Požadavky na označování balených přírodních minerálních vod

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Publikováno v časopise 4/2005

Legislativní vakuum, které se týká některých požadavků na označování balených přírodních minerálních vod a které trvá již od 1. května 2004 (viz podrobnosti v textu „Minerální" otazníky), nás vede k určité opatrnosti. Předkládáme sice požadavky, co musí, mohou (za určitých podmínek) a nesmí obsahovat jejich etikety, avšak jedním dechem dodáváme, že v plném rozsahu jsou jimi výrobci vázáni až od 1. července 2005 (ty, které platí nejpozději od uvedeného data, jsou vyznačeny barevně). Avšak i po tomto datu mohou být pravděpodobně na trhu minerální vody s dvojím provedením etiket – nové (splňující níže uvedené požadavky) a původní (nesplňující níže uvedené požadavky), neboť výrobci takto mohou vyprodávat své zásoby.

Požadavky na označování balených přírodních minerálních vod jsou zakotveny: zákon o potravinách (č. 110/1997 Sb., v platném znění), vyhláška Ministerstva zdravotnictví o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy (č. 275/2004 Sb.), částečně vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zdrojích a lázních (č. 423/2001 Sb., Příloha č.1).

ETIKETY MUSÍ VŽDY OBSAHOVAT...

 • Název druhu balené vody (přírodní minerální voda), resp. označení druhu balené přírodní minerální vody z hlediska obsahu oxidu uhličitého
  Z hlediska obsahu oxidu uhličitého (CO2) se balená přírodní minerální voda označuje jako
  a) přírodní minerální voda přirozeně sycená, která obsahuje nejméně 250 mg/l oxidu uhličitého a má po zpracování a případném dosycení plynem ze stejného zdroje obsah oxidu uhličitého stejný jako u zdroje, v rozpětí periodického přirozeného kolísání,
  b) přírodní minerální voda obohacená, která má po zpracování a dosycení oxidem uhličitým ze stejného zdroje obsah oxidu uhličitého vyšší než u zdroje,
  c) přírodní minerální voda sycená, která má po zpracování a dosycení oxidem uhličitým jiného původu než je zdroj, z něhož voda pochází, obsah oxidu uhličitého stejný nebo vyšší než u zdroje,
  d) přírodní minerální voda dekarbonovaná, která má po zpracování nižší obsah oxidu uhličitého, než u zdroje,
  e) přírodní minerální voda nesycená, která pochází ze zdroje obsahujícího oxid uhličitý v množství nejvýše 250 mg/l.
 • Hodnocení podle celkové mineralizace (označení druhu s hodnocením musí být uvedeno společně)
  Přírodní minerální vody se hodnotí podle celkové mineralizace jako minerální vody:
  1. velmi slabě mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek do 50 mg/l,
  2. slabě mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek 50 až 500 mg/l,
  3. středně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek 500 mg/l až 1500 mg/l,
  4. silně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek 1500 mg/l až 5 g/l,
  5. velmi silně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek vyšším než 5 g/l.
 • Údaj o výrobci (obchodní jméno a sídlo výrobce nebo dovozce)
 • Lokalita (obec nebo místo), kde se zdroj využívá, a název zdroje
  Název lokality (obce nebo místa) může být uveden jako součást názvu výrobku za předpokladu, že se jedná o balenou vodu pocházející ze zdroje vody z lokality uvedené v tomto názvu výrobku. Název výrobku nesmí být zavádějící nebo klamavý, pokud jde o místo, kde se zdroj využívá.
  Výše uvedené ustanovení se obdobně použije, pokud jde o význam přikládaný názvu zdroje nebo lokality (obec nebo místo), kde se zdroj využívá, ve vztahu k názvu výrobku použitému při jakémkoliv způsobu jeho nabízení k prodeji.
  Balené vody vyrobené z téhož zdroje vody nelze uvádět do oběhu pod různými názvy výrobku.

  Jestliže je na obalu balených vod určeném pro spotřebitele uveden název výrobku odlišný od názvu zdroje nebo místa využívání, musí být toto místo nebo název tohoto zdroje uveden v takové velikosti písma, aby výška a šířka dosahovaly alespoň 1,5 násobku největšího písma použitého pro název výrobku.
 • Upozornění na způsob skladování slovy: „Uchovávejte v chladu a chraňte před přímým slunečním světlem“.
 • Údaj o analytickém složení udávající charakteristické složky balené přírodní minerální vody, obsah oxidu uhličitého v g/l s označením laboratoře.
  Jediný povinný údaj o složení je obsah oxidu uhličitého, jinak záleží na výrobci, co uzná jako „charakteristické složky“. Bohužel takto nejasně to formuluje i evropská směrnice. Státní zdravotní ústav původně do vyhlášky (marně) navrhoval a nyní alespoň doporučuje vymezit minimální rozsah ukazatelů stejně, jako je tomu u kojenecké vody: rozpuštěné pevné látky, vápník, hořčík, sodík, draslík, dusičnany, sírany, chloridy, fluoridy a hydrogenuhličitany.
 • Datum minimální trvanlivosti (s udáním dne, měsíce a roku ukončení této doby; avšak u balených vod s dobou trvanlivosti delší než tři měsíce, ale kratší než osmnáct měsíců od data výroby nemusí být uveden den; u trvanlivosti delší než osmnáct měsíců od data výroby nemusí být uveden den a měsíc).

ETIKEY MUSÍ OBSAHOVAT V URČITÝCH PŘÍPADECH...

 • Je-li voda distribuovaná v obalech o objemu větším než 5 l, musí být na obalu uvedeny podmínky uchovávání a doba spotřeby po otevření obalu.
 • V případě, že se voda upravuje, musí být na etiketě informace o provedených úpravách.
  Odstranění sloučenin arzenu, manganu, železa nebo síry pomocí vzduchu obohaceného ozónem, filtrací nebo dekantací; odstranění jiných nežádoucích složek, například sloučenin beryllia, niklu.
  Bohužel chybí povinnost uvádět informace o úpravě (podle § 4, odst. 1, písmeno a) vyhlášky č. 275/2004 Sb.): odstranění nestabilních látek, například sloučenin železa a sloučenin síry, fil-trací nebo dekantací, s případným předchozím okysličením.
 • Při úpravě pomocí vzduchu obohaceného ozonem informace musí znít: „Voda byla upravena schválenou oxidační technologií pomocí vzduchu obohaceného ozonem“ a uvede se v bezprostřední blízkosti údajů o charakteristickém složení.
 • Pokud má přírodní minerální voda obsah fluoridů větší než 1,5 mg/l, označuje se slovy „Obsahuje více fluoridů než 1,5 mg/l – není vhodná pro pravidelnou konzumaci kojenci a dětmi do 7 let věku“, přičemž toto označení musí být provedeno jasně viditelnými písmeny a umístěno v bezprostřední blízkosti názvu výrobku zároveň s uvedením jejich skutečného obsahu v údaji o analytickém složení, udávajícím charakteristické složky balené přírodní minerální vody.
 • Balenou přírodní minerální vodu lze uvádět do oběhu jako „vhodnou pro přípravu kojenecké stravy“ pouze, pokud splňuje všechny ukazatele pro kojeneckou vodu uvedené v příloze č. 2 vyhlášky č. 275/2004 Sb. V případě, že je tato voda sycena oxidem uhličitým na hodnotu vyšší než 0,5 g/l, musí být na obalu pro spotřebitele uvedeno upozornění o nutnosti odstranění oxidu uhličitého varem, pokud je voda použita pro kojence.

ETIKETY NESMÍ OBSAHOVAT...

 • Na obalu balených vod určeném pro spotřebitele a při jakémkoliv způsobu nabízení k prodeji nelze použít označení, chráněné názvy, ochranné známky, obchodní značky, vyobrazení nebo jiné značky ve formě symbolů či v jiné formě, které naznačují vlastnost, kterou tato voda nemá, zejména pokud jde o její původ, využití pro přípravu kojenecké stravy, výsledky analýz vody nebo podobné odkazy zaručující pravost.
 • Na obalu určeném pro spotřebitele a při jakémkoliv způsobu nabízení k prodeji nelze uvádět jakékoliv údaje připisující baleným vodám vlastnosti týkající se prevence, ošetřování nebo léčby lidských nemocí.

ETIKETY MOHOU OBSAHOVAT ZA URČITÝCH PODMÍNEK...

Přírodní minerální vody mohou obsahovat následující doplňující označení, pokud splní uvedené požadavky.


Přihlásit