Podnět živnostenskému úřadu pro šíření obtěžující tištěné reklamy

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Dostáváte do schránky mnoho letáků, o které nestojíte? Máte na schránce jasné upozornění, že si to nepřejete,
a přesto přibývají další? Použijte tento vzor k prosazení svých práv.
 

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor lze využít za situace, že je spotřebitel obtěžován opakovaným zasíláním tištěné reklamy na svou adresu, ačkoli dal jasně najevo, že si zasílání reklamních tiskovin nepřeje. To může znamenat například, že upozornil na toto odesílatele reklamy či označil poštovní schránku viditelným nápisem, že si nepřeje vhazování reklamních tiskovin apod.

Jak tento vzor použít?

Podnět živnostenskému úřadu může podat každý, kdo se cítí obtěžován zasíláním tištěné reklamy.

Podání by (v případě tištěné reklamy) mělo směřovat ke krajskému živnostenskému úřadu (na území Prahy na živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy) v místě, kde má sídlo nebo místo podnikání šiřitel této reklamy (tedy subjekt, který reklamu veřejně šíří). Ten ze zákona odpovídá za způsob jejího šíření. Sídlo šiřitele reklamy lze zjistit například v obchodním rejstříku, který je přístupný na adrese www.justice.cz, nebo v živnostenském rejstříku, který je přístupný na adrese www.rzp.cz.

Pokud spotřebitel neví, kdo je šiřitelem reklamy, může podání směřovat na zadavatele reklamy (ten, kdo si reklamu objednal), který má povinnost tuto informaci sdělit živnostenskému úřadu.

Upozornění

Za reklamu, která obtěžuje, se považuje reklama směřující ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena. Důležité je tedy dát před podáním na živnostenský úřad šiřiteli reklamy srozumitelně najevo, že si adresát vhazování reklamních tiskovin do poštovní schránky nepřeje. Učinit tak může například doporučeným dopisem na adresu šiřitele reklamy nebo umístěním viditelného nápisu na poštovní schránku s nápisem: „Nevhazujte reklamu“.

Důležité zákony a dokumenty

  • Zákon o regulaci reklamy, č. 40/1995 Sb.
  • Zákon o živnostenských úřadech, č. 570/1991 Sb.
  • Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb.

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat, respektive orazítkovat, převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

 

Vzor
Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Krajský živnostenský úřad
Adresa živnostenského úřadu
 
Praha, 1. prosince 2011

Podnět ve věci šíření obtěžující reklamy

Vážení,
dne … mi byl do schránky již poněkolikáté doručen reklamní leták ….. (označení zadavatele reklamy na letáku), přestože mám schránku viditelně označenou nálepkou s nápisem „Nevhazujte reklamu“. Vzhledem k tomu, že vhazování reklamních letáků do mé schránky je opakované a šiřitel reklamy, kterým je ….. (označení šiřitele) ignoruje mé přání, aby mi reklama do poštovní schránky nebyla vhazována, a tím porušuje § 2 odst. 1 písmeno e) zákona o regulaci reklamy, žádám proto v souladu s § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 40/1995 Sb. o prošetření celé věci.
Předem děkuji za kladné vyřízení mého podnětu a zároveň žádám, abych byl informován o případně zjištěných nedostatcích.

S pozdravem

..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Např. zaslané reklamní tiskoviny,
Fotografie poštovní schránky s nálepkou,
Kopie korespondence

Přihlásit