Žádost o odstranění osobních údajů z databáze

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Dostáváte nabídky, které vás nezajímají? Kontaktoval vás někdo a vy chcete mít klid? S tímto vzorem se můžete nechat vyřadit z databáze daného subjektu.

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít v situaci, kdy člověk zjistí, že někdo zpracovává neoprávněně nebo i oprávněně, ale proti jeho vůli jeho osobní údaje.

 

Jak tento vzor použít?

Zpracovávání osobních údajů v různých databázích je dnes běžnou součástí života. V některých případech jsou osobní údaje osob zpracovávány přímo na základě zákona (např. evidence obyvatel, katastr nemovitostí, poskytování většiny bankovních služeb).

V některých případech ovšem může každý ovlivnit, jestli budou jeho osobní údaje zpracovávány nebo ne. Jedná se zejména o případy, kdy jsou osobní údaje zpracovávány v různých marketingových databázích především za účelem nabízení výrobků a služeb. Nejčastějším takovým zpracováním jsou případy, kdy byly osobní údaje získány z veřejného seznamu (např. z telefonního seznamu, z katastru nemovitostí) nebo v souvislosti s činností daného obchodníka – správce osobních údajů (např. si spotřebitel u něj již něco kupoval a předal mu při té příležitosti osobní údaje).

Takové zpracování osobních údajů je většinou v souladu se zákonem, ale pokud vysloví spotřebitel svůj nesouhlas, pak musí dotyčný obchodník jeho osobní údaje z databáze odstranit (viz § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů). Pokud by tak neučinil, jednalo by se o porušení zákona a spotřebitel by se mohl obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů je nutné vyslovit dle zákona písemně. To se může stát buď dopisem (doporučeným) nebo i e-mailovou zprávou na adresu toho, kdo databázi vede.

 

Upozornění

Osobním údajem jsou všechny informace o dané osobě, pokud je z těchto informací určená nebo určitelná. Nejedná se tedy pouze o osobní údaje klasické, jako je jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození apod., ale i o všechny další informace, které jsou propojitelné s těmito údaji. Osobními údaji tak bude například kamerový záznam osob v bytovém domě, údaje o vlastnictví nemovitostí z katastru nemovitostí, o jednotlivých platbách platebními kartami, o výpůjčkách knih v knihovně atd.

Ten, kdo určil účel a prostředky zpracování osobních údajů, se nazývá správce osobních údajů. Správce může osobní údaje zpracovávat sám nebo tím pověřit zpracovatele. Zpracováním osobních údajů se pak myslí široký okruh činností, jakými lze s osobními údaji nakládat (shromažďovat je, předávat, používat, upravovat atd.). Subjektem údajů je pak fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Společnosti, které zasílají reklamní letáky, zpracovávají osobní údaje často na základě tzv. „zákaznických čísel“, která bývají vytištěna u adresy na daném katalogu. Pro urychlení odstranění osobních údajů z databáze je při komunikaci vhodné sdělit i toto číslo.

 

Důležité zákony a dokumenty

  • Zákon o ochraně osobních údajů, č. 101/2000 Sb.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu.

 

Vzor
Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Název společnosti
IČ společnosti
Adresa společnosti
 
Praha, 1. prosince 2011

Žádost o vyřazení osobních údajů z databáze

Vážení,
dne … jsem od vás obdržel reklamní katalog s nabídkou oblečení. Nevím, kde jste získali mé osobní údaje, ale žádám, abyste je ze všech databází, které vedete, v souladu s § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
odstranili a reklamní materiály mi nadále nezasílali. Zákaznické číslo vytištěné u mé adresy na katalogu je …..
Pokud bude zasílání vašich reklamních materiálů na moji adresu pokračovat, budu nucen obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

S pozdravem

..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
(například kopie první strany reklamního katalogu s adresou)

Přihlásit