Podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů z důvodu neoprávněného zpracovávání osobních údajů

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2022 Obsah lednového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Zpracovává určitá společnost vaše osobní údaje a nechce toho ani po výzvě zanechat či vám poskytnout relevantní informace o účelu, způsobu a rozsahu zpracování? S tímto podnětem můžete požádat o prošetření daného případu Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít pro široký okruh problémů, kdy dochází k porušování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (neoprávněné zpracovávání osobních údajů, nepodání informace o zpracování osobních údajů, úniky osobních údajů apod.).

 

Jak tento vzor použít?

Zpracovávání osobních údajů v různých databázích je dnes běžnou součástí života. V některých případech jsou osobní údaje osob zpracovávány přímo na základě zákona (např. evidence obyvatel, katastr nemovitostí, poskytování většiny bankovních služeb). V některých případech ovšem může daná osoba ovlivnit, jestli budou její osobní údaje zpracovávány nebo ne.

Správce a zpracovatel osobních údajů má ze zákona o ochraně osobních údajů řadu povinností. Za nejdůležitější lze považovat:

§ 5 odst. 1 – povinnost stanovit účel a prostředky zpracování osobních údajů, shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a dále je zpracovávat pouze v souladu s tímto účelem, uchovávat osobní údaje pouze po přiměřenou dobu, neshromažďovat osobní údaje pod nějakou jinou záminkou.

§ 5 odst. 2 – povinnost zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez souhlasu lze osobní údaje zpracovávat pouze v jmenovitě vypočtených případech, např. pokud to vyplývá z právní povinnosti správce (je ze zákona povinen vést nějakou databázi), je to nutné k plnění smlouvy (smlouva o úvěru, o telekomunikačních službách apod.), pokud je to nutné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů, pokud jde o oprávněně zveřejněné osobní údaje (např. v tisku), pokud je to nezbytné k ochraně práv správce nebo jiné dotčené osoby (v těchto případech to ovšem nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu soukromí, tzn. obě práva se budou vyvažovat a bude se zjišťovat, čí zájem je silnější). Zpracovávání bez předchozího souhlasu lze rovněž využít pro nabízení obchodu a služeb, pokud tyto údaje byly získány z veřejného seznamu nebo v souvislosti s činností správce nebo zpracovatele (viz vzor „Žádost o odstranění osobních údajů z databáze“).

§9 – úprava zpracování citlivých osobních údajů (osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politickém, náboženském nebo filozofickém smýšlení, zdravotním stavu a sexuálním životě, členství v odborech nebo odsouzení pro trestný čin), které musí být zpracovávány v přísnějším režimu.

§11 a §12 – úprava informační povinnosti správce vůči subjektu údajů.

§13 – úprava povinností při zabezpečení osobních údajů.

§16 – registrační povinnost správce předtím, než začne osobní údaje zpracovávat (registr je přístupný na stránkách http://www.uoou.cz).

Nad dodržováním ustanovení zákona o ochraně osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, kam se může každý obrátit se svým podnětem. Podnět lze podat buď písemně na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo lze zaslat podání elektronicky na adresu posta@uoou.cz.Přihlásit