Špatně spočítaná RPSN? Chtějte vrátit poplatky!

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2022 Obsah listopadového dTestu

Vydáno: 28.4.2015   

Finanční arbitr před několika týdny oznámil své rozhodnutí ve sporu spotřebitele se společností, která mu poskytovala úvěr na koupi ojetého automobilu. Úvěrová společnost má vrátit poplatky a úroky. Podobných případů mohou být tisíce.

RPSN jako rozhodující ukazatel

V minulosti jsme informovali o problematických úvěrech, které zprostředkovávaly autobazary, zejména AAA Auto. Na první pohled výhodné půjčky měly jeden velký a zásadní háček. Ačkoliv cena automobilu „na úvěr“ vypadala velmi nízce, poplatek za sjednání se pohyboval v desetitisícových částkách a někdy vyšplhal až ke 120 000 korunám. Protože ho spotřebitelé nemuseli platit při sjednání a rozpočítal se mezi jednotlivé splátky, půjčka na první pohled nevypadala podezřele. Opravdu velký problém mohl nastat při předčasném splacení nebo při havárii vozu. Kromě kupní ceny museli spotřebitelé platit i všechny poplatky – zejména provizi pro bazar ve formě „poplatku za sjednání“, na kterou si vlastně půjčili.

V loňském roce přišla Česká obchodní inspekce (ČOI) na to, že u řady smluv byl porušen zákon o spotřebitelském úvěru a společnosti, které půjčky poskytovaly, špatně informovaly spotřebitele o výši tzv. RPSN, tedy roční procentní sazby nákladů. Ukazatel RPSN je dobrým vodítkem pro jednoduché posouzení výhodnosti či nevýhodnosti úvěru. Říká totiž, o kolik se úvěr prodraží za 1 kalendářní rok. Samotný úrok není příliš vypovídající veličinou díky složité struktuře úvěrů, kterou poskytovatelé komplikují nejrůznějšími poplatky ať už za sjednání, placení či vedení účtu.

Chyby mohou vyjít na miliardy

Poradit se také můžete s našimi právními poradci na poradenské lince 299 149 009, která je k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin.

Kromě milionových pokut, které úvěrové společnosti dostaly či mohou dostat od ČOI, jim ale hrozí ještě jeden mnohem bolestivější důsledek. Zákon o spotřebitelském úvěru totiž říká, že pokud smlouva neobsahuje povinné informace, mezi které patří i správně vypočítaná RPSN, a spotřebitel to věřiteli vytkne, pak se úvěr od počátku úročí jen diskontní sazbou, kterou stanovuje Česká národní banka. Ta dnes činí pouhých 0,05 % ročně! Nic jiného nesmí úvěrová společnost požadovat, tedy žádné poplatky za sjednání, vedení úvěrového účtu a podobně. Z velmi drahého úvěru se pak může stát téměř bezúročná půjčka. Trest pro úvěrovou společnost se může zdát až drakonický, ale vyhnout se mu lze jednoduše – správně informovat spotřebitele. Chyby ve výpočtu RPSN mohou teď ale úvěrové společnosti vyjít na miliardy.

Jak postupovat, abyste si ověřili, zda vaše RPSN je ve smlouvě vypočtená správně?

1. Prvním krokem musí být kontrola RPSN v samotné smlouvě. Pročtěte si ji a najděte veličiny důležité pro výpočet RPSN. Samotný vzorec pro její výpočet je v příloze č. 5 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Vypadá následovně:

X = RPSN,
m = číslo posledního čerpání,
k = číslo čerpání, proto 1 ≤ k ≤ m,
Ck = částka k čerpání,
tk = interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t1 = 0,
m' = číslo poslední splátky nebo platby poplatků,
l = číslo splátky nebo platby poplatků,
Dl = výše splátky nebo platby poplatků,
sl = interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků
.

 

Pro „domácí výpočet“ je výše zmíněný vzorec poněkud složitý. Pro orientační vypočítání RPSN můžete proto použít i kalkulačku na naší webové stránce zde.

K problematice RPSN u nákupu aut v bazarech vydala metodiku i Česká obchodní inspekce, najdete ji zde.

2. Pokud dojdete k závěru, že úvěrová společnost RPSN vypočítala špatně, pak se prvně s výtkou obraťte na ni samotnou. Smlouva s chybným výpočtem se ze zákona úročí diskontní sazbou a je třeba úvěrovou společnost o této věci informovat. Nejlépe doporučeným dopisem jí sdělte chybu ve výpočtu RPSN, jak jste k závěru došli a co požadujete. Zpět můžete chtít všechny poplatky, které převyšují zákonem stanovený úrok, tedy vše, co jste zaplatili navíc, včetně poplatků za sjednání a podobně. Požadovat můžete vše od počátku smlouvy, reálně ale nedostanete to, co je promlčené. Promlčecí doba se může u různých smluv lišit a záleží na tom, zda se kromě zákona o spotřebitelském úvěru řídí ještě občanským nebo obchodním zákoníkem. Nároky ze smluv, které byly uzavřeny podle starého občanského zákoníku, se promlčí za 3 roky, podle zrušeného obchodního zákoníku za 4 roky. Posledních zmíněných bude zřejmě většina.

Úvěrová společnost asi bude o problému vědět, ale nečekejte, že vám hned s radostí vrátí peníze. Se současným výkladem úřadů žádná z úvěrových společností nesouhlasí, rozsudek vyššího soudu zatím neexistuje, a tak zřejmě bude trvat na tom, že z její strany je vše v pořádku. Pokud vám odpoví, že nárok neuznává a nic vám nedá, přistoupíte k dalšímu kroku.

3. Byl-li pokus o smírné řešení s úvěrovou společností neúspěšný, nelze než zahájit spor. Zde není třeba obracet se k soudu ani k rozhodci, pokud jste spolu se smlouvou uzavřeli rozhodčí doložku. Spory ze spotřebitelských úvěrů může rychle a efektivně vyřešit Finanční arbitr. Nejedná se o žádného „rozhodce“, ale státní instituci spadající pod Ministerstvo financí, která má pravomoc rozhodovat danou přímo zákonem.

Řízení se zahájí návrhem, který musí obsahovat:

  • označení účastníků řízení, tedy označení vás a úvěrové společnosti,
  • doklad o tom, že instituce byla neúspěšně vyzvána k nápravě, tedy to, co jste úvěrové společnosti poslali dle bodu 2 a její případnou odpověď,
  • úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností, čímž se rozumí vysvětlení, co se stalo, kdy a proč považujete postup úvěrové společnosti za nezákonný,
  • důkazní prostředky nebo označení důkazů (smlouvy, vyúčtování, výpočty),
  • označení, čeho se navrhovatel domáhá, to znamená, kolik od společnosti chcete zpět,
  • prohlášení, že navrhovatel nepodal v téže věci žalobu k soudu nebo k rozhodčímu soudu anebo rozhodci a že neuzavřel s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnání a je si vědom závaznosti nálezu (z toho důvodu, aby o stejné věci nerozhodovaly dvě instituce),
  • datum a podpis navrhovatele.

Arbitr by měl rozhodovat rychle, ze zákona je lhůta na rozhodnutí (pokud je podán návrh, který nemá žádné vady) 30 dní, ve složitých případech 60 dní. Ne vždy se sice podaří stanovenou rychlost dodržet, ale i tak je arbitr rychlejší než běžné soudy. Je i levnější než soudní řízení, neplatí se žádný poplatek a každá strana sporu si nese své náklady sama (neproplácejí se tedy náklady právního zastoupení). Součástí nálezu, kterým arbitr vyhoví návrhu spotřebitele, bude i pokuta pro podnikatele.

Proti nálezu arbitra jsou přípustné námitky, což je jakási forma odvolání, a protože se nejedná o rozsudek, strana, která je s výsledkem řízení nespokojená, se může ještě obrátit na soud, aby rozhodnutí arbitra přezkoumal.

Čeká se boj

Jak jsme již naznačili na začátku, ve sporu o RPSN jde opravdu o velké peníze. V současné době je už známé rozhodnutí Finančního arbitra, který návrhu spotřebitele kvůli špatně spočítané RPSN vyhověl a uložil úvěrové společnosti vrátit peníze. Každý případ bude ovšem individuální a v různých případech bude arbitr rozhodovat různě. Nelze příliš očekávat, že se úvěrové společnosti se situací jen tak smíří a vše dobrovolně zaplatí. Spíše budou bojovat až do konce, aby případné spotřebitele se svými nároky odradily. Může se jim to vyplatit, rozsudek v této věci od Nejvyššího soudu, který by byl závazný pro soudy nižší, nelze v dohledné době očekávat. Pokud úvěrové společnosti udrží řízení co nejdelší, většina nezažalovaných nároků spotřebitelů se promlčí.


Přihlásit