Zpřísnění povinného ručení

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 2/2018

Se změnou číslovky na konci letopočtu často přicházejí změny legislativní. Nejinak tomu je i v letošním roce v oblasti povinného ručení. Způsobila vám tato zpráva vrásky na čele provázené nelibým pocitem, co opět budete muset měnit a zařizovat? Uklidníme vás. Řidičů, kteří mají řádně uzavřené a zaplacené povinné ručení, se tato změna nijak nedotkne. Zpřísnění cílí na nepoctivce, kteří se po komunikacích bezstarostně prohánějí bez příslušného pojištění. Co se pro ně mění?

Povinné ručení (neboli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) slouží ke krytí škod způsobených vaším vozidlem na zdraví či majetku jiné osoby. Právě fakt, že prostředky z pojištění směřují vždy nikoliv vám coby plátci pojistného, ale předem neznámé (poškozené) osobě, vyvolávaly v zákonodárcích obavu o zodpovědný přístup viníků nehod k náhradě újmy poškozeným. Aby se předešlo situacím, kdy tito poškození zůstanou neodškodněni, bylo povinné ručení již před více než osmdesáti lety zařazeno do kategorie povinných pojištění. Od roku 2000 má pak podobu povinně smluvního pojištění, což znamená, že povinnost sjednání pojistné smlouvy je pro vlastníka vozidla dána zákonem.

Přispějte, prosím. Povinně!

Chcete si ověřit, zda jsou údaje o vašem registrovaném vozidle v databázi pojišťovny zapsány bezchybně a pojišťovna je v pořádku předala České kanceláři pojistitelů? Využijte online aplikaci na webu www.ckp.cz. Vyhledávač je umístěn přímo na úvodní stránce a je možné jej použít mimo jiné i pro zjištění základních údajů o vozidle viníka dopravní nehody.

Práva a povinnosti vyplývající z povinného ručení upravuje zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ten byl s účinností od 1. ledna 2018 novelizován a hlavní novinkou aktualizovaného znění je zavedení příspěvku nepojištěných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ten se týká těch, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, ale nemají na něj uzavřené povinné ručení. Nemusí přitom vždy jít jen o hříšníky, kteří o neplnění povinnosti dobře vědí, mnohdy se do střetu se zákonem dostanou i ti, kteří si dostatečně neohlídali všechny náležitosti související s prodejem vozidla. Rozšířeným mýtem je i úsloví „nejezdíš – neplatíš“ týkající se motoristů, již mají v garáži zaparkovaný starý nepojízdný automobil. Výjimku, kdy je neplacení v souladu se zákonem, tak tvoří pouze situace, kdy je vozidlo zapsáno jako vyřazené z provozu, zaniklé nebo vyvezené do jiného státu, či případně bylo odcizeno.

Na neplatiče povinného ručení si nyní „posvítí“ Česká kancelář pojistitelů. Ta zavádí takzvaný příspěvek nepojištěných do garančního fondu ČKP, který si můžete de facto představit jako pomyslnou sankci za porušení zákonné povinnosti. Příspěvek není úplnou novinkou, ČKP jej aplikovala již před rokem 2015 – poté byl však zrušen a nyní (od letošního ledna) přichází s jeho obnovenou a zároveň vstřícnější podobou. Pro řidiče nepojištěných vozidel tak končí zhruba tříleté poklidné období, kdy se na jejich lehkovážnost přišlo pouze v případě dopravní nehody či silniční kontroly. Přemýšlíte nad tím, jakým způsobem nyní ČKP nepoctivce odhalí? Úplně jednoduše. Pro kontrolu existujícího povinného ručení stačí porovnat vozidla zapsaná v registru silničních vozidel s údaji z databází pojišťoven.

Objeví-li se vaše jméno pouze v registru, a nikoliv mezi pojistníky či pojištěnými, můžete čekat korespondenci od ČKP. Ta bude mít formu výzvy k zaplacení příspěvku a musí obsahovat popis důvodů vzniku nároku na příspěvek, vyčíslení jeho výše včetně výše nákladů ČKP spojených s mimosoudní cestou řešení vašeho případu a další náležitosti uvedené v zákoně. První výzvy k zaplacení začne ČKP rozesílat v průběhu měsíce března, přičemž příspěvek nepojištěných lze vztáhnout pouze na aktuální případy mladší jednoho roku. Co dělat v případě, že máte povinné ručení řádně zaplaceno a přesto výzvu obdržíte? V takové situaci neprodleně kontaktujte ČKP a neoprávněnost zaslané výzvy doložte dokumenty, které vylučují vznik nároku na příspěvek – tedy potvrzením pojišťovny o platném povinném ručení (zelenou kartou).

Oslíčku, otřes se!

Máte doma veterána? Pro historická vozítka opatřená veteránskými registračními značkami sice musíte mít také sjednáno povinné ručení (budete-li se s nimi pohybovat po silnicích), příspěvek nepojištěných se na ně však nevztahuje. Za tuto úlevu vděčíte odlišné databázi – nejsou totiž zapsána v klasickém registru silničních vozidel, nýbrž v registru vozidel sportovních a historických.

Samotné znovuzavedení příspěvku nepojištěných může na první pohled vzbuzovat dojem, že novela zákona původní právní úpravu značně zpřísňuje a řidičům jejich povinnosti více komplikuje. Ačkoliv za obnovením příspěvku skutečně stojí především motivace motoristů, aby si dali povinné ručení do pořádku, podařilo se tento výchovný charakter skloubit se vstřícnější a přívětivější finanční politikou vůči dlužníkům, což primárně zvyšuje šance na úspěšné vymáhání jejich závazků. Ústupky se přitom netýkají jen výše vlastního příspěvku, ale i částek vymahatelných po nepojištěných vinících dopravních nehod.

Byly to totiž právě dopravní nehody, které řidiče bez povinného ručení mnohdy přiváděly až do existenčních problémů. Podle původního znění zákona museli viníci uhradit poškozenému vzniklou škodu v plné výši (regresně vymáhanou ČKP), nově zaplatí nepojištění řidiči škodu do výše jedné třetiny z celkového nároku, maximálně však 300 000 korun.

Úpravy se dočkaly i sazby zmiňovaného příspěvku. Oproti jeho původní verzi, platné před třemi lety, došlo ke snížení částek u nejběžnějších druhů vozidel. Sazby jsou určeny vyhláškou ministerstva financí, které jejich hodnotu vyčíslilo jako 1,5násobek nejvyšší sazby pojistného pro danou kategorii vozidel. Částečně tedy kopírují běžné pojistné, řidiče však vyjdou dráž, a to z toho důvodu, aby placení příspěvku nebylo výhodnější než samotné pojištění. Zároveň je třeba zdůraznit, že příspěvek v žádném případě nenahrazuje zákonem stanovené pojištění.

A jakou částku tedy budou muset nezodpovědní řidiči za provoz nepojištěného vozidla ČKP zaplatit? Výše příspěvku se vypočte jako počet dní, po které jste neměli povinné ručení, vynásobený denní sazbou příslušného druhu vozidla. Za jeden den bez pojištění tak zaplatíte u osobního automobilu (s motorem o objemu do 1000 cm3) 30 korun, u motocyklu (s objemem do 50 cm3) 4 koruny a u vozíku (do 750 kg) taktéž 4 koruny. Kompletní výčet všech druhů vozidel včetně například obytných automobilů, tahačů či traktorů uvádí přehledná tabulka příslušné vyhlášky.

Garanční fond vs. Fond zábrany škod

Nabourá-li vás řidič nepojištěného vozidla nebo je viník nehody neznámý, kontaktujte Českou kancelář pojistitelů. Ta škodní událost zaeviduje, prošetří a v případě přiznání nároku vám škodu uhradí z garančního fondu. Nezapomínejte však k takovým nehodám vždy přivolat Policii ČR, neboť podmínkou vzniku práva poškozeného na plnění z garančního fondu je šetření škodní události právě tímto policejním orgánem.

V našem článku jsme několikrát zmínili takzvaný garanční fond ČKP. Že se jedná o pomyslné úložiště finančních prostředků, z něhož se odškodňují poškození při specifických případech dopravních nehod, už přinejmenším tušíte. Kde se v něm však finance berou a kdo do něj přispívá? Garanční fond je tvořen z příspěvků pojišťoven, které poskytují povinné ručení, dále z pojistného vybraného na hraničním pojištění a nyní nově i z příspěvků nepojištěných řidičů.

A co se z garančního fondu naopak vyplácí? Hradí se z něj například:

  • plnění za škodu způsobenou nezjištěným vozidlem (náhrada újmy na zdraví, náhrada škody na majetku přesahující 10 tisíc korun, pokud zároveň došlo k újmě na zdraví),
  • plnění za škodu způsobenou nepojištěným vozidlem,
  • plnění za škodu způsobenou řidičem, jehož pojistitel je v úpadku,
  • plnění za škodu způsobenou cizozemským vozidlem, které má sjednané hraniční pojištění nebo se na něj vztahuje výjimka z tohoto typu pojištění.

Fond zábrany škod se sice řidičů přímo nedotýká, ale jeho název bývá často zaměňován právě s fondem garančním. K čemu tedy slouží? Prostředky přijaté od pojišťoven poskytujících povinné ručení jsou rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. 


Přihlásit