Jak se to má s koncesionářskými poplatky

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Publikováno v časopise 9/2017

V dnešní době bychom jen stěží hledali domácnost, jejíž součástí není rozhlasový či televizní přijímač. Ačkoliv tyto klasické mediální prostředky čím dál více zastiňuje jejich „mladší bráška“ – internet, rádio či televize přesto nadále zůstávají věrným společníkem většiny obyvatel. Zatímco obsluha zmíněných přijímačů bývá intuitivní a po krátkém čase naleznou s tlačítky společnou řeč i technicky méně zdatní uživatelé, s povědomím o povinnostech spojených s užíváním těchto médií to již bývá poněkud horší. Víte například, kolik vás ročně stojí televize, komu se platba odvádí a jaká je její splatnost?

Provoz televize pochopitelně neobnáší pouze televizní poplatek, náklady na její užívání zahrnují i další položky, například spotřebu elektrické energie či poplatek poskytovateli v případě kabelového rozvodu. Tyto platby však nyní ponechme stranou a podívejme se společně na takzvané koncesionářské poplatky, což je neoficiální, avšak rozšířený souhrnný název pro poplatky z televizních a rozhlasových přijímačů.

Zvuk za 45 korun, obraz za 135 korun

Pod pojmem „koncesionářský poplatek“ se tedy skrývá zákonem stanovený měsíční odvod finančních prostředků za vlastnictví či užívání televizního a rozhlasového přijímače. Náležitosti obou typů plateb jsou velice podobné – poplatníci coby nepodnikající fyzické osoby platí poplatek vždy pouze z jednoho přijímače v domácnosti, z druhého a každého dalšího se poplatek neplatí. Nachází-li se tedy u vás doma dvě televize a tři rádia, pro účely výpočtu „vlastníte“ pouze jednu televizi a jedno rádio, a váš poplatek tak bude činit 180 korun měsíčně. V případě rádia i televize taktéž postačí, když za domácnost provede úhradu jediný poplatník – poplatky totiž neplatí fyzické osoby žijící ve společné domácnosti s poplatníkem, který splnil oznamovací povinnost (tedy přihlásil se k platbám). Společným jmenovatelem obou uvedených poplatků jsou i možnosti jejich úhrady. Poplatníci mohou platbu odvést prostřednictvím SIPO České pošty (se splatností do 15. dne kalendářního měsíce) nebo bankovním převodem přímo České televizi a Českému rozhlasu. U tohoto způsobu platby si pak mohou zvolit její frekvenci, přičemž splatnost je stanovena opět do 15. dne zvoleného období.

Čím se od sebe televizní a rozhlasový poplatek odlišují? Viditelným rozdílem je především odváděná částka – měsíční výše rozhlasového poplatku činí 45 korun, výše poplatku za televizní přijímač je stanovena na 135 korun měsíčně. Různí jsou také příjemci daných prostředků – nižší částka je určena Českému rozhlasu, vyšší jde na účet České televizi. V obou případech jsou vybrané obnosy určeny k financování provozu a působení těchto institucí jakožto provozovatelů takzvané veřejné služby.

Jste, či nejste poplatník?

Kdo může být od rozhlasového a televizního poplatku osvobozen? Plný výčet všech kategorií uvádí příslušný zákon, nejčastěji se však jedná o tyto skupiny osob:

  •  osoby postižené trvalou slepotou nebo hluchotou,
  •  osoby s nízkými příjmy (čistý příjem nepřesahující za uplynulé čtvrtletí 2,15násobek životního minima),
  •  cizinci, kterým nebylo na našem území uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu.

V rámci tématu koncesio­nářských poplatků jsme několikrát zmínili pojem „poplatník“. Kdy se jím stáváte a jaké máte povinnosti? Podle zákona je poplatníkem fyzická nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový/televizní přijímač. Pokud však toto zařízení užívá alespoň jeden měsíc jiná osoba, jež není jeho vlastníkem, je poplatníkem právě daná osoba. V praxi si tuto situaci můžeme představit například při nájmu bytu, kdy je součástí jeho vybavení televize. Vlastníkem přijímače je pronajímatel, ale není-li v nájemní smlouvě výslovně ujednáno, že se nájemné vztahuje i na televizní poplatek, je poplatníkem za užívanou televizi nájemce.

Samotné vlastnictví či užívání přístroje vám však titul poplatníka ještě nepřináší – tím se stáváte až ve chvíli, kdy splníte oznamovací povinnost vůči provozovateli vysílání, jinými slovy v momentě, kdy podáte přihlášku k úhradě poplatku. Toto přihlášení musíte provést do 15 dnů ode dne, kdy vám povinnost úhrady poplatku vznikla. Na přihlášku následně navazuje zápis do evidence poplatníků, jejímž správcem je provozovatel vysílání ze zákona. 


Přihlásit