Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Jestliže zaměstnanec potřebuje rozvázat pracovní poměr z jakéhokoli důvodu (nejčastěji z důvodu změny zaměstnání či nespokojenosti s pracovními podmínkami u dosavadního zaměstnavatele), obvykle se nejprve pokouší o rozvázání pracovního poměru dohodou. Pokud se zaměstnavatel rozhodne na dohodu nepřistoupit, je nutné dát výpověď například s využitím tohoto vzoru.
 

Kdy je tento vzor vhodný?

Zaměstnanec může dát výpověď z pracovního poměru z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu. Důvod nemusí ve výpovědi uvádět. K rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance může dojít zejména v těchto situacích:

  • zaměstnavatel nechce přistoupit na rozvázání pracovního poměru dohodou,
  • zaměstnanec potřebuje získat čas, tj. využít výpovědní dobu (např. z důvodu pozdějšího nástupu do dalšího zaměstnání apod.).

Výpověď lze dát i proti vůli zaměstnavatele. Zaměstnanci nenáleží odstupné.

Jak tento vzor použít?

Výpověď lze dát pouze písemně a musí být doručena zaměstnavateli, jinak je neplatná. Doručením se rozumí její převzetí zaměstnavatelem, a to nejčastěji nadřízeným zaměstnancem, či podatelnou zaměstnavatele apod. Výpověď lze doručit i poštou. Jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí, může zaměstnanec doručit písemnost určenou zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel pro tento účel zaměstnanci oznámil; písemnost určená zaměstnavateli musí být podepsána elektronickým podpisem zaměstnance.

Výpovědní doba je dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi (tj. u výpovědi doručené dne 13. 9. 2011 nebo 30. 9. 2011 běží výpovědní doba od 1. 10. 2011 do 30. 11. 2011).

Dnem 1. ledna 2012 začala platit novela zákoníku práce, která sice nemění výpovědní lhůtu při výpovědi dané zaměstnancem, ale upravuje odlišně některé instituty při výpovědi dané zaměstnavatelem; např. odstupné, které bude nyní vázáno na délku pracovního poměru. Bližší informace o novele naleznete např. na www.mpsv.cz/cs/11616.

Zaměstnanci náleží pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru, a to na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.Přihlásit