Vyklizení a předání nájemního bytu

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 11/2016

Po skončení nájmu je nutné byt vyklidit a odevzdat pronajímateli. Konkrétní datum vyklizení se určí podle způsobu ukončení nájmu. Proč sepsat o předání bytu pronajímateli protokol? A co dělat, když nájemce zmizí neznámo kam a v bytě se nacházejí jeho věci?

Odevzdání bytu

Občanský zákoník stanoví, že nájemce je povinen byt odevzdat pronajímateli v den, kdy mu končí nájem, tedy zpravidla ve lhůtě tří měsíců, jestliže nájem končí výpovědí s výpovědní dobou. U výpovědi bez výpovědní doby je nájemce povinen byt odevzdat ve lhůtě jednoho měsíce od skončení nájmu. Pronajímatel si ale může s nájemcem ujednat i jiný den odevzdání bytu. Připadá to v úvahu u skončení nájmu dohodou, uplynutím doby nebo výpovědí, které se druhá strana nájemního vztahu nebrání. Byt se považuje za odevzdaný, pokud pronajímatel obdrží od nájemce klíče a nic mu nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Klíče nemusí být předány osobně, stačí, když je nájemce například vhodí do schránky.

Protokol o předání bytu

Podrobnosti předání bytu je praktické řešit již v nájemní smlouvě, kde může být upravena povinnost sepsat o předání bytu protokol. Není k řádnému předání bytu nutný, avšak jeho sepsání lze doporučit. Protokol může sloužit jako důkaz o ukončení nájmu a jako podklad pro případnou náhradu škody pronajímateli. Nájemce také díky protokolu získá doklad o stavech energií ke dni předání bytu, což jsou údaje důležité pro závěrečné vyúčtování, které pronajímatel provede někdy i měsíce po odevzdání bytu v závislosti na termínech vyúčtování od dodavatelů energií a vody.

Opuštění bytu

Zvláště u problematických nájemců hrozí riziko, že jednoho dne z bytu odejdou bez výpovědi nebo dohody, aniž by o tom dali pronajímateli vědět. Kromě dluhu na nájemném pak pronajímatel musí řešit i otázku, zda má právo do bytu vůbec vstoupit, natož aby jej znovu pronajal. V takové situaci lze použít ustanovení občanského zákoníku, podle něhož je nájem ukončen, pokud nájemce byt opustí takovým způsobem, že lze nájem považovat bez jakýchkoliv pochybností za ukončený. Tohoto ustanovení ale nesmí pronajímatel zneužít k tomu, aby se zbavil nájemníka, u kterého neexistuje zákonný důvod k výpovědi. Byt není například opuštěn v případě, že nájemce odjel na delší dovolenou. O opuštění bytu by se jednalo například za situace, kdy nájemce v bytě není několik měsíců, neplatí nájem ani další platby a neřeší havárii v bytě.

Pokud tedy nastaly okolnosti, které lze považovat za opuštění bytu, může jej pronajímatel bez dalšího vyklidit. Může do bytu vstoupit, aniž by mu hrozilo, že se dopustí trestného činu porušování domovní svobody. Ovšem doporučujeme, aby se pronajímatel pokusil nájemce před vstupem do bytu kontaktovat a dohodnout se s ním. Po vstupu do bytu by měl pronajímatel situaci zdokumentovat fotografiemi nebo videem pro případný budoucí spor o skončení nájmu či o náhradu za věci nájemce umístěné v bytě. Pokud po nájemci či členu jeho domácnosti zůstanou v bytě věci, pronajímatel by měl nájemce vyzvat k jejich vyzvednutí a poskytnout mu k převzetí věcí přiměřenou lhůtu. Po jejím marném uplynutí může věci na účet nájemce prodat.

Žaloba na vyklizení

Pokud nájemce byt dobrovolně nepředá a nevyklidí, ale zároveň nejsou důvody, aby se pronajímatel domníval, že nájemce byt opustil, musí pronajímatel podat žalobu na vyklizení bytu. Pronajímatel pak musí čekat s vyklizením až do rozhodnutí soudu a byt nemůže pronajmout novému nájemníkovi. Na druhou stranu je nájemce až do rozhodnutí o vyklizení povinen platit pronajímateli náhradu ve výši sjednaného nájemného. Soud bude v řízení posuzovat, zda došlo k platnému skončení nájmu. Pokud dojde k závěru, že se tak stalo, uloží nájemci, aby byt vyklidil, a to ve lhůtě 15 dní od rozhodnutí o vyklizení, případně dle okolností v delší lhůtě.


Přihlásit