Často kladené otázky

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Časopis dTest je založen na odlišných principech než většina ostatních médií. Jediné zájmy, které hájíme, jsou zájmy spotřebitelů. Často se na nás obracíte s dotazy, jak vlastně dTest funguje. Přehled těch nejčastějších otázek a odpovědí týkajících se testování výrobků i právního poradenství naleznete níže.

TESTY VÝROBKŮ A ČASOPIS DTEST

V čem se dTest liší od jiných periodik, která také zveřejňují testy výrobků?

Výhodou dTestu je nezávislost a objektivita publikovaných informací. V komerčních médiích tvoří reklama někdy i polovinu obsahu a část recenzí a textů je vlastně skrytou reklamou. U nás žádnou reklamu nenajdete. Díky mezinárodní spolupráci dokážeme realizovat nákladné testy široké škály výrobků a využíváme dlouholeté zkušenosti největších světových spotřebitelských organizací. Nic netestujeme v redakci, specializované laboratoře nám poskytují odborné zázemí a know-how. Nabízíme nejen testy výrobků, ale i právní rady a srovnání finančních produktů.

Jak vybíráte výrobky do testu? Někdy mezi nimi chybí některé značky nebo výrobky, které mám v plánu si koupit.

Výběr výrobků, které zahrneme do testu, sestavujeme na základě pečlivého průzkumu českého trhu. Stejně postupují i zahraniční spotřebitelské organizace, s nimiž spolupracujeme. Na základě seznamů každé organizace se vyberou výrobky, které je možné otestovat společně, což přináší úsporu nákladů pro všechny zúčastněné. Podstatnou část testovaných výrobků tak představují ty, které jsou dostupné ve více zemích, ale důsledně dbáme i na to, aby se testovaly i výrobky specifické pro český trh. Naším cílem je, aby výsledky testu měly co nejlepší vypovídací schopnost pro naše čtenáře. U testů potravin se řídíme výhradně vlastním průzkumem trhu v české obchodní síti. Výběru výrobků se podrobněji věnujeme v sekci Jak pracujeme.

Kdo a jak rozhoduje, která zkouška bude pro daný test nejdůležitější, tzn. nejvíce ovlivní celkové hodnocení?

Jak hodnotíme, tedy jakou váhu mají jednotlivé zkoušky v celkovém hodnocení, uvádíme u každého testu prostřednictvím grafu. Tyto podíly jsou výsledkem odborné diskuze spotřebitelských organizací s laboratořemi, které test provádějí a s testováním daného typu výrobků mají bohaté zkušenosti. Vždy je přihlíženo k hlavnímu účelu, ke kterému má výrobek sloužit a k dalším důležitým aspektům. Více o způsobu, jakým hodnotíme, se můžete dočíst v sekci Jak pracujeme.

Při sečtení dílčího hodnocení mi vyšel jiný výsledek celkového hodnocení. Proč neodpovídá vaše celkové hodnocení váženému průměru?

U některých testů jsou nastaveny limity, které mohou ovlivnit celkové hodnocení. To pak nemusí odpovídat váženému průměru. Limity aplikujeme zejména při špatném výsledku klíčové zkoušky, v testu bezpečnosti nebo škodlivých látek. Pokud například dětská autosedačka není bezpečná nebo obsahuje nežádoucí chemické látky, nemůže získat celkově dobré hodnocení, i kdyby v ostatních parametrech byla bezchybná.

Proč nejsou vaše testy odbornější?

dTest je spotřebitelský, nikoli odborný či vědecký časopis. Články publikované v časopise dTest jsou určeny pro běžného spotřebitele, který většinou není expertem v dané oblasti a potřebuje se zorientovat v základních parametrech při rozhodování o koupi určitého zboží. Výrobky hodnotíme z pohledu užívání běžným spotřebitelem. Například při testování fotoaparátů se nutně nezaměřujeme na stejné věci, kterým by se mohl podrobně věnovat časopis specializovaný na fotografii.

Testovací zpráva z laboratoře o provedeném testu je velice obsáhlý materiál čítající i několik set stran. Tato zpráva obsahuje všechny detaily, naměřené hodnoty apod., a pro běžného spotřebitele by byla zcela nepoužitelná, neboť by jí neporozuměl. Úkolem redaktorů dTestu je shrnout shromážděné informace do krátkého článku a jedné obvykle dvoustránkové tabulky, ze které může čerpat běžný spotřebitel.

V jakých laboratořích se testuje a proč dTest nezveřejňuje jejich jména?

Laboratoře pro jednotlivé testy jsou pečlivě vybírány v rámci tendrů vedených mezinárodní organizací International Consumer Research & Testing, případně spotřebitelskými organizacemi. Testy jsou zadávány ve specializovaných laboratořích se zkušenostmi z daného oboru, aby bylo zaručeno, že vždy budou provedeny odborníky na danou problematiku. Tyto laboratoře také poskytují odborné know-how. Jejich jména nikdy nezveřejňujeme z důvodu zachování anonymity, aby na ně nemohl být činěn nátlak ze strany výrobců, což se v minulosti dělo. Chráníme své zdroje podobně jako jiná média, navíc nás k tomu zavazují pravidla ICRT, která platí pro všechny členy.

Testy vznikají v mezinárodní spolupráci. Jsou tedy výsledky publikované i v jiných státech?

Ano, výsledky publikují všechny spotřebitelské organizace, které se do daného testu zapojily. Tento systém mimo jiné umožňuje v případě zjištěných nedostatků vytvořit větší tlak na výrobce, kteří poté přistupují ke změnám ve výrobě či výměně nevyhovujících výrobků. Stejně tak se společně snažíme vyvíjet tlak na příslušné orgány ve věci vylepšení existujících standardů a norem, které by měly chránit spotřebitele. Výsledky nezávislých mezinárodních testů k tomu přispívají. V České republice a na Slovensku je nabízí jen dTest, jediná organizace, která splňuje přísná kritéria pro členství v mezinárodní organizaci ICRT.

Proč nejsou výsledky testů pro všechny spotřebitele zdarma?

Nezávislé testování je finančně velmi náročné a dTest na tuto činnost nepobírá žádné dotace. Naopak poradenství, které je částečně dotované, je poskytované zdarma. Zároveň dTest v zájmu zachování nezávislosti a objektivity nezveřejňuje žádnou inzerci, která je běžně hlavním zdrojem příjmů médií. Ostatně je to jedna z podmínek členství v mezinárodní organizaci ICRT. Veškeré testy, nákup výrobků (které nepřijímáme od výrobců či prodejců, ale nakupujeme v maloobchodní síti jako běžní spotřebitelé) a náklady spojené s vydáváním časopisu a provozováním online databází kryjí pouze příjmy z předplatného. Pokud bychom výsledky testů publikovali zdarma, neměli bychom z čeho hradit náklady na realizaci testů a další aktivity.

Proč nejsou v testech ve větší míře zastoupené i slovenské výrobky a potraviny?

Časopis dTest je vydáván v České republice a testujeme tudíž primárně výrobky dostupné na českém trhu. Vzhledem k absenci srovnatelného média však poskytujeme informace a možnost předplatného i na Slovensku a snažíme se zohledňovat i zastoupení na slovenském trhu. Český a slovenský trh se často překrývají. V případě potravin to není stoprocentní, ale většina testovaného spotřebního zboží je k dostání i na slovenském trhu.

Otevření samostatné pobočky na Slovensku prozatím neplánujeme, ale samozřejmě i nadále bude přítomnost na slovenském trhu při výběru výrobků k otestování zohledňována.

SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA

V jakých případech mohu kontaktovat vaši spotřebitelskou poradnu, jaké problémy umíte řešit?

Poskytujeme poradenství ve všech oblastech ochrany spotřebitele a spotřebitelských práv. Můžete se na nás obrátit například s problémy týkajícími se neoprávněného zamítnutí reklamace, odepření záruky či nesplnění jakosti zboží při převzetí. Také pokud chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy uzavřené s podomním prodejcem či po telefonu, nebo pokud jste se stali obětí nekalých obchodních praktik. Řešíme také dotazy týkající se služeb mobilních operátorů, finančních produktů a služeb spojených s bydlením.

Jak mohu kontaktovat vaši poradnu?

Telefonická poradna je přístupná na lince 299 149 009. Naši odborní poradci a poradkyně jsou vám k dispozici každý všední den mezi 9. a 17. hodinou. Předplatitelé dTestu mají navíc na čísle 272 272 273 k dispozici speciální poradenskou linku s přednostním servisem.

Setkáte-li se při nákupu, reklamaci či v jiné situaci s problémem, se kterým si nevíte rady, a je všední den mezi 9. a 17. hodinou, volejte hned.

Potřebujete-li vyřešit složitější problém, mějte po ruce všechny písemnosti (např. účtenku, smlouvu, záruční list), připravte si stručné shrnutí problému, aby se náš poradce mohl v dané věci rychle zorientovat a poradit vám, jak postupovat.

Kolik mě bude stát hovorné na poradenské lince?

Veškeré poradenství poskytujeme bezplatně, za volání platíte pouze cenu běžného hovorného dle svého tarifu.

Mohu vás kontaktovat i jinak, než telefonicky?

Můžete využít i písemnou formu komunikace prostřednictvím naší elektronické poradny na adrese www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna. Je-li případ složitější a vyžaduje osobní konzultaci, jsou vám naši poradci po zhodnocení problému a objednání se na poradenské lince k dispozici také individuálně v naší pražské kanceláři.

Vím, že provozujete také službu pro smírného řešení sporů VašeStížnosti.cz. Jak to funguje a v jaké situaci je vhodné ji využít?

Tuto službu je vhodné využít v případě, že máte spotřebitelský problém (například zamítnutou reklamaci) a prodejce nekomunikuje, nebo vás jeho reakce neuspokojuje. Domníváte se, že jste v právu, hledáte způsob, jak řešit nastalou situaci, ale nechce se vám hnát věc k soudu. Využití služby VašeStížnosti.cz je zdarma.

Jak to probíhá? Na webové stránce www.vasestiznosti.cz vložíte stížnost, kde identifikujete obchodníka, popíšete svůj problém a požadované řešení. Naši poradci vypracují ke stížnosti stanovisko a kontaktují obchodníka s výzvou, aby věc řešil. Pro každý konkrétní případ hledáme optimální a oboustranně přijatelné řešení. O průběhu řešení vaší stížnosti budete informováni a máte také možnost přístup podnikatele následně ohodnotit.

FINANCOVÁNÍ DTESTU

Kdo financuje testy výrobků a vydávání časopisu?

Vydávání časopisu je hrazeno výlučně z příjmů z předplatného. Předplatitelé tak, podobně jako u spotřebitelských organizací v zahraničí, umožňují nezávislé vydávání časopisu bez nutnosti reklam. Stejné je to i s testováním výrobků, které je velice nákladné, neboť se provádí v odborných laboratořích. Cena za otestování jediného výrobku se může pohybovat v řádu desítek tisíc korun, přičemž v rámci jednoho testu nezřídka hodnotíme i několik desítek výrobků. K celkovým nákladům na testování je třeba započítat i nákup samotných produktů, kupujeme třeba i 25 kusů jednoho výrobku. Hradíme také dopravu do laboratoří, které testy realizují. I proto testy z velké části probíhají v mezinárodní spolupráci spotřebitelských organizací, což umožňuje náklady sdílet.

Dostává dTest dotace z veřejných zdrojů? Na co jsou určeny?

Naše aktivity jsou také dlouhodobě podporovány z veřejných zdrojů formou dotací. Tato účelová dotace směřuje výlučně na aktivity týkající se spotřebitelských práv, zejména bezplatné právní poradenství a různé informační a osvětové aktivity. Bez veřejné podpory bychom nemohli tyto činnosti zajišťovat v současném rozsahu, museli bychom je významně omezit či zpoplatnit. Například více než 30 tisíc dotazů za rok v naší spotřebitelské poradně bychom nemohli vyřizovat pouze za cenu běžného hovoru.

PRO PODNIKATELE

Jsem výrobce či distributor výrobku, který získal dobré hodnocení ve vašem testu. Jak mohu komunikovat výsledky testu?

Výsledky našich testů nelze volně využívat pro propagaci produktů. dTest je nezisková organizace, v časopise ani na webových stránkách nepublikujeme žádnou reklamu a testování výrobků je financováno díky našim předplatitelům. Pro případy, kdy testovaný výrobek získá dobré či velmi dobré hodnocení, jsme připravili možnost využít „Značku kvality dTest“. Jedná se o osvědčený nástroj, jakým lze výrobek propagovat a spotřebitel dostane informace, které potřebuje.

Licenci udělujeme na 12 měsíců za poplatek 15.000 Kč + DPH s možností prodloužení o další rok, nebo na 24 měsíců za 20.000 Kč + DPH. Uživatel licence je oprávněn bezplatně poskytnout sublicenci dalším subjektům – například svým distributorům v ČR i na Slovensku. Podrobnosti najdete na www.dtest.cz/znackakvality.

Měli bychom zájem komunikovat fakt, že náš výrobek získat v testu označení „výhodný nákup“. Je to možné?

Označení „výhodný nákup“ nelze komunikovat. Tato informace slouží našim předplatitelům a je aktuální pouze v době publikace časopisu, jelikož ceny výrobků se neustále mění. K propagaci dobrého výsledku v testu slouží Značka kvality dTest. Podrobnosti najdete na www.dtest.cz/znackakvality.

Jak fungují dTest obchodní podmínky a jak je mohu získat pro svůj e-shop? Je možné je podle potřeby upravit?

Cílem dTest obchodních podmínek (dOP) je zvýšení kvality obchodních podmínek e-shopů a zároveň zpřehlednění podmínek z pohledu spotřebitele. Podmínky jsou jednotné pro všechny bez ohledu na to, zda prodávají elektroniku, kosmetiku, či cokoliv jiného. Podle povahy e-shopu se však mohou v drobnostech lišit. Vzorové dTest obchodní podmínky pro e-shopy je možné převzít za poplatek 2500 Kč + DPH a získat tak značku dTest obchodní podmínky. Je to jednoduché. Na podnikatel.dtest.cz provedete registraci a následně si nové OP vytvoříte.

Připravili jsme pro vás tři varianty: minimální certifikovaný rozsah zaměřený na dodržení zákonného standardu – 1 hvězdička, nebo dvě vyšší nadstandardní úrovně – 2 a 3 hvězdičky. Jednotlivé varianty je možné kombinovat, tedy u každého bodu vybíráte variantu zvlášť. Každý bod je možné editovat, u některých bodů je potřeba doplnit konkrétní informace nebo je možné provést úpravy dle vašeho uvážení. Všechny body jsou z naší strany postupně kontrolovány a schvalovány.

dTest obchodní podmínky využívá již přes 110 internetových obchodů, přehled naleznete na www.dtest.cz/dop.

Nabízíte také vytvoření obchodních podmínek na míru? Mohou dTest obchodní podmínky využít i kamenné prodejny, společnosti zabývající se B2B prodejem či podnikatelé ze Slovenska?

Bohužel ne, vzorové obchodní podmínky jsou určeny pouze e-shopům a jsou uzpůsobeny pro české právní prostředí.


Přihlásit