Podmínky prozradí o dodavateli elektřiny mnohé

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 29.4.2015   

Obchodní podmínky některých dodavatelů elektřiny jsou netransparentní a obsahují ustanovení, která jsou značně nevýhodná pro spotřebitele. Najdou se i podmínky vysloveně nezákonné. dTest proto apeluje na spotřebitele, aby obchodní podmínky před podpisem smlouvy důkladně pročetli, a varuje před konkrétními nešvary dodavatelů.

Prozkoumali jsme všeobecné obchodní podmínky vybraných dodavatelů elektřiny, abychom ověřili, zda jsou v souladu se zvláštními ustanoveními na ochranu spotřebitele jakožto slabší smluvní strany. Z průzkumu vyplynulo, že se mezi přístupy jednotlivých dodavatelů objevují značné rozdíly spočívající ve vyváženosti vzájemných práv a povinností a transparentnosti obchodních podmínek.

Všeobecné obchodní podmínky dodavatelů elektřiny obecně obsahují možnost jejich jednostranné změny ze strany dodavatele. Pokud dodavatel zákazníkovi oznámí, že dojde ke zvýšení ceny nebo ke změně jiných smluvních podmínek nejpozději do třiceti dnů přede dnem jejich účinnosti a současně ho poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději deset dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

Poradit se také můžete s našimi právními poradci na poradenské lince 299 149 009, která je k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin.

Někteří dodavatelé si toto ustanovení vykládají po svém a považují za oznámení změny zákazníkovi pouhé uveřejnění této změny na svých webových stránkách. Zákazník se může svobodně rozhodnout, zda je pro něj nadále vhodné setrvat v uzavřeném smluvním vztahu pouze v případě, kdy je přímo informován o změně a z toho důvodu musí být oznámení učiněno individuálně a adresně. Je-li sdělení neadresné, má spotřebitel podle zákona na odstoupení od smlouvy tři měsíce od data zvýšení ceny nebo jiné změny podmínek.

Dalším nešvarem jsou ujednání o povinnosti hradit širokou škálu smluvních pokut, která mají ve svých obchodních podmínkách zanesena například společnosti RIGHT POWER ENERGY s.r.o., One energy Česká republika a.s. či CENTROPOL ENERGY a.s. Nešvar přetrvává i navzdory rozhodnutí Ústavního soudu, který je toho názoru, že smluvní pokuty v zásadě nemohou být součástí všeobecných obchodních podmínek, ale měly by být součástí spotřebitelské smlouvy samotné.

Řada pro spotřebitele nevýhodných ustanovení se týká uzavírání smluv mimo prostory obvyklé k podnikání, tedy například při návštěvě podomního prodejce. Společnost FONERGY s.r.o. ve svých obchodních podmínkách stanoví, že pokud si zákazník sjednal návštěvu zástupce společnosti za účelem uzavření smlouvy, není oprávněn od smlouvy odstoupit. Takový argument ale nemá oporu v zákoně, pravidlo o účelu návštěvy bylo vypuštěno již za účinnosti starého občanského zákoníku.

Obchodní podmínky společností Nano Energies Trade s.r.o. a Comfort Energy s.r.o zase obsahují souhlas spotřebitele s tím, že mu při uzavření smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání povinné informace podle zákona mohou sdělit i prostřednictvím webových stránek. Ty však nesplňují formu požadovanou zákonem, tedy písemnou nebo textovou v případě, že spotřebitel s textovou podobou souhlasil.

V případě smluv uzavíraných na dobu určitou by si spotřebitelé měli ohlídat automatické prodlužování smlouvy. Není-li prodloužení vyloučeno v termínech uvedených v obchodních podmínkách, smlouva se obvykle prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla původně uzavřena. Smlouvy uzavřené na dobu určitou buď nelze předčasně vypovědět vůbec, nebo je tato možnost spojena s úhradou různých poplatků.

V neposlední řadě je také důležité věnovat pozornost části týkající se poskytnutí osobních údajů. U společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů po dobu deseti let po ukončení smlouvy, pokud v této době společnosti souhlas se zpracováním údajů neodejme. Jako u všech smluv apelujeme i v souvislostmi se smlouvami o dodávkách elektřiny na spotřebitele, aby před podpisem četli obchodní podmínky. Jsou-li plné ustanovení nevstřícných ke spotřebiteli, ledacos to o dodavateli vypovídá.


Přihlásit