Jak testujeme

Předmět testu

Test byl zaměřen na zjištění přítomnosti mykotoxinů v balených krájených chlebech a současně byla zjišťována také jejich koncentrace. Testováno bylo 30 výrobků několika typů a to 9 vícezrnných, 7 pšenično-žitných, 2 žitno-pšeničné, 10 celozrnných a 2 bezlepkové chleby. Byla zjišťována také přítomnost akrylamidu, jeho obsah však na hodnocení neměl vliv. Všechny potravinářské výrobky pro účely testu byly nakoupeny v běžné maloobchodní síti.

Cíl testu

Účelem bylo zjistit, zda je konzumace balených krájených chlebů bezpečná a zdravotně nezávadná, tedy zda změřený obsah mykotoxinů nepřekračuje platné unijní limity stanovené Nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 pro kontaminující látky v potravinách. Ostatní mykotoxiny byly hodnoceny dle středních hodnot stanovených Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Pro akrylamid je stanovena směrná hodnota dle Doporučení 647/2013/EC pro pšeničný a jiný než pšeničný chléb.

Použité chemické metody

K analýze akrylamidu byla použita kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí (LC – MS/MS). K analýze mykotoxinů jsme použili kapalinovou chromatografii ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC – MS/MS). Konkrétními měřenými mykotoxiny byly deoxynivalenol, zearalenon, arternariol a jeho methyl ester, suma enniatinů a beauvericin.

Hodnocení obsahu mykotoxinů

Výsledky v hodnotících tabulkách byly řazeny podle naměřeného množství mykotoxinů v jednotlivých testovaných výrobcích vzestupně (v mikrogramech na kilogram výrobku). Zjištěné výsledky byly porovnány s platnými limity pro tyto potravinové kontaminanty, jak je stanovila Evropská komise v Nařízení č. 1881/2006 v platném znění.

Přihlásit