Plyn: Kdo vám ho dodá nejlevněji?

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2021 Obsah říjnového dTestu

Publikováno v časopise 8/2019

„Plyn už syčí z trouby ven…“ aneb počáteční slova české populární písně, která jistě dobře znáte. Někteří z vás si možná nyní pobrukují i její další verše, a ačkoli je obsah textu užívající plyn k řešení partnerských sporů bezesporu originální, my v tuto chvíli odhlédneme od umělecké roviny a budeme se věnovat jeho poněkud tradičnějšímu uplatnění. Plyn v domácnostech slouží především jako zdroj tepla. S jakými cenami za jednotku spotřeby se nyní můžete na trhu setkat a u kterého dodavatele ušetříte nejvíce?

Než se dodávky plynu k vám do domácnosti dostanou, musí urazit poměrně dlouhou cestu. Tím ovšem nemáme na mysli délku plynového potrubí, nýbrž způsob zpracování této komodity. Zemní plyn – coby přírodní hořlavý plyn s vysokým obsahem metanu – se získává hluboko pod zemským povrchem nebo mořským dnem, kde jsou jeho ložiska pomocí vrtných souprav navrtána a posléze vytěžena. Surovina následně putuje do závodů zpracovatelského průmyslu, kde je pro účely užití v domácnostech upravena – především prochází procesem takzvané odorizace (z bezpečnostních důvodů jsou k ní přidávány páchnoucí plyny).

Na rozdíl od elektřiny se tedy zemní plyn nevyrábí, ale těží. Kromě odlišnosti v původu jsou si ale tyto dvě komodity v mnoha ohledech velice podobné – řídí se totožnou legislativou, na obchodování s nimi dohlíží stejný dozorový orgán a platí pro ně stejná pravidla v případě vyvázání se z již uzavřených smluv. Společná je oběma typům energií i prvotní fáze obchodování – místem, kde se poprvé střetává nabídka a poptávka po této komoditě, je i v případě plynu energetická burza. A v neposlední řadě mají obě energie téměř identický také způsob využití, kromě svícení lze totiž i plyn užívat k vaření, ohřevu vody či vytápění domácnosti.

Pod pokličkou účtované sumy

Když vám do poštovní nebo e-mailové schránky dorazí od vašeho dodavatele vyúčtování za dodávky energií a vy příslušné lejstro rozevřete, na kterém údaji spočine váš zrak jako první? Téměř s jistotou si dovolíme tvrdit, že ze všeho nejdříve zaměříte svou pozornost na konečnou sumu určující buďto přeplatek, nebo naopak nedoplatek. Moment překvapení a radost či láteření jsou po chvíli úspěšně za vámi a nastává tak vhodná chvíle k prostudování ostatních údajů na vystaveném vyúčtování. Co znamenají užité pojmy typu regulovaná složka ceny či poplatek pro operátora trhu a co všechno je zahrnuto v konečné, vám účtované ceně za plyn?

Cenová metodika u dodávek plynu je velice podobná té u elektrické energie. Souhrnná cena za plyn se totiž taktéž skládá z regulované a neregulované složky. Pro ty z vás, kteří význam těchto termínů od přečtení našeho červencového článku o elektřině již zapomněli, je krátce připomeneme. Regulovanou část ceny každoročně vyhlašuje Energetický regulační úřad (ERÚ) a jím stanovené ceny jsou pro daný kalendářní rok pevné a neměnné pro všechny dodavatele. Naopak neregulovaná složka ceny je svěřena do kompetence samotných dodavatelů, její výše tedy závisí plně na jejich uvážení.

Rozdělením ceny na regulovanou a neregulovanou složku však proces cenotvorby nekončí. Každá tato část se totiž dělí na další položky, s nimiž se můžete setkat ve svém vyúčtování. Co všechno je tedy zahrnuto ve finální fakturované ceně plynu? Výsledná částka se obvykle skládá z následujících položek:

regulovaná složka:

  •  cena za přepravu plynu,
  •  cena za distribuci plynu (část variabilní a fixní),
  •  cena za služby operátora trhu (poplatek pro operátora trhu OTE),

neregulovaná složka(její struktura se může lišit podle konkrétního dodavatele):

  •  cena za komoditu,
  •  cena za obchod (náklady na obchodní činnost, marže),

daně:

  •  DPH, případně daň ze zemního plynu – není-li od ní osvobozen.

Uvedené položky většinou naleznete ve svém vyúčtování rozúčtovány kvartálně. Je to důsledek dřívější cenové politiky, neboť v minulosti probíhaly změny cen ve čtvrtletních intervalech. Dnes však již pro úpravy cen žádná závazná lhůta neexistuje, a změny plateb tak vycházejí z obchodní strategie každého dodavatele.

Komplexní ceníky obvykle naleznete na webových stránkách dodavatelů. Mělo by z nich být zřejmé rozložení regulovaných i neregulovaných složek ceny včetně ceny konečné, kterou můžete očekávat za jednotkou spotřeby. Budete-li ceníky na stránkách obchodníků zkoumat, dejte pozor na nejrůznější „nezáměrná“ pochybení. Patří mezi ně například uvádění pouze části ceny za dodávku plynu (vynechání regulovaných cen), zveřejnění ceny bez DPH nebo vynechání poplatku za činnost operátora trhu. Oblíbeným nešvarem také bývá uvádění cen vztahujících se jen na stávající, nikoli nové zákazníky.

Dobře mířená cena

Pokud vás v našem článku nejdříve upoutala místo textu srovnávací tabulka, nejspíše jste si všimnuli zvýrazněného (vytučněného) řádku, na němž položku dodavatele vystřídal údaj s názvem indikativní cena plynu pro třetí čtvrtletí. Co tento pojem znamená, jaký má význam v cenotvorbě a kdo určuje jeho číselnou hodnotu?

Indikativní cena plynu značí výši neregulované části ceny za plyn, kterou Energetický regulační úřad považuje za přiměřenou. Je to tedy doporučená částka, za niž by obchodníci měli tuto energii zákazníkům prodávat. Přívlastek „doporučená“ je v tomto případě potřeba skutečně zdůraznit, neboť takto stanovené ceny nejsou pro dodavatele závazné, mají pouze informativní charakter. Rozhodnutí, zda se jimi ve vztahu k odběratelům budou řídit či se od nich zcela odkloní, závisí výhradně na jejich uvážení. Odebíráte-li tedy zemní plyn od dodavatele, jehož neregulovaná složka ceny je vyšší než cena indikativní, nezakládá vám tento rozdíl právo na snížení ceny. Nicméně použití indikativních cen coby argumentu ke snaze o jejich dosažení je nejen možné, ale dokonce přímo žádoucí.

Indikativní ceny plynu jsou rozdělené podle charakteru odběru (na vaření, ohřev vody a vytápění), nezahrnují DPH a je třeba k nim připočítat regulovanou složku ceny, jež je specifická pro dané distribuční území. Na poli energetiky jsou tyto doporučené částky stále ještě nováčkem – historie indikativních cen se píše teprve od léta roku 2016, kdy k jejich vyhlášení ERÚ přistoupil poprvé. V tomto roce totiž došlo k výraznému poklesu cen plynu na burzách, který však obchodníci odmítali akceptovat a zákazníkům snižovali ceny jen minimálně. Dozorový orgán proto v rámci snahy o úspory spotřebitelů přišel s novinkou doporučených cen – toto opatření se tehdy ukázalo jako úspěšné a indikativní ceny se vyhlašují každé čtvrtletí dodnes. Jakým způsobem ERÚ jejich číselné hodnoty stanovuje? Vychází především z aktuálního vývoje cen plynu na komoditních burzách, k nimž následně připočítá přiměřenou marži obchodníka.

Únik ze spárů drahého dodavatele

Neustále se zvyšující ceny nejsou jen doménou potravin či pohonných hmot, připlatíme si i v odvětví energetiky. Pokud za vyšší částkou na naší faktuře stojí globální zvýšení cen komodit na světových burzách, projeví se tento cenový trend u všech dodavatelů a my jen stěží nalezneme takového, jenž se bude v náš prospěch nějak výrazně odlišovat.

Mnohdy je však důvodem zvýšení cen obyčejná snaha obchodníka poněkud vylepšit svůj hospodářský výsledek. Ocitnete-li se v situaci, kdy vám dodavatel plynu zvýšil cenu, je to považováno za jednostrannou změnu smluvních podmínek a v takovém případě máte právo od smlouvy s ním bez sankce odstoupit. Tato spotřebitelská výhoda se týká navýšení neregulované části ceny. Naopak to není možné tehdy, pokud dojde ke zvýšení úřadem určené, tedy regulované části ceny energií.

Odstoupit od smlouvy ale můžete jen v určité lhůtě. Její délka záleží na tom, jakým způsobem vám dodavatel změnu podmínek oznámí. Pokud si s oznámením „dá práci“ a informuje vás individuálně (například poštou, e-mailem, SMS), a to nejpozději 30 dní před účinností změny, můžete od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před účinností této změny. Pokud ale dodavatel takový osobní přístup nevyužije (přičemž není povinen změny ohlašovat individuálně) a vyvěsí změnu podmínek například jen na webových stránkách, vaše právo na odstoupení od smlouvy se prodlužuje na lhůtu tří měsíců od účinnosti dané změny. Vyplatí se proto stránky svého dodavatele alespoň čas od času zkontrolovat.

V následujících tabulkách porovnáváme roční ceny za dodávky plynu ve dvou různých typech domácností:
Parametry výpočtu u 1. typu (byt): Středočeský kraj (Mladá Boleslav), spotřeba 1,5 MWh/rok (vaření + ohřev vody)
dodavatel
produkt
celková roční platba
BOHEMIA ENERGY START++ (prvních 12 měsíců dodávek) 2902 Kč
MND Plyn z první ruky – Ceník 2020 Online 3190 Kč
IN ENERGIE PLYN STANDARD LEDEN 2019 3242 Kč
Brodská plynárenská ČES měření 3305 Kč
Eneka E-tarif 3320 Kč
První rodinná ENERGIE Z BURZY 3391 Kč
České teplo 3405 Kč
FREE for YOU 3428 Kč
CENTROPOL ENERGY KAMARAD-PLUS ZLATO 3436 Kč
EUROPE EASY ENERGY eDomácnost 3450 Kč
X Energie Premium 3450 Kč
FONERGY PLYN ceník pro maloodběr 2019 3512 Kč
Energie ČS PRODUKT SPORO Plyn 3521 Kč
Indikativní cena plynu pro 3. čtvrtletí 2019 3552 Kč
Blue – Gas Blue Dream 3557 Kč
NWT 3566 Kč
EP Energy Trading EPET, varianta Bez závazku 3575 Kč
COMFORT ENERGY SINGLE 3612 Kč
Ray Energy RAY KOMBI 3693 Kč
ČEZ Prodej PLYN smlouva na dobu neurčitou 3779 Kč
ELIMON Svěží ePRODUKT 3795 Kč
Moravská plynárenská FIX 3815 Kč
Energie na druhou SPOŘ 3830 Kč
VEMEX Energie Flexi 3831 Kč
SPP uSPPořím bez závazku 3877 Kč
OBECNÍ PLYNÁRNA STANDARD 3975 Kč
LAMA energy STANDARD 3989 Kč
Corasta STANDARD 4000 Kč
Clever Energies NEURČITO 4102 Kč
Pražská energetika PRE PLYN STANDARD 4129 Kč
ARMEX ENERGY 4173 Kč
innogy (RWE) CENÍK PLYN STANDARD 4205 Kč
PRIMAGAS PRODUKT PROGRES 4283 Kč
Pražská plynárenská STANDARDNÍ CENÍK 4313 Kč
Yello Energy Yello Joule 4358 Kč
FOSFA e-TARIF 4572 Kč
GEEN Sale Standard 4795 Kč
ELGAS Energy 4937 Kč
Lidová energie JISTOTA 2019 4991 Kč
Strong energy Strongline 2019 5003 Kč
Carbounion Bohemia CARBOUNION STANDARD 5164 Kč
E.ON Energie Ceník Komplet plyn 5363 Kč
AZ Energies AZ Plyn 5871 Kč
Údaje jsou aktuální k 13. červenci 2019 a jsou čerpány z webové kalkulačky portálu TZB-info či stránek jednotlivých společností. Do srovnání byli zařazeni pouze dodavatelé se smlouvou na dobu neurčitou a bez jakéhokoli omezení cílové skupiny zákazníků (např. pouze senioři či noví zákazníci). Zároveň byl do srovnání zařazen od každého dodavatele pouze jeden vybraný produkt, a to ten s nejnižší cenou. Údaje mají orientační charakter - v konečné výši skutečné ceny bývají u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (např. zda od něj odebíráte současně i elektrickou energii, nebo zda jste nový či stávající zákazník). Pro zjištění přesné individuální nabídky je tak třeba v případě zájmu uvedené ceny vždy ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů. Uveřejněné roční ceny jsou včetně DPH.
V následujících tabulkách porovnáváme roční ceny za dodávky plynu ve dvou různých typech domácností:
Parametry výpočtu u 2. typu (dům bez úsporných opatření): Středočeský kraj (Mladá Boleslav), spotřeba 30 MWh/rok (vaření + ohřev vody + vytápění)
dodavatel
produkt
celková roční platba
BOHEMIA ENERGY START++ (prvních 12 měsíců dodávek) 31 123 Kč
České teplo 32 248 Kč
Energie na druhou SPOŘ 32 974 Kč
Carbounion Bohemia CARBOUNION STANDARD 33 664 Kč
MND Plyn z první ruky – Ceník 2020 Online 34 055 Kč
CENTROPOL ENERGY DUVERA ONLINE 34 281 Kč
NWT 34 680 Kč
FREE for YOU 34 753 Kč
Brodská plynárenská ČES měření 35 465 Kč
Blue – Gas Blue Dream 35 697 Kč
IN ENERGIE PLYN STANDARD LEDEN 2019 35 733 Kč
Eneka STANDARD 36 387 Kč
Indikativní cena plynu pro 3. čtvrtletí 2019 36 858 Kč
EUROPE EASY ENERGY eDomácnost 37 280 Kč
X Energie Premium 37 280 Kč
FOSFA e-TARIF 37 657 Kč
FONERGY PLYN ceník pro maloodběr 2019 37 802 Kč
SPP uSPPořím bez závazku 37 824 Kč
Energie ČS PRODUKT SPORO Plyn 37 839 Kč
Moravská plynárenská START 38 056 Kč
Ray Energy RAY KOMBI 38 056 Kč
LAMA energy KOMPLET PRO 38 238 Kč
ELGAS Energy 38 419 Kč
První rodinná ENERGIE Z BURZY 38 732 Kč
EP Energy Trading EPET, varianta Bez závazku 38 768 Kč
Clever Energies NEURČITO 39 073 Kč
COMFORT ENERGY SINGLE 39 799 Kč
PRIMAGAS PRODUKT PROGRES 40 380 Kč
VEMEX Energie Flexi 40 910 Kč
ELIMON Svěží ePRODUKT 40 982 Kč
Yello Energy Yello Joule 41 200 Kč
Pražská plynárenská STANDARDNÍ CENÍK 41 367 Kč
GEEN Sale Standard 41 672 Kč
ČEZ Prodej PLYN smlouva na dobu neurčitou 41 817 Kč
AZ Energies AZ Plyn 41 911 Kč
OBECNÍ PLYNÁRNA TREND 42 594 Kč
E.ON Energie Ceník Komplet plyn 42 645 Kč
Strong energy Strongline 2019 42 729 Kč
ARMEX ENERGY 42 797 Kč
innogy (RWE) CENÍK PLYN STANDARD 43 482 Kč
Corasta STANDARD 44 772 Kč
Pražská energetika PRE PLYN STANDARD 45 122 Kč
Lidová energie JISTOTA 2019 45 316 Kč
Údaje jsou aktuální k 13. červenci 2019 a jsou čerpány z webové kalkulačky portálu TZB-info či stránek jednotlivých společností. Do srovnání byli zařazeni pouze dodavatelé se smlouvou na dobu neurčitou a bez jakéhokoli omezení cílové skupiny zákazníků (např. pouze senioři či noví zákazníci). Zároveň byl do srovnání zařazen od každého dodavatele pouze jeden vybraný produkt, a to ten s nejnižší cenou. Údaje mají orientační charakter - v konečné výši skutečné ceny bývají u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (např. zda od něj odebíráte současně i elektrickou energii, nebo zda jste nový či stávající zákazník). Pro zjištění přesné individuální nabídky je tak třeba v případě zájmu uvedené ceny vždy ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů. Uveřejněné roční ceny jsou včetně DPH.


Přihlásit