Žádost o úplné a pravdivé údaje o smlouvě o dodávce energie

Uvažujete o změně dodavatele elektřiny či plynu? Využijte svého práva získat od dodavatele informace, které pro rozhodnutí o změně potřebujete.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Před změnou dodavatele energií se vyplatí pečlivě zvážit nabídku budoucího dodavatele, ale i podmínky ukončení smlouvy s tím stávajícím, jinak by se změna nemusela vyplatit. Odběratel energie by tak před uzavřením nové smlouvy měl vědět, jestli uzavřel svou stávající smlouvu na dobu neurčitou či určitou, v jakých lhůtách může stávající smlouvu vypovědět a zda má povinnost v souvislosti s ukončením stávající smlouvy zaplatit smluvní pokutu či jiné poplatky. Stejné informace by si měl odběratel vyžádat před podpisem smlouvy i od budoucího dodavatele. Stávající i budoucí dodavatel jsou povinni sdělit odběrateli na jeho žádost pravdivé a úplné údaje.

 

Jak tento vzor využít?

O úplné a pravdivé údaje může odběratel požádat ústně. Pokud dodavatel odmítne údaje sdělit, může odběratel podat žádost prostřednictvím e-mailu s potvrzením doručení nebo dopisu, který doporučujeme uschovat jako případný důkaz. Odběratel by měl vždy vyžadovat, aby mu dodavatel sdělil požadované údaje písemnou formu, vyhne se tak možným budoucím sporům s dodavatelem ohledně práv a povinností obou smluvních stran.

 

Upozornění

O údaje od stávajícího dodavatele požádejte před změnou i v případě, že se domníváte, že je znáte. Například doba trvání smlouvy se mohla od podpisu smlouvy prodloužit v důsledku tzv. automatického prodloužení, a to buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Energetický zákon, č. 458/2000 Sb. (§ 30 odst. 2 písm. n, § 61 odst. 2 písm. p)
Sdílejte

Přihlásit