Stěhujete se? Nezapomeňte na dodávky energií

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Publikováno v časopise 1/2017

Při změně bydliště je kromě jiného nutné řešit, co bude se stávající smlouvou o dodávkách energií, která je na vás vedena. Zda ji bude možné ukončit, záleží na typu smlouvy. Stěhování z odběrného místa nebývá vždy uznatelným důvodem pro předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou a bývá to často možné jen při současném uhrazení finanční sankce. Někdy však existují možnosti, jak se ze smlouvy na dobu určitou vyvázat a neplatit nic. Stěhování z odběrného místa není automaticky důvodem pro ukončení smlouvy, zákon totiž takovou možnost neupravuje.

Smlouva na dobu neurčitou

V případě, že máte smlouvu na dobu neurčitou, můžete ji vypovědět kdykoliv, a to se zákonnou tříměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba, která by byla uvedena ve smlouvě odlišně od zákona, nesmí být delší než ta zákonná. Pokud by tomu tak bylo, platila by zákonná výpovědní doba. Před výpovědí smlouvy se však ujistěte, že máte ve smlouvě skutečně sjednanou dobu neurčitou. Většina smluv o dodávkách energií na našem trhu je totiž uzavřena naopak na dobu určitou.

Že se jedná o smlouvu na dobu určitou, může vyplývat například jen z názvu produktu uvedeného ve smlouvě, který bývá doplněn číslovkou 24 či 36 určující počet měsíců trvání smlouvy. V průběhu smluvního vztahu může dojít ke změně smlouvy na dobu určitou také při přijetí takzvané retenční nabídky, kterou láká dodavatel spotřebitele poté, co od něj obdrží výpověď smlouvy. Zaznamenali jsme i případy, kdy ke změně délky trvání smlouvy došlo bez vědomí spotřebitele při výměně jističe, neboť spolu s dokumentací o výměně podepsal i podstrčený dodatek ke smlouvě. Délka trvání smlouvy se také mění automatickým prodloužením smlouvy. Zpravidla se smlouvy automaticky prodlužují, pokud spotřebitel nedá v určitém vymezeném období vědět, že nechce ve smlouvě pokračovat. Smlouvy se pak obvykle prodlužují znovu na stejnou dobu určitou.

Co se smlouvou na dobu určitou

Máte-li smlouvu na dobu určitou, může nastat několik situací. Někteří dodavatelé stěhování jako důvod uznávají a umožní smlouvu ukončit bez sankce, pokud spotřebitel doloží novou nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí se změnou majitele. Jiní dodavatelé navíc požadují i doklad, že spotřebitel nemůže v novém odběrném místě pokračovat v odběru dodávek od stávajícího dodavatele. Dalším nutným dokladem může být potvrzení o tom, že nový nájemník či majitel nemovitosti na sebe odmítl převést stávající smlouvu o dodávkách energií.

Smluvní pokuta

Jednou z možností, jak se vyhnout placení smluvních pokut za předčasné ukončení smlouvy, je přepis smlouvy na osobu, která bude odběrné místo dále využívat. Další možností je, že ve smlouvě bude spotřebitel pokračovat na novém odběrném místě. Pokud však „nevezmete“ smlouvu s sebou do nového bydliště nebo nepřesvědčíte nového nájemce či majitele nemovitosti, aby si sjednal smlouvu s vaším dodavatelem, čeká vás často smluvní pokuta ve výši tisíců až desetitisíců korun.

Té lze uniknout třeba tím, že od smlouvy odstoupíte pro změnu smluvních podmínek (nejčastěji ceny), pokud k ní v dané době dochází. Můžete tak učinit do tří měsíců od data změny, případně ve lhůtě 10 dnů před její účinností, jestliže vás dodavatel individuálně o změně informuje nejpozději 30 dní před termínem změny. Individuální informování je třeba provést formou SMS, poštou či e-mailem, jinak platí výše uvedená tříměsíční lhůta pro odstoupení. Nelze ale odstoupit pro změnu regulované části ceny, jelikož ji dodavatel nemůže ovlivnit, a dále v případě snížení ceny za dodávky energií.

Co vás čeká po ukončení smlouvy

Při ukončení smlouvy nebo změně odběratele je dodavatel povinen vystavit ukončovací fakturu. V naší spotřebitelské poradně jsme se setkali i s případy, kdy dodavatelé účtovali spotřebu za stejné období jak původnímu, tak novému odběrateli. Je proto vhodné mít zaznamenány údaje o spotřebě a vyúčtování případně reklamovat. Vyúčtování nemusí také odpovídat skutečnému stavu v případě, že jej dodavatel provede bez fyzické kontroly měřičů, tedy takzvaným odhadem, což mu umožňuje zákon. I v takovém případě můžete vyúčtování reklamovat.


Přihlásit