Jak testujeme dětské balzámy na rty

Limity hodnocení

Podle výsledků chemické analýzy dělíme testované balzámy do skupin jako vhodné, nevhodné a potenciálně rizikové. Navíc ještě uvádíme možný dopad používání balzámů na tři různé věkové kategorie dětí: od 1 do 6 let, od 6 do 8 let nebo pro starší 12 let.

Výrobky jsou v tabulce řazeny vzestupně podle celkového obsahu minerálních olejů.

Minerální oleje

V rámci chemické analýzy jsme v balzámech na rty pátrali po rizikových látkách MOSH a MOAH, které se do balzámů mohou dostat spolu s použitými minerálními oleji. U prvních jmenovaných hrozí riziko hromadění ve vnitřních orgánech, v druhém případě se jedná o potenciální karcinogeny.

Potenciálně škodlivé látky obsažené v minerálních olejích

MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) – nasycené uhlovodíky minerálních olejů

POSH (Polyolefin Oligomeric Saturated Hydrocarbons) polyolefinové oligomerní nasycené uhlovodíky

MOSH (≤ C25 a C16C35) – symboly C25 a C16–C35 vyjadřují počet uhlíků v molekulách dané frakce minerálních olejů. U některých hrozí riziko hromadění ve vnitřních orgánech (játrech, slezině, lymfatických uzlinách). Během testování jsme zjišťovali obsah i poměr jednotlivých frakcí.

MOAH – Aromatické uhlovodíky minerálních olejů jsou považovány za potenciálně karcinogenní. Jejich obsah je limitující. Výrobky, které je obsahují, jsme automaticky označili jako nevhodné pro všechny věkové kategorie.

Celkově obsažené množství MOSH/POSH slouží v tabulce pouze jako doplňující údaj, pro výsledky testu je zásadní obsah a poměr jednotlivých frakcí MOSH a látek MOAH.

Vhodné (pro všechny věkové kategorie)

Jako balzámy doporučeníhodné pro děti všech věkových kategorií jsme vyhodnotili pouze ty výrobky, které neobsahují žádnou z kritických látek MOSH a MOAH. V jejich složení tedy nenajdete žádnou z ingrediencí minerálních olejů.

Částečně vhodné (pro děti starší 6 nebo 12 let)

Do této skupiny řadíme balzámy, které neobsahují potenciální karcinogeny v podobě látek MOAH. V jejich složení jsme sice objevili některé frakce MOSH, až na výjimku se ale vešly do námi stanoveného 10% limitu.

V případě pozitivního nálezu MOSH jsme prováděli další výpočty, kterými jsme určovali, pro kterou věkovou skupinu lze výrobek doporučit jako vhodný. To se odvíjelo od průměrné váhy dítěte a konkrétního obsahu kritických látek. Z toho nám vyšlo, do jaké míry bude konkrétní věková skupina vystavena působení nežádoucích látek. Některé balzámy proto v závislosti na výsledcích výpočtů doporučujeme pro děti od 6 let nebo starší 12 let.

Jeden z výrobků 10% limit obsahu MOSH nesplňuje, nemůžeme ho proto doporučit dětem v jakémkoliv věku. Kvůli nulovému nálezu MOAH jsme se ale rozhodli ho ve skupině částečně vhodných balzámů ponechat.

Nevhodné (pro všechny věkové kategorie)

Mezi nevhodné balzámy patří ty, u nichž jsme během chemické analýzy objevili látky MOAH. Protože se jedná o potenciální karcinogeny, zastáváme názor, že by se neměly v produktech používaných dětmi objevovat ani v malém množství. Pokud jsme tyto látky v balzámech objevili, automaticky jsme je označili jako nevhodné pro všechny věkové kategorie. Kvůli této penalizaci u nich neprobíhaly žádné navazující výpočty.

Potenciálně rizikové (pro všechny věkové kategorie)

V případě těchto balzámů naše chemická analýza odhalila obě dvě kritické skupiny látek minerálních olejů (MOSH i MOAH). Důvodem, proč jsme je označili jako potenciálně rizikové, je procentuální podíl těchto látek. U frakcí MOSH došlo k překročení námi stanoveného 10% limitu, který vychází z doporučení asociace Cosmetics Europe. Tyto „jelení loje“ proto rozhodně nelze doporučit pro děti v jakémkoliv věku.

Vysvětlení pojmů a výpočtů

NOAEL (no-observed-adverse-effect levels) – Nejvyšší dávka nebo expoziční koncentrace látky, při které není pozorován žádný statisticky významný nepříznivý účinek na organismus (v porovnání s kontrolní skupinou). Používá se v rámci toxikologie.

Hodnota NOEAL je stanovena na 19 mg/tělesná váha/den a je platná pro všechny věkové kategorie.

Odhadovaná denní expozice – je vypočítávána poměrem mezi hodnotou stanovenou Evropskou komisí jako denní perorální příjem kosmetiky (57 mg) a zprůměrovanou vahou konkrétní věkové kategorie. U jednotlivých věkových kategorií se tedy liší:

  • 1–6 let (16 kg) – odhadovaná denní expozice 3,5625 mg
  • 6–8 let (22 kg) – odhadovaná denní expozice 2,59 mg
  • starší 12 let (40 kg) – odhadovaná denní expozice: 1,425 mg

Vypočítaná denní expozice – při výpočtu jsme vycházeli z odhadované denní expozice dle věkové kategorie a skutečného obsahu MOSH C16–C35 v jednotlivých balzámech.

MoS (Margin of Safety) – Bezpečnostní veličina, která říká, jestli je daný příjem rizikový, nebo ne. Čím vyšší je MoS, tím je balzám bezpečnější. Limitující je v tomto případě hodnota MoS <100, výrobky s tímto výsledkem nelze považovat za bezpečné. Bezpečnostní rozpětí jsme získali poměrem mezi hodnotou NOAEL a vypočítanou denní expozicí u konkrétního balzámu.

Přihlásit