Odpor proti platebnímu rozkazu

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2021 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Pokud vám byl doručen platební rozkaz soudu a s jeho vydáním nesouhlasíte (např. proto, že jste své závazky již před podáním žaloby uhradili), můžete jeho účinkům zabránit jedině v zákonné lhůtě podaným odporem. Jak takový odpor vypadá, jakož i další základní informace, lze vyčíst v následujícím vzoru. Stejně jako u vzoru „Návrh na vydání platebního rozkazu“ zde upozorňujeme na rizika tohoto soudního podání.

Kdy je tento vzor vhodný?

Soudní řízení ve sporných věcech se zahajuje podáním k soudu, které se nazývá žalobou. Je krokem, který zpravidla následuje poté, co mimosoudní řešení sporu nebylo úspěšné.

Zvláštním druhem žaloby je návrh na vydání platebního rozkazu. Platební rozkaz je rozhodnutí soudu, který může být vydán jen v případě, kdy žalobce nárokuje zaplacení peněžité částky, a právo na její zaplacení vyplývá již z žalobcem uvedených skutečností. Pro platební rozkaz je charakteristické, že k jeho vydání dojde bez nařízení soudního jednání a bez vyjádření druhé strany, a to v horizontu týdnů od doručení návrhu na jeho vydání k soudu. Procesní obranou žalovaného proti již vydanému a řádně doručenému platebnímu rozkazu (do jeho vlastních rukou) je odpor. Doručením odporu soudu v zákonné lhůtě (15 dnů od doručení platebního rozkazu) se platební rozkaz ruší a soud nařídí jednání s cílem vydat rozsudek. Pokud žalovaný i přes doručení platebního rozkazu této obrany nevyužije, má platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku a žalobce tak získává vykonatelné rozhodnutí (exekuční titul), který může použít pro návrh na nařízení exekuce/výkonu rozhodnutí v případě, kdy žalovaný žalovanou částku dobrovolně nezaplatí.

 

Jak tento vzor využít?

Poučení pro podání odporu obsahuje především samotný platební rozkaz. Odpor se podává v 15denní lhůtě od doručení platebního rozkazu k soudu, který platební rozkaz vydal. Lhůta 15 dnů je zachována, pokud v této době byla zásilka s odporem prokazatelně předána k poštovní přepravě. Pozdě podaný odpor soud usnesením odmítne. Obdobné platí, byl-li vydán elektronický platební rozkaz (viz vzor „Návrh na vydání platebního rozkazu“).

Odpor nemusí být odůvodněn, účinky zrušení platebního rozkazu má i jeho strohý obsah, je-li z obsahu podání zřejmé, že se jedná o odpor, a to i když je nesprávně označen např. jako odvolání. V zájmu urychlení dalšího řízení však lze odůvodnění doporučit. Odpor je možné podat jakoukoliv formou, včetně faxu či elektronicky, je však třeba jej ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. Elektronické podání opatřeno zaručeným elektronickým podpisem není třeba doplnit. Lze doporučit klasické písemné podání poštou, doporučeně.
Nesouhlasí-li však žalovaný jen s výrokem o nákladech řízení obsaženým v platebním rozkazu, je opravným prostředkem proti němu odvolání, které nemá vliv na platnost platebního rozkazu ohledně základu žalované částky.Přihlásit