Problémy s dodávkami energií

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 8/2016

Platby za elektřinu a plyn představují asi deset procent výdajů českých domácností. Věnovat čas se tedy vyplatí nejen výběru dodavatele energií, ale i kontrole vyúčtování. Odhalíte-li v něm chyby, můžete jej reklamovat a obdržet špatně vypočtené částky zpět.

Spotřebitel se může setkat s několika typy vyúčtování. Dodavatelé vystavují řádné, mimořádné či opravné vyúčtování. Řádné vyúčtování dodavatel vystavuje za účtovací období, které zpravidla trvá 12 měsíců. Mimořádné vyúčtování vystavuje dodavatel za část účtovacího období, například při změně dodavatele. Opravné vyúčtování pak vyhotoví v případě, že se ve vašem vyúčtování vyskytnou chyby.

Co se dozvíte z vyúčtování

Obsah vyúčtování upravuje energetický zákon a zvláštní vyhláška. Vyúčtování se skládá ze tří částí – základní, podrobné a doprovodné.

  • V základní části vyúčtování (označované u elektřiny a plynu jako „ČÁST A“) dohledáte kromě jiného zúčtovací období vymezené jeho prvním a posledním dnem, celkové množství dodané energie, celkovou fakturovanou částku, celkovou výši uhrazených záloh a vyčíslení případných přeplatků či nedoplatků včetně způsobu úhrady a data splatnosti. V základní části dále nesmí chybět kontakt na zákaznickou linku.
  • V podrobné části vyúčtování (označované u elektřiny a plynu jako „ČÁST B“) naleznete EAN kód identifikující odběrné místo, název sjednaného produktu a sazbu distribuce elektřiny. Dále jsou zde rozepsány jednotlivé platby a ceny za dodávky elektřiny nebo plynu. Lze tu dohledat, jaká část plateb připadá na regulovanou složku ceny energií (část ceny určená státem, jejíž výši nemůže dodavatel ovlivnit) i kolik zaplatíte za neregulovanou složkou (část ceny závislá na kupní ceně energií a na obchodním rozhodnutí dodavatele).
  • Z doprovodné části (označované u elektřiny a plynu jako „ČÁST C“) se můžete dozvědět o původu energie, dopadech výroby energií na životní prostředí, způsobu uplatnění reklamace, právech zákazníka a kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které jsou příslušnými orgány pro oblast energetiky.

Vyúčtování může dodavatel na základě žádosti zákazníka zasílat v zúženém rozsahu. V takovém případě zákazník obdrží pouze část A, případně část B vyúčtování. Dle dohody se vyúčtování zasílá v písemné nebo elektronické formě. Dodavatel však musí všechny části vyúčtování zákazníkovi zpřístupnit dálkovou formou. A pokud o to zákazník později požádá, musí mu být zasláno vyúčtování v plném rozsahu.

Od 1. června letošního roku musí vyúčtování elektřiny a plynu vystavené spotřebiteli za jedno odběrné místo obsahovat i přehled vyúčtování obsahující trvání zúčtovacího období, počáteční a konečný stav energií, údaje o spotřebě a přehled plateb. Do přehledu vyúčtování však bohužel nakonec nebyla zahrnuta povinnost uvádět dobu trvání smlouvy. Vzhledem k současné situaci, kdy mnoho zákazníků neví, na jakou dobu má uzavřenou smlouvu, by bylo užitečné tuto informaci do vyúčtování zahrnout.

Když vyúčtování nerozumíte

Vyhláška stanoví, že údaje ve vyúčtování musejí být přehledné, srozumitelné a čitelné. Přesto se může stát, že vyúčtování nerozumíte ani po pečlivém prostudování. V takovém případě máte právo na jeho vysvětlení od dodavatele. Ten je také povinen vám na základě vaší žádosti poskytnout údaje o spotřebě alespoň za tři poslední roky.

Reklamace vyúčtování

Domníváte-li se, že ve vyúčtování je chyba, můžete jej reklamovat. Fakturu však musíte zaplatit, jinak se vystavujete riziku, že po vás dodavatel bude chtít úroky a případně další náklady. Podrobnosti o reklamaci najdete v obchodních podmínkách, případně i ve vyúčtování. Obecně platí, že reklamace musí být vyřízena nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení dodavateli. I když dodavatelé umožňují uplatnit reklamaci telefonicky, doporučujeme ji podat písemnou formou z důvodu případného doložení, že jste reklamaci provedli včas. V reklamaci je nutné uvést kromě svých identifikačních údajů (jméno, příjmení a adresa) i zákaznické číslo a číslo odběrného místa. Reklamujete-li vady měření, je vhodné uvést i číslo elektroměru či plynoměru a zjištěné stavy. Můžete navrhnout i důkazy, například fotografie měřičů.

Uzná-li dodavatel reklamaci, musí vyrovnat rozdíly v platbách vzniklé v důsledku nesprávnosti ve vyúčtování či nesprávným měřením do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Při nedodržení této lhůty náleží zákazníkovi u elektřiny náhrada ve výši 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč, u plynu 750 Kč denně, nejvýše však 7 500 Kč. Pokud dodavatel vaši reklamaci neuzná nebo nevyřídí ve stanovené lhůtě, můžete se obrátit se stížností na Energetický regulační úřad, případně věc řešit soudní cestou.


Neoprávněný odběr

Neoprávněný odběr energie vymezuje energetický zákon. V prvé řadě jde o odběr energie bez uzavřené smlouvy o její dodávce. K tomu může dojít i při změně dodavatele, pokud na sebe bezprostředně nebude navazovat odběr energie od stávajícího a nového dodavatele. Jako neoprávněný odběr může být vyhodnoceno i opakované neplnění platebních povinností vyplývajících ze smlouvy či obchodních podmínek.

Ostatní případy neoprávněného odběru se týkají odběru energie bez měřicího zařízení nebo s vadným měřicím zařízením. Může k nim dojít i nevědomě, pokud bude měřicí zařízení poškozeno bez zavinění odběratele. Za stav měřicího zařízení odpovídá odběratel bez ohledu na skutečnost, jak k jeho poškození došlo. Platí to i v situaci, kdy je měřicí zařízení na veřejně přístupném místě a mohl jej tedy poškodit kdokoliv jiný.

Následky neoprávněného odběru

V souvislosti s neoprávněným odběrem elektřiny a plynu se můžete dopustit přestupku, za který se v praxi ukládají pokuty v řádech tisíců korun, je možné však uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

V krajním případě by mohl být neoprávněný odběr energie považován za krádež dle trestního zákoníku, za kterou hrozí v základní sazbě trest odnětí svobody až na dva roky. Následkem může být také přerušení dodávek. Dodavatel je ale především oprávněn požadovat peněžitou náhradu za neoprávněně odebranou energii, jejíž výše může nemile překvapit.

Náhrada za neoprávněný odběr

Je-li zjištěn neoprávněný odběr, dodavatel může požadovat za odebrané množství energie náhradu a náklady spojené se zjišťováním neoprávněného odběru. Pokud se nedá zjistit skutečná výše neoprávněného odběru a odběratel se s dodavatelem písemně na výši náhrady nedohodne, určuje se výše náhrady podle zvláštních vyhlášek. Dodavatel může při výpočtu náhrady vycházet ze spotřeby spotřebičů instalovaných v místě odběru, avšak vyhlášky umožňují dodavateli stanovit náhradu i na základě maximálně technicky možného odběru, který může být až jedenáctinásobně vyšší než běžná reálná spotřeba.

Energetický regulační úřad připustil, že dodavatelé někdy účelově využívají náhradní výpočet dle vyhlášek místo skutečného zjišťování výše odběru, aby náhradu maximalizovali. Ústavní soud ČR několikrát rozhodl, že náhrada za neoprávněný odběr nemá být sankcí, ale má se co nejvíce přiblížit skutečné škodě. Pokud se vám tedy výše náhrady za neoprávněný odběr bude zdát nepřiměřeně vysoká, můžete se obrátit na soud. Ten by se měl dle názoru Ústavního soudu ČR snažit zjistit skutečnou výši škody. Není vázán vyhláškami o stanovení náhrad za neoprávněný odběr, ale může vzít v potaz okolnosti neoprávněného odběru i například historii. 

Jak předejít neoprávněnému odběru

V rámci předcházení neoprávněnému odběru lze doporučit hlídání smluvních závazků vůči dodavateli. Kontrolujte tedy, zda včas a ve správné výši platíte zálohy a nedoplatky z vyúčtování. Průběžně byste měli sledovat i své měřicí zařízení a o jeho poškození informovat dodavatele. Pokud pronajímáte byt či dům, převeďte raději energie na nájemníka, jinak následky za případný neoprávněný odběr ponesete vy.

Zvyšování ceny za energie dodavatelem

Ceny energií jsou pohyblivé, v průběhu trvání vašeho smluvního vztahu se tedy mohou měnit. V případě zvýšení neregulované části ceny můžete od smlouvy odstoupit bez sankce. Změnu ceny by vám měl dodavatel oznámit. Pokud tak učiní individuálně, například poštou, SMS nebo e-mailem, nejpozději 30 dní před účinností změny ceny a zároveň vás poučí o právu na odstoupení od smlouvy, můžete od ní odstoupit nejpozději deset dní před dnem účinnosti změny, a to bez uvedení důvodu a bez sankce.

Nejsou-li podmínky individuálního oznámení splněny, můžete od smlouvy odstoupit do tří měsíců od data zvýšení ceny. Dodavatelé někdy do smluv či obchodních podmínek vkládají ustanovení, dle kterého se za individuální oznámení považuje i zveřejnění informace o zvýšení ceny na webových stránkách dodavatele. Takové ustanovení však není platné.

Odstoupit výše uvedenými způsoby ovšem nelze v případě zvýšení regulované části ceny energií. V každém případě je na místě sledovat aktuální ceníky dodavatelů a obchodní podmínky, abyste v případě individuálně neoznámeného zvýšení neregulované části ceny energií či změny jiných obchodních podmínek stihli od smlouvy odstoupit. Změny obchodních podmínek lze využít i pro odstoupení od nevýhodné smlouvy.


Přihlásit