Neplacení nájemného

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 17.4.2015   

Platit nájemné spolu s náklady na služby je základní povinností nájemce bytu. Lidé si často myslí, že nebudou-li platit nájemné, čeká je pouze výpověď nájmu bytu. To je ovšem omyl. Je třeba si uvědomit, že se jedná o dluh jako každý jiný.

Pronajímatelé ve snaze předejít výpadkům plateb nájemného vyžadují složení kauce. Její maximální výše může dosahovat až šesti měsíčních nájmů. Málokdo však tak vysokou jistotu žádá a ještě méně lidí si může dovolit tak vysokou kauci zaplatit. Každopádně nejhorší možnou variantou je vzniklý problém s neuhrazeným nájemným neřešit. Podívejme se proto na to, co s sebou neplacení nájemného přináší.

Splatnost nájemného

Obecně je splatnost nájemného za byt stanovena zákonem tak, že se platí měsíc předem, nejpozději však do pátého dne v měsíci. Nicméně přednost má termín dohodnutý ve smlouvě. Je třeba počítat s tím, že nájemné se má za uhrazené až okamžikem, kdy částka dorazí pronajímateli. U bezhotovostní platby tedy až připsáním na jeho účet, nikoli okamžikem, kdy zadáte příkaz k platbě. Pokud neplatíte nájemné včas, dostáváte se jakožto dlužník do prodlení s plněním svých povinností. Není-li to způsobeno například tím, že pronajímatel peníze odmítá přijmout, nastupují pro vás níže popsané nepříznivé důsledky.

Problémy s bydlením? Poradíme vám.

Máte-li problém související s bydlením či nájemními vztahy, můžete se obrátit na naši poradnu na čísle 299 149 009. Je v provozu každý všední den od 9 do 17 hodin.

Úrok a poplatek z prodlení

Prvním z nich je právo pronajímatele účtovat vám úrok z prodlení. Výše tohoto úroku se vypočte součtem repo sazby stanovené Českou národní bankou a osmi procentních bodů, v současné době tedy činí 8,05 % z dlužné částky. Tento úrok je počítán ročně, avšak naskakuje každým uplynulým dnem, o který jste se zpozdili s platbou.

Vedle toho vám hrozí i poplatek z prodlení, nezaplatíte-li náklady služeb spojených s užíváním bytu (například dodávky vody, tepla, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě) ani do 5 dnů po jejich splatnosti. Poplatek z prodlení činí za každý den prodlení jedno promile dlužné částky, nejméně však 10  korun za každý i započatý měsíc prodlení.

Záleží jen na pronajímateli, zda po vás vůbec bude úrok, příp. poplatek požadovat. Je to jeho právo, nikoli povinnost. Sice nejde o příliš vysoké částky, ale čím déle nájemné dlužíte, tím více nakonec zaplatíte.

Úhrada vzniklé škody

Jestliže opožděným nájemným vznikne pronajímateli škoda, může se domáhat i její náhrady v částce nekryté úrokem z prodlení. Pronajímatelé mohou však zapomenout na tolik oblíbenou pokutu v nájemní smlouvě. Zákon ji totiž zakazuje. Smluvní pokuta není nic jiného než paušálně vyčíslená škoda, která může, ale také nemusí pronajímateli v důsledku porušení vaší povinnosti vzniknout. Nelze si ji sjednat, a pokud takové ustanovení už v nájemní smlouvě máte, tak se k němu nebude přihlížet.

Výpověď nájemní smlouvy

Dalším mnohem závažnějším následkem dlouhodobého neplacení nájemného je výpověď nájemní smlouvy. Zákon dokonce poskytuje pronajímateli právo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, někdy označované jako okamžitá výpověď. Ta se odlišuje od běžné výpovědi právě tím, že nájem skončí doručením výpovědi, aniž by musela uplynout tříměsíční výpovědní doba, na kterou jsme všichni zvyklí. Tato výpověď přichází do úvahy jen pro zvlášť závažné porušení povinností nájemcem. Vyžaduje se, aby vás pronajímatel předem vyzval k doplacení dlužného nájemného. Běžně však neplacení nájemného představuje ne až tak závažné porušení smlouvy a za těchto podmínek poběží výpovědní doba v délce tří měsíců od začátku měsíce, který následuje po doručení výpovědi.

Článek vznikl díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu dTest pomáhá nájemníkům.

Neplacení nájemného je důvodem k okamžité výpovědi nájemní smlouvy, pokud nájemce nezaplatil nájem a služby za dobu alespoň tří měsíců. Toto je třeba vykládat tak, že se nejedná o časový úsek, avšak o stanovení výše dlužné částky, kterou je třeba překročit. Pro podání výpovědi tedy nestačí, pokud jste po tři měsíce uhradili nájem pouze částečně a nikoli v plné výši, neboť dlužná částka nedosahuje výše tří měsíčních nájmů. Dluh zkrátka musí přesáhnout tuto hodnotu, aby pronajímatel mohl po právu vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby, což by znamenalo vaší povinnost předat byt bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce.

Pokud pronajímateli dlužíte na nájemném či službách, je třeba myslet též na to, že má právo zadržet movité věci, které v bytě máte.

Spor ohledně dlužného nájemného

V případě, že mezi vámi a pronajímatelem panuje spor ohledně výše nájemného, dává vám zákon možnost vyhnout se prodlení s placením nájemného. Jednoduše uložíte částku, alespoň ve sporné výši, do notářské úschovy, o čemž uvědomíte pronajímatele. Tímto jste splnili vaši povinnost a spor může pokračovat bez rizika výpovědi. To platí i při nesrovnalostech ve vyúčtování služeb. Spor nelze brát jako důvod pro neplacení nájemného.

Výpověď nájmu a tedy ukončení nájemní smlouvy nelze rovněž v žádném případě chápat tak, že se tím dluh na nájemném maže. Maximálně skončí vaše právo byt užívat, ale dříve vzniklý dluh jste stále povinni uhradit. Vyhýbáním se této povinnosti se může situace jen více zkomplikovat. Pronajímatel se u soudu může domáhat svého nároku a celá částka se navýší též o náklady soudního řízení a následné exekuce.

Pokud se ocitnete v situaci, kdy víte, že s vysokou pravděpodobností nebudete schopni nájem zaplatit, tak hra na mrtvého brouka nic nevyřeší, ale dohoda možná ano.


Přihlásit