Podmínky

Přečtěte si květnový dTest

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2017 Přečtěte si květnový dTest

Tyto podmínky platí pro objednávání (odběr) a užívání jednotlivých produktů a služeb souvisejících s časopisem dTest nabízeného dTest, o.p.s. (dále jen dTest)

Objednávka
Jednotlivé produkty a služby časopisu dTest lze objednat:

 

Důležité

Prosím seznamte se též s podmínkami využívání webových stránek dTest včetně informací o ochraně osobních údajů.

Na základě objednávky nelze sjednat začátek poskytování produktu či služby pozdější než tři měsíce od jejího data doručení.
Jedná-li se o produkt distribuovaný na principu předplatného, automaticky se prodlužuje vždy na následující platební období za podmínek vyplývajících z aktuálního ceníku, pokud odběratel svoji objednávku nezruší. O případné změně cen jsou předplatitelé či ostatní odběratelé informováni vhodným způsobem, obvykle informací zveřejněnou v časopise dTest a na www.dtest.cz.
Přijímáme objednávky pouze z ČR a SR, není-li uvedeno pro konkrétní případ jinak.


Změna a zrušení objednávky

Změna objednávky:
Žádáme odběratele, aby nás informovali o veškerých změnách kontaktních a platebních údajů uvedených v objednávce, a to na kontaktních adresách uvedených výše.

Zrušení objednávky:
Odběratel může ve vybraných případech objednávku zrušit písemným zasláním svého požadavku na některou z výše uvedených kontaktních adres. Odběrateli je vrácena na jím uvedený bankovní účet alikvotní část ceny odpovídající počtu zbývajících celých měsíců, po které produkt nebude odebírán či služba čerpána.  
V případě periodického využívání či odběru určité služby či produktu (tj. zejména předplatné), je objednávku možné zrušit nejdříve tři měsíce po jeho zahájení.
U měsíčního SMS předplatného, kdy dochází k jeho automatickému prodlužování, je možné toto ukončení služby kdykoliv. V takovém případě je služba poskytována do konce uhrazeného měsíce.

dTest je oprávněn objednávku zrušit či od smlouvy odstoupit, dojde-li:

  • k problémům se správností kontaktních a platebních údajů objednatele či s úhradou objednaných produktů a služeb na straně objednatele,
  • k opakovaným problémům s doručováním časopisu, není-li chyba na straně dTest nebo České pošty,
  • ke zneužití přístupových údajů na internetu,
  • event. bez udání důvodu.

Došlo-li k předplacení poskytování produktů či služeb, vrátí dTest alikvotní část předplacených prostředků za dobu, kdy nemohlo dojít k jejich čerpání.

Platby
Po objednání příslušného produktu či služby obdrží odběratelé Výzvu k platbě či instrukce pro vytvoření souhlasu s inkasem. U bankovního převodu je třeba platbu následně provést ve stanovené lhůtě s uvedením příslušného variabilního symbolu. Pro plaby pomocí inkasa bude do banky zaslán příkaz k inkasu dva dni po vytvoření objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak.
Platby je možné provést poštovní poukázkou typu A,  bankovním převodem, platební kartou s povolenými platbami přes internet, platbou přes systém PaySec, platbou prostřednictvím GoPay a pomocí inkasa z běžného bankovního účtu.
Přijetí platby je následně potvrzeno odběrateli elektronickou formou v podobě daňového dokladu.
Poskytování objednaných produktů a služeb bude započato po připsání platby na účet dTest.

Internetový archiv
V případě, že je součástí nabídky přístup do on-line archivu, získáte do archivu přístup po zaplacení a přiřazení platby. V níže uvedeném přehledu je uvedena doba obvyklá pro jeho aktivaci. V jednotlivých případech se tato doba může lišit.

Platební metoda  Obvyklá doba pro aktivaci on-line přístupu
Bankovní převod  Jeden pracovní den od přijetí identifikovatelné platby
Složenka typu A  Jeden pracovní den od přijetí identifikovatelné platby
inkaso  Jeden pracovní den od přijetí identifikovatelné platby
on-line platební metody (karta, SMS)  Několik minut

   
Internetový přístup a přidělené heslo je oprávněna využívat pouze kontaktní osoba uvedená v objednávce či maximálně jeden uživatel e-mailové adresy, na kterou je přístup zřízen.
Odběratel není oprávněn předávat přístupové údaje třetím osobám a je povinen je chránit před zneužitím. Za účelem kontroly dodržování těchto ustanovení je dTest oprávněn zaznamenávat přístupy odběratele do internetového archívu a v případě potřeby omezit jeho přístup.

Reklamace
Reklamaci nedoručení výtisků, poškozených výtisků či neposkytnutí služby, je možné uplatnit na výše uvedených kontaktních adresách. V případě oprávněné reklamace je přednostně opraveno plnění, tj. zaslání nedoručeného výtisku a poskytnutí služby.   

Osobní údaje
Vyplněním a odesláním objednávky odběratel výslovně souhlasí v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) se zpracováním poskytnutých osobních údajů dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČ: 45770760, za účelem evidence odběratelů a nabízení dalších informací a služeb týkajících se ochrany spotřebitelů (vč. jejich zasílání prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.) na dobu neurčitou od udělení souhlasu. Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám s výjimkou zajištění řádného plnění objednaných služeb (např. přes distribuční společnosti). Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat na adrese dTest, kde můžete též uplatnit práva na přístup ke svým osobním údajům a žádat jejich opravu, doplnění či blokování.

Přihlásit