Nájemné a platby za služby

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 9/2017

Jak to bude s úhradou nájemného a plateb za služby, zajímá při sjednávání nájmu jak nájemce, tak pronajímatele. Přesto se může stát, že v nájemní smlouvě nebude o nájemném žádná zmínka. Ze smlouvy také nemusí být zřejmé, zda se u služeb jedná o zálohy, nebo o paušální platby. Jak tedy správně sjednat nájemné a platby služeb? A co dělat, pokud ujednání o nájemném a souvisejících platbách ve smlouvě částečně nebo zcela chybí?

Výše nájemného

Mnoho dalších zajímavých informací o nájmech bytu najdete na webové adrese www.dtest.cz/najmy.

Výše nájemného bývá uvedena v nájemní smlouvě včetně období, za jaké se hradí. Jestliže jde o nájem na dobu určitou, může být nájemné stanoveno celkovou částkou za dobu sjednaného nájmu. Chybí-li ve smlouvě období, za něž se nájemné platí, jedná se o nájemné za jeden měsíc. Pokud není údaj o nájemném ve smlouvě vůbec uveden a strany se na něm nedohodnou ani dodatečně, bude se v případě sporu určovat podle takzvaného obvyklého nájemného. To se stanoví znaleckým posudkem či nejméně třemi srovnatelnými nájemnými v dané lokalitě za nájem obdobného bytu. Postrádá-li smlouva splatnost nájemného, je podle zákona splatné předem do pátého dne měsíce, případně jiného sjednaného platebního období.

Nájemné může spočívat i v nepeněžitém plnění. Výše nepeněžitého plnění však musí být vyčíslena finanční částkou. Platně tak bude sjednané například nájemné spočívající v úklidu domu oceněném na 5000 korun měsíčně nebo v částce 150 000 korun odpovídající rekonstrukci bytu. Nepeněžitým plněním však nemůže být běžná údržba a drobné opravy, neboť ty se řadí mezi zákonné povinnosti nájemce. Jestliže není hodnota nepeněžitého plnění ve smlouvě určena, stanoví ji v případě sporu soud podle obvyklé ceny v dané lokalitě.

Zvyšování nájemného

Pravidla pro zvyšování nájemného lze dohodnout v nájemní smlouvě, kde ale může být zvýšení také zcela zakázáno. Často má zvyšování formu takzvané inflační doložky. K její platnosti musí být přesně uvedena výše inflace, jakou se bude zvyšování nájemného řídit, nejčastěji se jedná o některý z indexů spotřebitelských cen Českého statistického úřadu. Dohoda ohledně zvyšování nájemného má přednost před zákonem. Pokud ji strany neuzavřou, zvyšuje se nájemné podle občanského zákoníku. V takovém případě platí, že se pronajímatel může obrátit na nájemce s písemným návrhem na zvýšení nájemného nejdříve za rok od posledního zvýšení. To nesmí přesáhnout 20% hranici, a to včetně zvýšení, ke kterému došlo v posledních třech letech. Výsledná výše nájemného navíc nesmí překročit výše popsané obvyklé nájemné. Občanský zákoník dále upravuje, jak má pronajímatel nájemci zvýšení oznámit a jak bude postupovat soud, jestliže nebude nájemce se zvýšením souhlasit. Důvodem zvýšení nájemného je i provedení stavebních úprav, díky kterým dojde k růstu hodnoty bytu, k úspoře energií nebo vody.

Služby

U služeb je praktické převést energie přímo na nájemce. Služby mohou být placeny podle spotřeby nebo paušálně, tedy bez ohledu na spotřebu. U nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou však nelze paušálně platit za dodávku tepla a takzvané vodné a stočné, tyto služby se musejí vyúčtovat podle skutečné spotřeby. Není-li dohodnuto či rozhodnuto družstvem nebo společenstvím vlastníků jednotek jinak, odpovídá výše záloh spotřebě za předchozí zúčtovací období. Poskytovatel služeb, za kterého se podle zákona považuje i pronajímatel, je povinen poskytnout vyúčtování nájemci do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Pokud se s vyúčtováním pronajímatel zpozdí, nájemce má právo na pokutu ve výši 50 korun za každý den, kdy bude vyúčtování opožděno. Jestliže však sám pronajímatel obdrží vyúčtování až po takové době, že tuto lhůtu nemůže splnit, musí zaslat vyúčtování bez zbytečného odkladu. Nájemce má právo podat do 30 dnů od doručení vyúčtování námitky proti vyúčtování a pronajímatel má pak 30 dní na to, aby námitky vypořádal. V průběhu nájmu může dojít ke zvýšení plateb za služby, důvodem však může být jen zvýšení ceny za služby, změna jejich kvality nebo rozsahu. 


Přihlásit