Kdy můžete zamítnout reklamaci?

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 12.4.2018   

Reklamuje zákazník boty, které si koupil o dvě čísla menší? Uplatňuje reklamaci po třech letech, jelikož zboží rozbalil teprve nedávno? A jste si jistí tím, kdy je možné reklamaci vyřídit „na místě“? Vše důležité o tom, kdy máte právo zamítnout reklamaci, se dočtete v našem článku.

Jako prodávající odpovídáte za vady zboží, ale vaše povinnosti se mohou v některých případech lišit. Nakoupí-li u vás spotřebitel, odpovídáte za vady 24 měsíců od převzetí věci, pokud jste mu neposkytli delší smluvní záruku. Převzetím se rozumí okamžik předání věci při koupi v kamenné prodejně nebo okamžik doručení věci při koupi takzvaně na dálku, například po internetu. To, kdy kupující danou věc začne používat nebo kdy ji třeba daruje, nemá z právního pohledu žádný význam. Je-li kupujícím podnikatel, odpovídáte rovněž dva roky, ovšem pouze za skrytou vadu. V případě prodeje zboží, které je již použité nebo bylo například vystavené, můžete záruční dobu zkrátit, vždy však maximálně na její polovinu, tedy 12 měsíců.

Za jaké vady zboží nesete odpovědnost?

Nejširší odpovědnost za vady nesete jakožto prodávající v prvních šesti měsících u zboží zakoupeného spotřebitelem. V tomto období odpovídáte za vady spočívající v tom, že daná věc nemá deklarované nebo oprávněně očekávané vlastnosti, že se nedá použít k obvyklému účelu nebo třeba neodpovídá právním předpisům. Po uplynutí půl roku nebo v případě, že u vás nakoupil podnikatel, odpovídáte za vady, které jsou slovy zákona podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy. Za podstatné se má takové porušení smlouvy, o kterém kdyby kupující věděl předem, smlouvu by neuzavřel. Jde zejména o vady ve výslovně vymíněných vlastnostech zboží.

Tady jste z obliga

Zákon výslovně upravuje situace, kdy odpovědnost za vady nevzniká, přestože je věc prokazatelně vadná. Jedná se o případy, kdy spotřebitel věc již zakoupil s vědomím, že je vadná, byl seznámen s rozsahem vady a tomu byla přizpůsobena i kupní cena. Stejně zákon pohlíží na věci s omezenými užitnými vlastnostmi prodávané na odděleném místě. Další výjimkou je situace, kdy kupující vadu prokazatelně způsobil zacházením, které bylo v rozporu s návodem nebo v rozporu s běžným způsobem užívání dané věci. V takových případech jste oprávněni reklamaci zamítnout.

Opomenout reklamační protokol se nevyplácí

Prodávající je v záruční době povinen přijmout vadnou věc do reklamace a o průběhu reklamace vystavit reklamační protokol. Ten musí být v písemné formě a musí obsahovat informace o tom, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení požaduje. A dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Pokud byste kupujícímu reklamační protokol se všemi těmito náležitostmi písemně nevystavili, hrozila by vám pokuta až 3 000 000 korun.

Jako prodávající máte na vyřízení reklamace 30 dní. V této lhůtě jste povinni posoudit, zda se vytýkaná vada na věci projevuje a zda za ni odpovídáte. Jestli to posoudíte sami, nebo si k tomu sjednáte odlišný subjekt, je na vašem uvážení. Zákon nestanovuje povinnost posouzení vady například autorizovaným servisem.

Můžete zamítnout reklamaci „na místě“?

Jste-li přesvědčeni, že věc žádné vady nemá, popřípadě že za ně neodpovídáte, jste oprávněni sepsat reklamační protokol a reklamaci vyřídit na místě. Stejně tak při opětovné reklamaci nebo rozporování zamítavého stanoviska předchozí reklamace. Pokud by kupující k opětovné reklamaci doložil nové důkazy, například videozáznam nebo znalecký posudek, doporučovali bychom vám však tyto nové důkazy opětovně pečlivě přezkoumat. Dodržení řádného postupu při vyřizování reklamace dozoruje Česká obchodní inspekce.

Z výše uvedeného plyne, že jste oprávněni reklamaci zamítnout vždy, když shledáte, že věc je bezvadná nebo že za vadu neodpovídáte. Zákon říká, že prodávající za vadu neodpovídá tehdy, pokud kupující věděl, že kupuje vadnou věc, nebo v případě, kdy kupující vadu prokazatelně sám způsobil. Skutečnost, že vadu způsobil kupující, musíte prokázat, pokud reklamaci uplatnil spotřebitel v prvních šesti měsících od převzetí věci. V ostatních případech tíží důkazní břemeno zákazníka.


Přihlásit