Jak správně odevzdat byt

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Publikováno v časopise 4/2018

Kdy a jak má nájemce při skončení nájmu odevzdat byt zpět pronajímateli? Jaký má být stav bytu při jeho předání? A co je nutné po skončení nájmu dále řešit? Na všechny položené otázky vám poskytneme odpověď.

Problémy s bydlením? Poradíme vám.

Máte-li problém související s bydlením či nájemními vztahy, můžete se obrátit na naši poradnu na čísle 299 149 009. Je v provozu každý všední den od 9 do 17 hodin.

Odevzdání bytu – „den D“

Nejlepší je se na předání nájemního bytu dohodnout. Pokud se tak nestane, u výpovědi s výpovědní dobou je dnem předání bytu poslední den výpovědní doby. U nájmu vypovídaného bez výpovědní doby by měl nájemce odevzdat byt do měsíce od skončení nájmu. Jestliže však nájemce napadne výpověď u soudu, byt předat nemusí, v takovém případě se totiž čeká na rozhodnutí soudu. Byt se považuje za odevzdaný, pokud pronajímatel obdrží od nájemce klíče a nic mu nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Klíče nemusí být předány pronajímateli, stačí je například vhodit do poštovní schránky. K ochraně před nájemci, kteří „prásknou do bot“ a nechají za sebou často i dluhy, slouží ustanovení občanského zákoníku, podle kterého nájem skončí, jestliže se nájemce chová tak, že lze nájem považovat bez jakýchkoliv pochybností za skončený. Ovšem jak soudy, tak soudní exekutoři spíše doporučují domáhat se i v takové situaci skončení nájmu soudní cestou a poté podat žalobu na vyklizení jako v ostatních případech, kdy se nájemce brání skončení výpovědi a odevzdání bytu.

Co upravit v nájemní smlouvě

Předání bytu je vhodné řešit dopředu v nájemní smlouvě. V té může být též stanoveno, jak má být naloženo s úpravami v bytě provedenými nájemcem. Smlouva může obsahovat i postupy týkající se závěrečného vyúčtování plateb za služby. O těch platí, tak jako o všech ustanoveních nájemní smlouvy, že nesmí nepřiměřeně zkracovat práva nájemce, jinak jsou neplatná a nájemce se jimi nemusí řídit. Jak je to s nepřiměřenými ustanoveními, lze ukázat na v praxi se často objevujícím sporu, zda musí nájemce odevzdat čerstvě vymalovaný byt. Je-li to smluvně upraveno, není to nepřiměřené ustanovení, jelikož nájemce má podle zvláštního nařízení malovat byt v rámci běžné údržby i během nájmu. Na druhou stranu záleží na délce nájemního vztahu. Čím delší doba, tím spíš je zde povinnost byt vymalovat. Také v případě, že nájemce změní barvu výmalby, je povinen vymalovat stěny bytu původní barvou. Neplatné by ale bylo ustanovení, které by ukládalo nájemci zaplatit za nevymalování bytu částku překračující náklady na takové vymalování. Šlo by o smluvní pokutu a ty jsou ve smlouvách o nájmu bytu zákonem výslovně zakázané.

Článek vznikl díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci projektu dTest pomáhá při problémech s bydlením.

Protokoly o stavu bytu

Praktické je do smlouvy zahrnout povinnost vyhotovit protokol o převzetí bytu nájemcem a při skončení nájmu pak o předání bytu zpět pronajímateli. Součástí protokolů by měla být i fotodokumentace nebo videonahrávka zachycující stav bytu. Při odevzdání bytu zpět pronajímateli se pomocí protokolů snadněji porovná jeho stav na začátku a na konci nájmu. Nájemce by totiž – pokud není dohodnuto jinak – měl odevzdat byt ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení. Pronajímatel má díky protokolům důkaz pro požadování případné náhrady škody způsobené nájemcem. Naopak nájemce se eventuálně může bránit, že je zdokumentováno, že závady v bytě existovaly již při jeho předání. Pronajímatel může například požadovat opravu nábytku či podlahy zničené zvířetem nájemce. Protokol může dále sloužit jako důkaz o dni ukončení nájmu a o stavech energií ke dni předání bytu. Jedná se o údaje důležité pro závěrečné vyúčtování, které je pronajímatel schopen provést někdy i měsíce po odevzdání bytu v závislosti na termínech vyúčtování od dodavatelů energií a vody.

Dodávky plynu a elektřiny

Nájemce by měl při skončení nájmu řešit i smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, jestliže je na něj vedena. Smlouvu na dobu neurčitou může vypovědět, ovšem smlouvu na dobu určitou si obvykle bude muset „vzít“ s sebou do nového odběrného místa, pokud se s pronajímatelem nedomluví, že v ní bude pokračovat nový uživatel bytu. Stěhování jako důvod výpovědi smlouvy na dobu určitou uznávají jen někteří dodavatelé, jiní budou požadovat za její předčasné ukončení smluvní pokutu.

Přečtěte si další zajímavé informace o nájmech bytu.


Přihlásit