Smlouva o dílo či zhotovení věci

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 9/2016

Nechat si něco vyrobit, upravit, opravit či přestavět je běžnou součástí smluvních vztahů jak v domácnostech, tak v podnikání. Smlouva o dílo má svou zvláštní, a oproti kupním smlouvám specifickou, právní úpravu, která ale není obecně tak dobře známá.

Zhotovení věci vs. smlouva o dílo

Když něco vidím a koupím to, jde o kupní smlouvu, když se to má vyrobit, je to smlouva o dílo? Ač to zní logicky, není to správně. V praxi to člověk pozná zejména při řešení reklamací. Kupujete-li si věc, která se má teprve vyrobit, a celý proces včetně materiálu dodá prodejce, postupuje se podle pravidel pro kupní smlouvu. Do této kategorie spadá například výroba nábytku nebo objednávka cukrářských či lahůdkářských výrobků pro oslavu narozenin.

Máte-li však svůj materiál, který si hodláte nechat zpracovat, například látku, ze které necháte ušít šaty, nebo kámen, ze kterého chcete nechat zhotovit sochu, bude se jednat o smlouvu o dílo. U té má převažovat práce zhotovitele nad vlastním materiálem. Dílem také vždy budou záležitosti týkající se stavby. Necháte-li si postavit dům, nezáleží na tom, jestli to bude z vlastních nebo stavitelem dodaných materiálů, uzavírat budete vždy smlouvu o dílo. Stejné to bude s rekonstrukcemi koupelen, opravami podlah či výměnou oken. Důležité je to zejména v otázce záruk a odpovědnosti za vady, ale o tom níže.

Cena díla a její určení

Cena díla je pro každého jistě důležitá, ale nejedná se o takzvanou podstatnou náležitost smlouvy. Domluvíte-li se s někým, že pro vás za úplatu něco udělá, ale nestanovíte při tom přesnou cenu, smlouva bude i bez této položky platná. Jak se pak cena určí? Ne úplně snadno, měla by však odpovídat obvyklé úplatě za podobnou službu v daném místě. Neznámá cena vám sice smlouvu nezruší, ale problémy udělá. Představa o tom, co je obvyklá cena, se mezi zhotoviteli a zákazníky zpravidla dost liší. Domluvu na ceně předem berte tedy jako základ, i když to není zákonná podmínka.

Někdy může nastat situace, kdy cenu předem určit prostě nelze. Zedník dostane za úkol zrekonstruovat starou koupelnu, ale neví, co je pod obklady. Zahradník má upravit terén na zahradě, ale netuší, jakou půdu zakrývají trávníky. U jízdního kola v servisu není na první pohled patrné, zda ho bude potřeba jen seřídit a promazat, nebo třeba vyměnit brzdy. V takových případech se cena určuje se souhlasem obou stran odhadem, který z logiky věci připouští, že výsledná cena může být trochu jiná.

Má to však své meze. Nelze odhadnout, že oprava bude stát pár stovek, a pak naúčtovat několik tisíc. Občanský zákoník k tomu říká, že pokud zhotovitel po uzavření smlouvy zjistí, že cenu stanovenou odhadem je třeba podstatně navýšit, musí to objednateli oznámit a zdůvodnit. Jestliže to neudělá bez zbytečného odkladu poté, co nutnost překročení odhadu zjistí, nemá nárok na zaplacení rozdílu. Budete-li rekonstruovat koupelnu a po dokončení prací vám řemeslník předá fakturu s 20% navýšením s tím, že oproti plánu musel na bouracích pracích strávit více času, protože beton byl moc tuhý, nemá nárok na zaplacení rozdílu. Oznámí-li tuto skutečnost hned, nabízejí se pro objednatele dvě možnosti. Když neudělá nic, platí, že se zvýšením ceny souhlasí. Pokud se mu cena nelíbí, může od smlouvy odstoupit a zaplatit jen to, co bylo provedeno. Někdy by mohl být problém určit, co konkrétně znamená „potřeba cenu podstatně zvýšit“, zpravidla se uvádí, že jde o překročení odhadnuté ceny o deset a více procent. Záleží to ale na konkrétní hodnotě zakázky. Pokud cykloservis z původně odhadnutých 150 korun za seřízení bude chtít 180, protože se navíc měnilo trhající se brzdové lanko, nebude to tak velký problém, jako když se cena rekonstrukce v koupelně vyšplhá z odhadnutých 90 tisíc na 100.

Zamítnutá reklamace?

Nejprve se můžete informovat na naší poradenské lince na telefonním čísle 299 149 009, zda pro řešení nestačí „pouhá“ právní rada. Není-li tomu tak, může vám pomoci soudní znalec. Pokud jste v právu, budete mít nárok na proplacení ceny posudku. Soudního znalce můžete nalézt na adrese www.dtest.cz/znalci.

U složitějších, zejména stavebních a rekonstrukčních prací je obvyklé a doporučované sjednávat cenu podle rozpočtu, ve kterém budou uvedeny jednotlivé položky, práce a jejich cena. Je-li dopředu určena pevná cena nebo cena podle rozpočtu, nemůže žádná ze smluvních stran požadovat změnu, ani pokud by bylo potřeba více úsilí a nákladů, než se na začátku předpokládalo. Pouze v případě, kdy by nastala nějaká naprosto nepředvídatelná okolnost, která by provedení díla podstatně ztížila (například v červenci začalo mrznout, v listopadu přišly rozsáhlé povodně nebo vyhořel sklad se světovými zásobami náhradních dílů), může o zvýšení ceny rozhodnout soud.

Je ale potřeba dávat pozor na jednu důležitou formulku ve smlouvě nebo v jejích podmínkách, která se týká úplnosti a zaručenosti rozpočtu. Zhotovitel totiž může rozpočet navrhnout s výhradami. Pokud je dána výhrada, že se nezaručuje úplnost nebo že rozpočet je nezávazný, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny. V případě neúplného rozpočtu se do ceny mohou promítnout nepředvídané práce a činnosti. U nezaručeného rozpočtu pak rozdíl mezi předvídanými a zhotovitelem účelně vynaloženými náklady. Nesouhlasí-li objednavatel s takovým zvýšením, cenu stanoví soud, což je vždy nemilé a prodraží se to o další výlohy. I v případě nezaručených a neúplných rozpočtů platí, že zhotovitel musí změny ohlásit bez zbytečného odkladu, jinak nemá nárok na jejich uhrazení. Objednavatel může bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit, dozví-li se o zvýšení nákladů o více než 10 % ceny původního rozpočtu.

V případě stavby může nastat ještě jedna neočekávaná situace. Zjistí-li se při jejím provádění, že na místě je skrytá překážka (například zapomenutá skládka chemikálií nebo archeologické naleziště), která brání provést dílo dohodnutým způsobem, může zhotovitel navrhnout změnu smlouvy, tedy i změnu ceny. Práce se mohou přerušit a nedojde-li k dohodě, kterákoliv strana může od smlouvy odstoupit. Zhotoviteli však náleží úhrada za to, co udělal už před objevením překážky.

Provádění díla a věci k dílu

Většinou předpokládáme, že zhotovitel bude dílo provádět osobně. On však může na výrobu „pouze“ dohlížet, pokud není provedení závislé na jeho osobních vlastnostech. Chcete-li od slavného malířského mistra namalovat obraz chalupy, nebude vám vadit, když mu jeho žák bude míchat barvy a podávat štětce, ale už byste asi nebyli spokojení, kdyby se žákův rukopis promítal do jednotlivých linek a tahů štětcem. Zhotovitel by měl vše obstarat sám, s potřebnou péčí a včas. Pokud není přesně ujednáno, do kdy má být hotovo, měl by čas plnění odpovídat době přiměřené k povaze věci a díla. V takovém případě je čas ujednán ve prospěch zhotovitele, bude tedy spíše delší než kratší. Lépe je přesně stanovit, k jakému datu a s jakými případnými sankcemi za zpoždění.

Při provádění díla může docházet k situacím, kdy je potřeba vaše součinnost (otevřít dům, nechat vstupovat dělníky na pozemek, odvézt auto do servisu, dodat domluvený materiál). Neposkytujete-li součinnost v potřebné lhůtě, může zhotovitel odstoupit od smlouvy (proč by se taky s vámi zdržoval).

Řemeslníci mají postupovat samostatně. Konkrétní příkazy ohledně způsobu provádění díla jsou pro ně závazné, jen pokud je to dopředu domluveno. Chcete-li do prací více mluvit, domluvte se s řemeslníky raději předem, předejde se tak nemilým nedorozuměním. Kontrolovat provádění díla však lze bez nějakých zákonných omezení. Jde-li například o stavbu nebo bytovou rekonstrukci, nebývá od věci k tomu najmout odborníka. Může odhalit to, co sami nevidíte, a ve výsledku ušetřit dost peněz na opravách. Porušuje-li zhotovitel během provádění díla své povinnosti, lze požadovat okamžitou nápravu, aby vše bylo uděláno řádným způsobem. Pokud by nevhodný postup vedl k podstatnému porušení smlouvy, lze i zde od ní odstoupit.

Zadáváte-li někomu dílo, předpokládáte, že jde o odborníka, který si s ním umí poradit a posoudit, zda váš záměr bude realizovatelný a funkční. Dodáte-li k provedení díla součásti a věci, musí vás upozornit, pokud by byly nevhodné. Stejně tak vám musí vysvětlit, proč nelze z odborného hlediska postupovat podle vašich instrukcí. Trváte-li i po vysvětlení na svém nevhodném materiálu a radách, nenese zhotovitel odpovědnost za vady, které zakomponované věci nebo nevhodné příkazy způsobí.

Zajímavý je i právní pohled na věci, které jsou do díla zapracované. Pokud je opatřil zhotovitel, má vůči vám postavení prodávajícího. Když si tedy necháte opravit automobil, práce se řídí úpravou smlouvy o dílo, ale třeba odpovědnost za vady vyměněného karburátoru se už bude posuzovat jako kupní smlouva, ač je vše zahrnuto pod jednu dohodu a jednu fakturu. Na každý z prvků tak může být jiná záruka či zákonná odpovědnost. Nenechte se odbýt tím, že se na součástky poskytuje jen půlroční záruka, ze zákona každý prodejce odpovídá za vady prodané věci dva roky.

Smírné řešení sporů

Nejste spokojeni s prodejcem či poskytovatelem služeb? Nevíte, jak to řešit, když nechcete jít až k soudu? Svěřte svůj problém internetové službě VašeStížnosti.cz, kterou pro vás provozujeme. Tato služba funguje jednoduše: na internetové stránce vložíte stížnost na konkrétní subjekt, kterou si přejete smírně vyřešit. dTest vypracuje k vaší stížnosti stanovisko a předá ji konkrétnímu podnikateli k vyřešení. Způsob, jakým podnikatel na stížnost zareaguje, vidí všichni návštěvníci stránek www.vasestiznosti.cz. Podnikatelé jsou tak motivováni být ke svým zákazníkům co nejvstřícnější.

Provedení, předání a odpovědnost za vady

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Aby mohlo být považováno za dokončené, musí být předvedeno, že je způsobilé sloužit svému účelu. Vůz má po opravě jezdit, v koupelně by měla téct voda z kohoutků či sprchové hlavice ve chvíli, kdy ji pustíte, a podobně.

Při přebírání díla má své povinnosti i objednatel. Dokončené dílo převzít musí, a to buďto s výhradami, nebo bez výhrad. Na rozdíl od koupě, kde důkladnost převzetí pro spotřebitele nehraje zase až takovou roli, je zde potřeba být obezřetný. Převezmete-li bez výhrad, nemusíte pak být úspěšní při reklamaci zjevných vad. Pokud si objednáte obklady do kuchyně v červené barvě a bez výhrad převezmete modrou kuchyni, lze předpokládat, že jste spokojení, jinak byste výhrady při přebírání přece uplatnili. Důsledky převzetí se týkají především křiklavě zjevných vad. Aby však nedocházelo k pozdějším sporům, je samozřejmě dobré, pokud jich hned zpočátku objevíte co nejvíce. Nikdo naopak nemůže po zákazníkovi chtít, aby na první pohled zjistil, že obkladač zvolil nesprávné lepidlo na dlaždičky nebo zedník špatně rozmíchal maltu. Taková vada nejspíše zjevná nebude a projeví se až při pozdějším používání.

Jde-li o stavbu, objednavatel nemá právo ji nepřevzít kvůli ojedinělým vadám, které nebrání jejímu užívání po funkční nebo estetické stránce ani užívání podstatným způsobem neomezují. Chybějící kličku u okna či prohozené přívody teplé a studené vody zhotoviteli můžete vytknout, ale s těmito drobnosti prostě stavbu převzít musíte, pokud si to předem ve smlouvě neupravíte jinak.

Stará právní úprava, která stále přežívá v povědomí podnikatelů i zákazníků, stanovila u smlouvy o dílo šestiměsíční záruční lhůtu a u opravy věci lhůtu tříměsíční. Tato ustanovení bez náhrady zrušil nový občanský zákoník k 1. lednu 2014. Zákonná záruka na dílo či opravu tedy de facto neexistuje, to ale neznamená, že se na ní se zhotovitelem nemůžete předem domluvit a podle nabízené délky záručního servisu i na začátku vybírat.

Podle současné úpravy zákazník není úplně na holičkách, ani když je bez záruky a zhotovená věc se rozbije. Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě, tedy při jeho výrobě či sestavování nebylo dodrženo to, co bylo domluveno, zejména v oblasti kvality a provedení. Důležité je, že zhotovitel odpovídá za vadu, která byla na věci od počátku, jen jste o ní nevěděli (tedy nebyla zjevná). Zákazník může úspěšně reklamovat až dva roky od převzetí, v případě staveb až pět let. V případě soudního sporu je třeba pamatovat na to, že vady je nejlépe vytýkat bezprostředně po jejich zjištění.

V konkrétních nárocích pak občanský zákoník odkazuje na ustanovení o kupní smlouvě. Rozlišovat tedy musíte, jestli se jedná o vadu, která podstatně porušuje smlouvu a o níž kdybyste dopředu věděli, rozhodně byste smlouvu neuzavírali, nebo o vadu, která podstatným porušením smlouvy není. Toto rozlišení bude dost vycházet z vašich ujednání při uzavírání smlouvy a také z obvyklosti výskytu té či oné vady. I vaše nároky se podle typů vad liší. U těch podstatných přichází v úvahu celá škála požadavků od opravy přes slevu, provedení náhradního díla až po odstoupení od smlouvy s nárokem na vrácení peněz. U nepodstatných vad máte nárok na opravu či slevu.

U staveb platí ještě jedna specialita – za vady není odpovědný jen zhotovitel, se kterým máte přímo podepsanou smlouvu, ale i všichni subdodavatelé, kteří se na stavbě podíleli, ten, kdo prováděl stavební dokumentaci, i stavební dozor. Když se tedy „náhodou“ stane, že developer po předání domu pro jistotu zkrachuje, vady za něj bude muset řešit ten, kdo stavbu reálně prováděl.


Přihlásit