Podnět živnostenskému úřadu pro šíření klamavé reklamy

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Dostali jste reklamní leták obsahující nepravdivé informace? Klamavá reklama je zakázána, tak můžete využít svá práva.

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor lze využít, pokud podnikatel propaguje své výrobky nebo služby tvrzeními, která jsou klamavá. Ovšem jen v případech, nejedná-li se o reklamu v televizi či rozhlase nebo o tvrzení týkající se léčivých přípravků, zdravotnických prostředků nebo přípravků na ochranu rostlin.

 

Jak tento vzor využít?

Podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona o regulaci reklamy se zakazuje reklama, která je zároveň nekalou obchodní praktikou. Nekalé obchodní praktiky definuje zákon o ochraně spotřebitele v§4a následujících. Jedná se o praktiky klamavé a/nebo agresivní. Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Klamavou je taková obchodní praktika, při níž je použit nepravdivý či hrubě zavádějící údaj.

Příslušnými orgány, na něž by se měl spotřebitel obrátit v případě, že si chce stěžovat na klamavou reklamu, jsou:

  • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v případě reklamy v rozhlase a televizi
  • Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví a Státní rostlinolékařská správa v případech reklamy na léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a přípravky na ochranu rostlin, pokud nejde o reklamu televizní nebo rozhlasovou
  • krajský živnostenský úřad příslušný (na území Prahy na živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy) podle sídla nebo místa podnikání zadavatele reklamy pro všechny ostatní případy.


Přihlásit