Jak fungují půjčky na síti

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 19.4.2016   

Po službách „sdílené ekonomiky“ typu UBER a AIRBNB se v české kotlině začínají více rozvíjet také půjčky založené na principu sdílení, označované jako P2P (peer-to-peer) půjčky. Zatímco pro zprostředkovatele jde o dobrý obchod za každé situace, dlužníci i investoři by měli důkladně zvážit všechna rizika, než se do tohoto typu půjčování zapojí.

Jak to funguje

P2P půjčky vznikly na základě myšlenky, že na jedné straně existuje velké množství lidí, kteří potřebují peníze a nedosáhnou na běžné bankovní půjčky, a na druhé straně je dost těch, kteří pro svoje peníze hledají zajímavé investiční příležitosti (a banka jim je nenabízí). Spárování nabídky a poptávky přes internetovou platformu tedy může přinést prospěch v podobě výhodného úročení oběma stranám.

Princip je jednoduchý. Potenciální dlužníci a investoři se nejprve zaregistrují na webových stránkách administrátora (zprostředkovatele). Následně je v seznamu aukcí zveřejněn návrh žadatele o půjčku (požadovaná částka, maximální úroková sazba, doba splatnosti, účel, informace o finanční minulosti a zajištění úvěru) a investoři na něj reagují. Z reakcí si žadatel vybere jednoho nebo více investorů a spolu pak uzavřou úvěrovou smlouvu. Veškerý pohyb peněz a administrace půjčky probíhají přes administrátora, který od obou stran inkasuje za své služby poplatky.

Ačkoliv je možné si touto cestou půjčit až statisíce korun, nevztahuje se na P2P půjčky zákon o spotřebitelském úvěru. Jedná se totiž o zápůjčku mezi fyzickými osobami a její poskytování se řídí občanským zákoníkem.  
 

Smlouva o zápůjčce oproti smlouvě o spotřebitelském úvěru:

- neukládá věřiteli výslovně povinnost poskytnout a vysvětlit dlužníkovi předsmluvní informace včetně důsledků prodlení se splácením,
- nenařizuje věřiteli s odbornou péčí posoudit, zda dlužník bude schopen splácet,
- nenařizuje věřiteli uvádět RPSN úvěru,
- nevylučuje použití směnky v případě prodlení se splácením,
- součástí smlouvy může být i rozhodčí doložka.


Když se dva perou, třetí se směje

Zatímco se službami UBER a AIRBNB mají uživatelé vesměs dobré zkušenosti, v případě P2P půjček není na internetu o negativní recenze nouze. Stěžují si žadatelé, kterým administrátor nepovolil vstup do aukce, i investoři, kterým dlužníci nesplácejí. V jaké pozici jednotliví účastníci jsou a jaká nesou rizika?

Žadatel o půjčku (dlužník) musí prokázat svou bonitu, a to doložením příjmů, prohlášením o finanční minulosti, případně zárukami za úvěr. Podle bonity mu je pak administrátorem umožněno ucházet se o půjčku v určitém úvěrovém limitu, s doporučenou úrokovou sazbou a dobou splatnosti. Za přijetí půjčky platí administrátorovi provizi.

Splácí-li půjčku řádně, nenastává problém, v opačném případě mu hrozí vážné potíže. Ve smlouvě o zápůjčce jsou totiž zakotveny pojistky proti nesplácení (zesplatnění půjčky, smluvní pokuta, smluvní úroky, směnka, rozhodčí doložka), které mohou dlužníka dostat rychle do potíží.

Investor uzavírá s administrátorem rámcovou smlouvu a na zvláštní účet poukazuje peníze (nejsou pojištěny jako v bance a nejsou úročeny), které hodlá proinvestovat. Ze seznamu aukcí si vybírá žadatele, kterým je ochoten půjčit. Úrokové sazby se pohybují v rozpětí cca 10 – 70 % v závislosti na bonitě dlužníka. Čím jsou vyšší úroky, tím vyšší je riziko, že dlužník splácet nebude.

Nesplácí-li dlužník, může investor dlužnou částku vymáhat buď sám, nebo přes administrátora. Vždy však hradí náklady spojené s vymáháním. Navíc, půjčuje-li opakovaně a více lidem, vyvstává otázka, zda by neměl mít pro tuto činnost živnostenské oprávnění (a postupovat v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru).
 

Příklady aukcí (převzato z webových stránek Bankerat, a.s.)

1) Svobodný muž, 24 let, žijící sám, bez zaměstnání, se třemi exekucemi, který nedoložil žádný doklad o finanční situaci a zárukách splácení, žádá o půjčku na bydlení ve výši 10 000 korun s maximální úrokovou sazbou 48 % na 12 měsíců. V aukci dostal dvě nabídky investorů s úrokovou sazbou 48 %, z nichž jednu přijal.

2) Starobní důchodce, 65 let, ženatý, bydlící ve vlastním, bez exekucí a půjček, který doložil doklad o měsíčním příjmu a nabízí ručitele, žádá o půjčku na vybavení domácnosti ve výši 120 000 korun s maximální úrokovou sazbou 30 % na 36 měsíců. V aukci (která v době vzniku článku ještě běžela) zatím dostal tři nabídky, z nichž jedna je na 12% úrok.

3) Invalidní důchodce, 53 let, ženatý, bydlící ve vlastním, s jednou půjčkou (pravidelně splácí), který doložil výpisy z bankovního i nebankovního registru a nabízí zástavu nemovitosti, žádá o půjčku na vyplacení spolupodílu na nemovitosti ve výši 250 000 korun s maximální úrokovou sazbou 9 % na 48 měsíců. V aukci dostal dvě nabídky s úrokovou sazbou 9 %, z nichž jednu přijal.


Administrátor je jednoznačným vítězem v této „hře“. Za svoje služby, tj. ověřování bonity dlužníka, administraci půjčky a správu peněz, si účtuje poplatky a další částky inkasuje při prodlení s placením, i když za (ne)splácení půjčky nenese žádnou zodpovědnost. Navíc podpisem smlouvy o zápůjčce mnohdy získává od obou stran souhlas se zpracováním a šířením osobních údajů (včetně rodného čísla). Tyto údaje tedy může použít k jiným obchodním účelům.

S výjimkou společnosti Bankerat (na trhu působí od roku 2010) jsou projekty administrátorů P2P půjček na našem trhu teprve na začátku a smluvní podmínky jsou obtížně porovnatelné.
 

Vybrané (krácené) pasáže ze vzoru Smlouvy o zápůjčce společnosti Bankerat, a.s.

- Vydlužitel (dlužník) je povinen před podpisem smlouvy řádně zvážit svou majetkovou situaci a možnosti splácení.
- Vydlužitel (dlužník) může od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího podpisu. V tom případě je povinen vrátit celou sjednanou částku zápůjčky a zapůjčiteli (investorovi) uhradit smluvené úroky za dobu, po kterou měl sjednanou částku k dispozici.
- Vydlužitel má právo na předčasnou úhradu zápůjčky. V tom případě je povinen uhradit zapůjčiteli také odstupné ve výši 18 % z dosud neuhrazené části sjednané zápůjčky. Svůj úmysl předčasně splatit musí písemně oznámit administrátorovi nejméně 30 dní předem.
- V případě prodlení s úhradou je vydlužitel povinen uhradit zapůjčiteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- V případě prodlení s úhradou přesahující 30 kalendářní dnů se stává celková částka zápůjčky včetně smluvního úroku splatná (tzv. zesplatnění zápůjčky). Zapůjčitel i vydlužitel výslovně souhlasí s tím, aby administrátor v takovém případě uplatnil ztrátu výhody splátek (pozn.: tj. aby vymáhal celou dlužnou částku prostřednictvím rozhodce, přičemž náklady rozhodčího řízení nese žalobce, tedy investor).
- Vydlužitel je povinen uhradit administrátorovi náhradu hotových výdajů za poštovné a pořízení výpisů z registru Centrální evidence exekucí v celkové výši 225 Kč a v případě prodlení i za upomínání (300 Kč za 1 upomínku).
- Administrátor má právo ověřit úplnost a správnost údajů ve smlouvě a požadovaných dokumentů (pozn.: právo neznamená povinnost).
- Administrátor má vůči zapůjčiteli (investorovi) nárok na úhradu odměny ve výši 1 % z aktuálně dlužné částky za každý započatý rok trvání půjčky.
- Administrátor má vůči vydlužiteli (dlužníkovi) nárok na odměnu za uskutečnění aukce ve výši 5 % z částky, minimálně však 900 Kč.
- Administrátorovi vzniká vůči zapůjčiteli rovněž právo na odměnu ve výši 50 % částky úroku z prodlení (tj. z 0,3 % za každý den prodlení).


Z dobré myšlenky se stal „dobrý byznys“

Je těžké odhadnout, kolik je mezi žadateli o půjčku poctivých a slušných lidí a kolik naopak těch lehkovážných až neseriózních. Průběh celého procesu P2P půjčky může být ke spokojenosti všech tří stran zcela hladký, v případě nesplácení však za kratší stranu provazu budou tahat investoři. Ti jednak podle smlouvy přenechávají část sankčních úroků administrátorovi a jednak hradí náklady na vymáhání (poplatek za rozhodčí řízení, případně další poplatky). Jejich peníze na účtu administrátora navíc nejsou chráněny proti vytunelování.

Riziko u P2P půjček je vysoké pro investora i dlužníka, a to také díky úrovni finanční (ne)gramotnosti účastníků transakce. Z naivity či vychytralosti nesolventních dlužníků a lehkovážných investorů pak těží administrátoři, což nejsou žádní idealisté a „dobrodějové“, ale finanční společnosti, které objevily mezeru na trhu.
 
Jak vybrat správného administrátora P2P půjček?

Dlužník i investor by se měli orientovat podle následujících bodů:

- Zveřejňuje administrátor vzory smluv a obchodní podmínky na webu?
- Prověřuje administrátor bonitu žadatele o půjčku?
- Dozví se žadatel o půjčku parametry své půjčky bez nutnosti registrace, tj. bez poskytnutí osobních údajů?
- Dozví se investor podrobnosti o jednotlivých aukcích bez nutnosti registrace, tj. bez poskytnutí osobních údajů?
- Jak je zajištěno případné nesplácení nezajištěné půjčky (rozhodčí řízení, směnka, soudní řízení)?
- Zveřejňuje administrátor přehledně a srozumitelně sazby poplatků?
- Jsou poplatky za zprostředkování počítány jednorázově z celé částky nebo každoročně z dlužné částky?
- V jakých intervalech posílá administrátor dlužníkům upomínky a jakou částkou je zpoplatňuje?
- Jakou část sankčních úroků si administrátor nárokuje?
- Jak se jednotlivé subjekty podílejí na nákladech na vymáhání půjčky? Jak vysoké jsou poplatky za rozhodčí řízení?
- Je zpoplatněno předčasné splacení půjčky?
- Požaduje souhlas jen se zpracováním, nebo i šířením osobních údajů?
 

Přihlásit