může vyřešit vzniklý spor mimosoudně. V tomto vzoru přinášíme návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, který v této situaci může pomoci.

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud spotřebiteli zamítne reklamaci výrobku prodávající, může se spotřebitel svých práv domoci často jedině u soudu. Lepší situace panuje u služeb elektronických komunikací, jako je provozování fixních či mobilních telefonních sítí, připojení
k internetu, kabelových televizí apod. V tomto případě se může uživatel obrátit ještě na Český telekomunikační úřad (ČTÚ) s námitkou proti vyřízení reklamace vyúčtování či kvality služby. ČTÚ na jejím základě o sporu rozhodne ve správním řízení.

 

Jak tento vzor použít?

Návrh může u ČTÚ podat účastník, popř. uživatel služby, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo ode dne marného uplynutí lhůty k jejímu vyřízení. Dopis s návrhem by měl být adresován místně příslušnému odboru ČTÚ nebo na elektronickou podatelnu podatelna@ctu.cz. Seznam adres podatelen odborů naleznete na www.ctu.cz/o-ctu/kontakty/odbory-pro-oblasti.html. Z návrhu musí být zřejmé, kdo jsou účastníci sporu, v jaké věci spor vznikl a co navrhovatel požaduje.

Podání návrhu je spojeno s povinností uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč, k jehož zaplacení ČTÚ navrhovatele vyzve. Pokud nedojde k jeho úhradě ve stanovené lhůtě, je řízení zastaveno.

ČTÚ následně vydá rozhodnutí. Pokud s ním není navrhovatel spokojen, je možné podat takzvaný rozklad, o kterém rozhoduje předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.Přihlásit