Žádost o podání informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Víte, že někdo zpracovává vaše osobní údaje, ale nevíte jaké? Zajímá vás, co všechno o vás ví? S tímto vzorem o tom získáte detailní informace.

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít v situaci, kdy spotřebitel zjistí, že někdo zpracovává jeho osobní údaje, a chce o tomto zpracování získat informace.

 

Jak tento vzor použít?

Podle § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů je správce při shromažďování osobních údajů povinen informovat subjekt údajů o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem je bude zpracovávat a komu mohou být osobní údaje předány. Dále musí rovněž informovat o právu subjektu údajů na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a v případě neoprávněného zpracování osobních údajů i o právu požadovat likvidaci těchto údajů a o právu obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že osobní údaje jsou získány přímo od spotřebitele, musí být v souladu s § 11 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů rovněž poučen, zda je poskytnutí osobních údajů povinné (je to uloženo zákonem) nebo dobrovolné.
Výjimky z této povinnosti jsou upraveny v § 11 odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení nemusí být informace předány tehdy, pokud nejsou osobní údaje získány od dané osoby a zároveň jsou:

a) zpracovávány pro účely výkonu státní statistické služby, vědecké nebo archivní účely a poskytnutí takových údajů by vyžadovalo neúměrné úsilí,

b) zpracování ukládá zvláštní zákon,

c) zpracovávají se výlučně oprávněně zveřejněné údaje (např. z tel. seznamu),

d) zpracovávají se osobní údaje získané se souhlasem subjektu údajů (pozn. tento souhlas ovšem bude platný pouze v případě, kdy při jeho poskytování bude daná osoba informována).

V souladu s § 12 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů je každý správce osobních údajů (tedy i ten, na něhož se nevztahuje informační povinnost v § 11 odst. 3) povinen poskytnout informaci o zpracování osobních údajů dodatečně na žádost subjektu údajů.

Zákon o ochraně osobních údajů neřeší otázku, zda má být informace podána ústně nebo písemně. Je ale v zájmu správce, aby podání informace mohl v budoucnu prokázat. Rovněž není stanovena žádná forma, jakou má být o informaci žádáno. I v tomto případě lze ale kvůli pozdější průkaznosti doporučit písemnou formu (doporučený dopis nebo e-mail). Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.Přihlásit