Namítnutí neplatnosti nepřiměřené smluvní podmínky

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2021 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Chcete reklamovat fotoaparát, ale prodávající má v obchodních podmínkách uvedeno, že jej můžete reklamovat jen v původním obalu? Nebo se chystáte na dovolenou a cestovní kancelář využila smluvního ustanovení umožňujícího změnit jednostranně smlouvu, aniž by byly vymezeny podmínky, za nichž je možné takto smlouvu změnit? Pak je právě vám určen tento vzor.

Kdy je tento vzor vhodný?

Zákon říká, že smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení. Takováto ujednání jsou ze zákona neplatná bez ohledu na to, zda se spotřebitel neplatnosti dovolá či nikoliv. Tímto vzorem tedy druhé straně pouze sdělíte, že takové nepřiměřené ustanovení je absolutně od počátku neplatné, není tak účinné a nelze se podle něj řídit.

Jak tento vzor použít?

Pokud vaše spotřebitelská smlouva obsahuje nepřiměřenou smluvní podmínku, obraťte se na podnikatele, který s vámi smlouvu uzavřel, a namítejte neplatnost této podmínky. Podle zákona je takto možné napadnout zejména ujednání, která:

 • vylučují nebo omezují odpovědnost dodavatele za jednání či opomenutí, kterým byla spotřebiteli způsobena smrt či újma na zdraví,
 • vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu,
 • stanoví, že smlouva je pro spotřebitele závazná, zatímco plnění dodavatele je vázáno na splnění podmínky, jejíž uskutečnění je závislé výlučně na vůli dodavatele,
 • dovolují dodavateli, aby spotřebiteli nevydal jím poskytnuté plnění i v případě, že spotřebitel neuzavře smlouvu s dodavatelem či od ní odstoupí,
 • opravňují dodavatele odstoupit od smlouvy bez smluvního či zákonného důvodu a spotřebitele nikoli,
 • opravňují dodavatele, aby bez důvodů hodných zvláštního zřetele vypověděl smlouvu na dobu neurčitou bez přiměřené výpovědní doby,
 • zavazují spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy,
 • dovolují dodavateli jednostranně změnit smluvní podmínky bez důvodu sjednaného ve smlouvě,
 • stanoví, že cena zboží či služeb bude určena v době jejich splnění, nebo dodavatele opravňují ke zvýšení ceny zboží či služeb, aniž by spotřebitel byl oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li cena sjednaná v době uzavření smlouvy při splnění podstatně překročena,
 • přikazují spotřebiteli, aby splnil všechny závazky i v případě, že dodavatel nesplnil závazky, které mu vznikly,
 • dovolují dodavateli převést práva a povinnosti ze smlouvy bez souhlasu spotřebitele, dojde-li převodem ke zhoršení dobytnosti nebo zajištění pohledávky spotřebitele.

Tento výčet je pouze příkladný, není vyloučeno namítat neplatnost jiného ustanovení smlouvy, pokud znamená k újmě spotřebitele v rozporu s požadavkem dobré víry značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.


Přihlásit