O ICRT, jednom projektu a testu mobilů

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Publikováno v časopise 3/2007

Spotřebitelské organizace testují řadu výrobků společně v rámci mezinárodní organizace ICRT.

International Consumer Research and Testing, zkratka ICRT, je mezinárodní organizací, v níž jsou sdruženy spotřebitelské organizace, které se zabývají testováním výrobků. V ICRT je zapojeno 37 spotřebitelských organizací z 33 zemí světa. Společné testování umožňuje efektivně pokrýt většinu evropského trhu a sestavit portfolio testovaných výrobků tak, aby odpovídalo poptávce spotřebitelů v dané zemi. Testy širokého spektra výrobků, potravin a služeb jsou zdrojem objektivních a kvalitních informací pro spotřebitele nejenom v Evropě, ale i v Asii či Americe.
Evropský projekt „Budování kapacity spotřebitelských organizací“ je projektem ICRT pro nové členské státy EU; za Českou republiku se ho účastní Sdružení obrany spotřebitelů České republiky a Občanské sdružení spotřebitelů TEST. Projekt je financován Evropskou komisí a potrvá tři roky. Je zaměřen na testování, aby spotřebitelé zúčastněných zemí měli k dispozici co nejvíce informací o kvalitě výrobků. V letošním roce bude mít čtyři výstupy – testy mobilních telefonů, automatických praček, digitálních fotoaparátů a vysavačů…
Test mobilních telefonů zavedl zástupce České republiky do akreditované laboratoře, aby na vlastní oči viděl, jak se testují. Hlavní rozdíl mezi testy organizovanými ICRT či jednotlivými spotřebitelskými organizacemi a testy, které vycházejí v komerčních časopisech, je v objektivitě. „Komerční“ testy jsou zpravidla prováděny redaktory a na vzorcích poskytnutých výrobci. Takové testování má minimální vypovídací hodnotu, neboť jeho podmínky se nedají srovnat s laboratorními; navíc u vzorků nelze zcela vyloučit jisté „vyladění“ ze strany jejich zapůjčovatelů. Testy ICRT či spotřebitelských organizací se provádějí na vzorcích zakoupených v běžné maloobchodní síti a probíhají v laboratorních podmínkách, které jsou schopné naměřit objektivní hodnoty výkonů a simulovat běžné spotřebitelské chování. Do testu mobilních telefonů byly zařazeny výrobky zakoupené v České republice, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku, Lotyšsku a Litvě a dále v zemích spotřebitelských organizací, které jsou členy ICRT.
Jak se mobily testují? Klíčovou funkcí mobilních telefonů je stále volání a práce se sítí. K jejich testování slouží simulátor mobilních sítí. Nenápadné zařízení v ceně několika stovek tisíc eur umí vyrobit jakýkoliv signál používaný v mobilních sítích, vysílat ho do malého boxu, kam se umístí telefon, a měřit jeho výkony při různé síle signálu.
Další (dnes opravdu nezbytnou) součástí testu je testování fotoaparátů v mobilech. Speciální zařízení dokáže simulovat různé druhy osvětlení s různou intenzitou; je zajímavé především speciálními obrazci, které se snímají a poté se vyhodnocuje kvalita vzniklých snímků. Původně se fotografovalo zátiší z umělého ovoce, to však nestačilo neustále se zlepšujícím výkonům fotomobilů. Ovšem výkony fotoaparátů v mobilech se stále nedají srovnat s výkony digitálních fotoaparátů. Nalézt mobilní telefon s optickým zoomem, pravým bleskem či opravdovou závěrkou je stále velký problém.
Odolnost mobilních telefonů se testuje při dvou zkouškách. První z nich se provádí pomocí zařízení na pádové zkoušky. Do dřevěného otočného kvádru, který má dno „vystlané“ ocelovým plechem, se umístí „nebohý“ přístroj a absolvuje několik desítek otoček. Pravidelně se kontroluje, zda nedošlo k oddělení baterie, která by mohla rozbít displej, neboť takováto situace při reálném používání jen stěží nastane. Nutno poznamenat, že pro šetřivého Čecha není dvakrát potěšující poslouchat, jak ne zrovna levný přístroj dopadá na ocelový plech. Potěšující ale je, že drtivá většina telefonů sérii pádů na plech z výšky 80 centimetrů přežije bez úhony.
Dalším zařízením, kterým musí telefony projít, je sprcha: sprchují se několik minut ve vertikální a poté v horizontální poloze. Zde je nutné podotknout, že laboratoř téměř nemá problémy s funkčností zmáčených telefonů po jejich vyschnutí. Tolik k četným dotazům českých spotřebitelů, jejichž reklamace jsou zamítány z důvodů vniknutí kapaliny a nastalé oxidace mobilů, a k „poctivosti“ českých servisů.
Posledním navštíveným pracovištěm byla místnost, kde se testuje výdrž baterií. Pneumatické zařízení v pravidelných intervalech mačká klávesnici, která rozsvítí displej; ten je totiž největším konzumentem energie mobilního telefonu. Výkonnostní křivky vybíjecích a nabíjecích cyklů jsou zaznamenávány do počítače.
Zvuky mobilních telefonů a v nich zabudovaných MP3 přehrávačů se testují v jiné laboratoři, takže jsme byli jen ústně seznámeni s postupy a měřenými veličinami. Měření je stejně přísné pro mobilní telefony s MP3 jako u profesionálních přehrávačů.
Ostatní testované funkce, především uživatelské testy zaměřené na obsluhu, se provádějí podle standardizovaných postupů testovacích programů.
Závěrečná poznámka bude stěží k uvěření.
Ač za sebou mobilní telefony měly velice těžké zkoušky, byly na konci testu jako nové a nevykazovaly žádné známky poškození.
Ani z pádů, ani ze sprchy…

Václav BENEŠ


Přihlásit