Náhrada škody v osobní přepravě

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 9/2017

Práva cestujících v oblasti osobní přepravy jsou hojně upravena na mezinárodní úrovni. Téměř každý druh přepravy má své vlastní evropské nařízení a některá pravidla také vyplývají z mezinárodních smluv přesahujících rámec Evropské unie. Tyto dokumenty stanoví jakýsi minimální standard, který by měl být dodržován ve všech smluvních státech, nebrání však národním legislativám upravit nároky cestujících v širším rozsahu. V celém tom nepřehledném guláši zákonů a úmluv je poměrně obtížné se zorientovat. Jaký druh odškodnění můžete tedy u přepravců žádat?

Ve městě

Ač všichni občas lamentujeme nad nespolehlivými jízdními řády a věčným zpožděním spojů, není české městské hromadné dopravě ve srovnání s jinými státy příliš co vytknout. Jsou ale situace, ve kterých jsou stížnosti zcela namístě. Za škody na majetku vzniklé v průběhu přepravy odpovídá přepravce téměř neomezeně. Odpovědnosti se může zprostit jen tehdy, pokud prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. Kvůli své zvláštní povaze má ale cestování MHD určitá zákonná specifika. Například za včasné provedení přepravy neodpovídá provozovatel MHD vůbec. Nestihnete-li kvůli neplánované výluce metra letadlo, nevyužitou letenku vám nikdo proplatit nemusí. Zákon také zakazuje žádat proplacení jízdného za jednotlivé neprovedené jízdy.

Po Evropě dálkovými autobusy

Při cestování dálkovým autobusem se vám může stát, že dopravce přijme nadměrný počet rezervací, a do autobusu se tak nevejdete. Na tyto případy pamatuje evropské nařízení, které ukládá dopravci povinnost dát vám na výběr mezi pokračováním do cílové de­stinace za srovnatelných podmínek a vrácením jízdného. Stejná práva vám náleží i při zrušení či zpoždění odhadovaného času odjezdu o více než 120 minut. Pokud nedostanete na výběr, můžete navíc žádat náhradu škody ve výši 50 % z ceny jízdného. Má-li být vaše cesta delší tří hodin a zpoždění autobusu trvá více než 90 minut, musí vám dopravce nabídnout jídlo a v případě nutnosti i hotelové ubytování.

I když už do autobusu nastoupíte, nemusíte mít tak úplně vyhráno. Pokud se autobus po cestě porouchá, trvejte na tom, aby vám dopravce bezplatně zajistil náhradní způsob, jak v cestě pokračovat. Za případnou ztrátu či poškození zavazadel v důsledku nehody odpovídá dopravce nejméně do částky 1200 eur na každé zavazadlo.

Ani vlakem bez dozoru EU

Pro vlakovou dopravu máme regulaci pocházející nejen z Evropské unie, ale také od specializované mezivládní organizace nesoucí název OTIF, jejímž je Česká republika členem. Dojde-li k nedodržení jízdního řádu v železničním provozu, můžete se domáhat proplacení přiměřených výdajů, které vám vzniknou v souvislosti s přenocováním. Pokud vás zpoždění do cílové stanice sice nenutí neplánovaně přenocovat na půli cesty, ale trvá déle než 60 minut, můžete se rozhodnout mezi náhradou plného jízdného za neuskutečněnou část cesty a pokračováním do cílové stanice při nejbližší příležitosti. Když se rozhodnete pro pokračování v jízdě, můžete zároveň požadovat odškodnění, které činí 25 % z ceny jízdenky. Je-li zpoždění delší než 120 minut, dostanete zpět 50 % z ceny jízdenky. Zajímavostí je, že náhradu škody můžete žádat i tehdy, pokud máte předplacené jízdné na delší časové období a opakovaně vás potkávají zpoždění či zrušení spojů. Každý dopravce musí ve svých podmínkách stanovit, jaké odškodnění vám v takovém případě náleží.

Odpovědnost dopravce za zavazadla se liší podle toho, zda jde o zavazadla příruční, nebo ta, která od vás převzal. Příruční zavazadla si musíte po dobu jízdy ohlídat sami a náhradu lze žádat jen tehdy, pokud k jejich poškození nebo ztrátě dojde vinou dopravce. Málokdy se vám asi ve vlaku stane, že vaše zavazadla cestují odděleně od vás. Pokud za ně ale dopravce tímto způsobem převezme odpovědnost, pak vám musí nahradit veškeré případné škody.

A jak je to při cestování letadlem?

Nárok na péči nebo kompenzaci máte, pokud:

 cestujete mezi letišti v rámci EU,

 cestujete s dopravcem registrovaným v některém státě EU,

 cestujete z letiště v EU s dopravcem registrovaným ve státě mimo EU.

Výše kompenzace:

 250 eur u všech letů o délce nejvýše 1500 km,

 400 eur u všech letů v rámci EU delších než 1500 km,

 400 eur u všech ostatních letů o délce od 1500 km do 3500 km,

 600 eur u všech ostatních letů.

Dopravce neodpovídá za změny v letovém řádu způsobené:

 nepříznivým počasím,

 živelní pohromou,

 ohrožením bezpečnosti letu,

 stávkou,

 politickým převratem,

 teroristickým útokem,

 přehuštěním vzdušného prostoru,

 poškozením letadla vnějšími vlivy.

Právo na náhradu škody v letecké dopravě je upraveno jednotně a není rozhodné, zda jde o pravidelnou linku, nebo charterový let. Mezi nejdůležitější dokumenty, ve kterých naleznete svá práva, patří vedle evropského nařízení také Montrealská úmluva.

Při významném zpoždění letu máte podle evropského nařízení nárok na nezbytnou péči, jakou je občerstvení či hotelové ubytování, a to včetně dopravy, s ohledem na denní dobu a délku čekání. Významným zpožděním se rozumí čekání na letišti po dobu alespoň dvou hodin u letů o délce do 1500 km, alespoň tří hodin u kratších přestupních letů a čtyř hodin v ostatních případech. Je-li zpoždění delší než pět hodin, můžete využití zpožděného spoje odmítnout a žádat zpět cenu letenky společně s případným zajištěním návratu do původního místa odletu, pokud je takto zpožděn navazující let. Rozhodnete-li se zpožděný let přeci jen využít, a do své cílové destinace se tak dostanete o více než tři hodiny později, než bylo původně plánováno, máte nárok na kompenzaci ve výši, kterou uvádíme v informačním boxu.

Pokud je váš let úplně zrušen, můžete si vybrat mezi přesměrováním na jiný spoj a proplacením ceny letenky. Kromě toho máte v některých případech nárok na stejnou finanční kompenzaci, o které jsme mluvili u opožděného příletu. Jde o situace, kdy vás letový dopravce o zrušení letu neinformuje s dostatečným časovým předstihem a nezajistí pro vás vhodný náhradní spoj. O kompenzaci nelze nikdy žádat, pokud informaci o zrušení letu obdržíte alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu. Při delším čekání na letišti můžete opět využít právo na poskytnutí nezbytné péče.

Evropské nařízení nevylučuje uplatnění dalších nároků, které přesahují výši paušální kompenzace. Podle Montrealské úmluvy tak můžete žádat náhradu škody, která vám reálně vznikla v důsledku zpoždění letu. Letový dopravce je povinen hradit škody až do výše přibližně 5800 eur. To platí i v případě, že cestujete mimo Evropskou unii s neevropským dopravcem, a tudíž podle nařízení nemáte nárok na kompenzaci. Vzhledem k tomu, že mezi smluvními stranami Montrealské úmluvy je 120 států z celého světa včetně Evropské unie, můžete se v drtivé většině případů spolehnout na záruky, které z ní plynou.

Také odpovědnost letového dopravce za poškození, zpoždění nebo úplnou ztrátu zavazadel cestujících upravuje Montrealská úmluva. Ta mimo jiné stanoví i maximální výši náhrady, kterou můžete po dopravci žádat. Limit je vyčíslen v jednotkách zvláštních práv čerpání neboli SDR a v přepočtu činí přibližně 1400 eur nebo 37 000 korun na jednoho cestujícího.

Vrátí-li se vám zavazadlo poškozené, musíte nejpozději do sedmi dnů od jeho převzetí uplatnit u dopravce reklamaci. Nejlépe uděláte, pokud ihned po příletu zajdete i se zavazadlem k přepážce určené k vyřizování reklamací, kde vyplníte příslušný formulář. Může se ale také stát, že na své zavazadlo budete u přepravního pásu čekat marně. V takovém případě opět zavítejte na přepážku dopravce a nahlaste jeho ztrátu. Pokud dopravce ztrátu uzná nebo vaše zavazadlo do 21 dní od příletu nedorazí, můžete uplatnit nárok na náhradu jeho hodnoty. Dopravce neodpovídá jen za škodu, kterou představuje samotné zmizelé zavazadlo, ale můžete po něm žádat také proplacení nákladů na nákup nezbytných věcí, jako například oblečení a hygienických potřeb. Proto je vhodné si vždy uschovat účtenky. Jelikož však s dopravci občas nebývá rozumná řeč, můžete svá práva až do dvou let od data příletu uplatnit žalobou u soudu.

Vše, co bylo dosud řečeno, se týká pouze zapsaných zavazadel, tedy těch, která jsou přepravována odděleně od cestujících v nákladovém prostoru. Za poškození kabinových zavazadel odpovídá dopravce jen tehdy, pokud vznikne vinou jeho zaměstnanců nebo jakýmkoliv způsobem souvisí se zvláštní povahou letového provozu.


Přihlásit