Problémy s bydlením? Poradíme vám

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2024 Obsah červnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 10.3.2015   

Každý někdy zažívá nepříjemnosti týkající se bydlení, někteří se setkávají s problémy také jako nájemníci. Oblast nájemních vztahů je velice důležitá a zároveň složitá. dTest proto rozšiřuje činnost bezplatné spotřebitelské poradny i na tuto problematiku.

Kdo není právník, není si obvykle jistý, umí-li sepsat či zkontrolovat nájemní či podnájemní smlouvu, žádost o provedení opravy majitelem u pronajatých prostor, žádost o slevu z nájmu či dohodu o skončení nájmu bytu nebo rovnou jeho výpověď.

Máte-li podobný problém související s bydlením či nájemními vztahy, můžete se obrátit na naši poradnu na telefonním čísle 299 149 009. Je v provozu každý všední den od 9 do 17 hodin.

Lidé si zvykli využívat naši poradnu i v jiných oblastech, než jsou spotřebitelské problémy. Jednou z takových oblastí jsou právě nájemní vztahy a další vztahy související s bydlením. Rozhodli jsme se proto na tuto oblast více zaměřit a poskytovat zájemcům a zájemkyním o naše služby širší pomoc. Poradenství poskytujeme bezplatně, za volání platíte pouze cenu běžného hovorného podle vašeho tarifu.

Problematika bydlení nezahrnuje jen nájemní vztahy. Souvisí s ní i práva v energetice (dodávky elektřiny či plynu), v telekomunikacích (pevná linka, kabelová televize či internet) a v neposlední řadě finanční služby (pojištění domácnosti, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu).

Jaké problémy můžete prostřednictvím naší poradny například řešit? Základním právem nájemce je nerušené užívání bytu, společných prostor a zařízení domu. Pokud si nájemce pronajal byt a následně mu bylo užívání bytu značně ztíženo z důvodu zaneseného topení během tuhých mrazů, má právo požadovat přiměřenou slevu z nájmu. Nájemce ovšem musí vadu oznámit pronajímateli a ten by ji měl bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud pronajímatel nereaguje dostatečně rychle, může nájemce provést opravu sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Zároveň může požadovat slevu z nájemného za dobu, kdy nemohl byt řádně užívat.

Související články

 • Práva a povinnosti při odevzdání bytu po skončení nájmu

  Skončí-li nájem, je povinností nájemce odevzdat byt pronajímateli. Přestože se tento závěrečný krok může na první pohled zdát jako relativně nepodstatný, v řadě případů je nedůslednost obou smluvních stran při odevzdání bytu příčinou vzájemných sporů. Pojďme se tedy podívat na to, jak je třeba při odevzdání bytu...

 • Jak se bránit výpovědi z nájmu bytu dané pronajímatelem

  Přestože u řádných nájemců lze předpokládat, že o ně žádný rozumný pronajímatel nebude chtít přijít, mohou nastat situace, kdy dá pronajímatel nájemci výpověď. Zákon dokonce výslovně počítá i s možností výpovědi z nájmu bytu dané nájemcům, kteří nijak neporušují povinnosti vyplývající z nájmu (například kvůli...

 • Jak na souseda "potížistu"

  Kvalitu života ovlivňují mimo jiné i vztahy se sousedy. Soused „potížista“ vám může svým chováním život značně znepříjemnit. Co vše soused podle zákona smí a co nesmí? Jakým způsobem se můžete proti jeho chování bránit? A za jakých podmínek vám náleží finanční náhrada?

 • Když vám chce pronajímatel dát výpověď z nájmu bytu

  Stejně jako nájemce má i pronajímatel možnost dát výpověď z nájmu bytu, tedy jednostranně ukončit smluvní vztah s nájemcem. Nicméně vzhledem k tomu, že možnost bydlení je jednou ze základních potřeb člověka, stanoví zákon pro výpověď z nájmu bytu danou nájemci pronajímatelem poměrně přísná pravidla. Ta platí stejně pro výpovědi smluv uzavřených na dobu neurčitou i smluv uzavřených na dobu určitou.

 • Způsoby skončení nájmu bytu

  Existuje řada způsobů ukončení nájmu bytu. Mezi nejčastější patří dohoda pronajímatele a nájemce, výpověď z nájmu bytu daná nájemcem a výpověď z nájmu bytu daná pronajímatelem. Okamžik skončení nájmu se nemusí nutně krýt s okamžikem vyklizení bytu nájemcem a jeho předání pronajímateli a všechny způsoby ukončení nájmu mají svá pravidla.

 • Jak je to s nájmem bytu, když nájemce zemře

  Zemře-li nájemce, přechází nájem v některých případech na jiné osoby. Okruh osob, na které může nájem přejít, vymezuje zákon. Jedná se především o členy nájemcovy domácnosti nebo nájemcovy dědice. Při přechodu nájmu na jinou osobu platí pravidla daná zákonem, která se liší dle vztahu nabyvatele se zemřelým.

 • Jak funguje společný nájem bytu

  Pokud jednu nájemní smlouvu uzavře s pronajímatelem více osob na straně nájemců, hovoříme o společném nájmu bytu. Dalším velmi častým případem vzniku společného nájmu bytu je společný nájem bytu manželi. Jaká práva a povinnosti mají společní nájemci vůči pronajímateli? Co může každý řešit sám a na…

 • Kdy a jak můžeme přestavovat a měnit nájemní byt

  Úpravy nájemního bytu mohou spočívat jak v celkové přestavbě zahrnující podstatné dispoziční změny, tak v méně zásadních změnách spočívajících například ve změně způsobu vytápění bytu či výměně staré kuchyňské linky za novou. Na podmínkách provádění stavebních úprav nebo změn nájemního bytu se pronajímatel a…

 • Údržba a opravy nájemního bytu

  Jednou ze základních povinností pronajímatele je udržovat po dobu nájmu byt ve stavu způsobilém k obývání. Byt je způsobilý k obývání, odpovídá-li jeho stav uzavřené nájemní smlouvě. I pokud si pronajímatel a nájemce o stavu bytu v nájemní smlouvě výslovně nic nedohodli, byt musí pronajímatel udržovat v dobrém…

 • Podnájem není pronájem

  Podnájem bytu vzniká v případě, kdy si sjednáme obývání bytu nebo jeho části nikoli s vlastníkem bytu, ale s osobou, která má sama daný byt v nájmu. Typickým příkladem může být bydlení několika studentů v bytě, kde každý z nich obývá jeden pokoj, nájemní smlouva je však psána pouze na jednoho z nich. Na rozdíl…

 • O vadách bránících nastěhování

  Pronajímáme-li si byt, je nezbytné se před uzavřením smlouvy důkladně seznámit s jeho stavem a případné zjištěné vady nebránící nastěhování vytknout v předávacím protokolu. V případě zjištění závažných vad ještě před uzavřením nájemní smlouvy pak smlouvu vůbec neuzavíráme a do bytu se nestěhujeme. Existují však i…

 • Na co nezapomenout při převzetí bytu

  Spory o to, kdo poškrábal podlahu či rozbil umyvadlo, patří k nepříjemnému koloritu předávání pronajatého bytu zpět pronajímateli. Abyste se jim vyhnuli, je nutné podniknout řadu kroků už ve chvíli, kdy byt přejímáte a chystáte se do něj teprve nastěhovat. Základem je kvalitní předávací protokol.

 • O službách spojených s nájmem bytu

  Ve smlouvě o nájmu bytu by se nájemce a pronajímatel měli dohodnout na tom, jaké konkrétní služby bude pronajímatel pro nájemce zajišťovat. Z důvodu právní jistoty obou účastníků smluvního vztahu lze doporučit, aby vymezení služeb poskytovaných s nájmem bytu bylo co nejúplnější a nejpřesnější.

 • Čím se řídí nájemné

  Nájemné je úplata poskytovaná pronajímateli za přenechání bytu do užívání nájemci a povinnost platit nájemné je základní povinností nájemce při nájmu bytu. O výši, době splatnosti, způsobu úhrady a období, za které je nájemné hrazeno, se pronajímatel a nájemce obvykle dohodnou ve smlouvě o nájmu. Občanský…

 • Co byste měli vědět o smlouvě o nájmu bytu

  Nájem bytu vzniká na základě nájemní smlouvy. Smluvními stranami jsou pronajímatel, který byt přenechává do užívání nájemci, a nájemce, který byt od pronajímatele přijímá za účelem realizace vlastní bytové potřeby. Formu a obsahové náležitosti smlouvy o nájmu bytu upravuje občanský zákoník.

 • Nájem bytu očima zákona

  Smlouva o nájmu patří mezi typy smluv, které upravují práva a povinnosti při přenechání věci do užívání jiné osobě. Právně nájem upravuje nový občanský zákoník ve svém druhém dílu. Vedle nájmu tu najdeme také takzvanou výprosu, výpůjčku, pacht, licenci, zápůjčku a úvěr.

Vzorové dopisy

 • Dohoda o skončení nájmu bytu

  Jestliže nájemce potřebuje ukončit nájem v co nejkratší možné době, nejvhodnějším řešením je dohoda s pronajímatelem o skončení nájmu bytu.

 • Smlouva o nájmu bytu

  Nájemní smlouvou přenechává pronajímatel nájemci byt k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje pronajímateli platit smluvenou úplatu. Obsahu nájemní smlouvy je třeba vždy věnovat zvýšenou pozornost – zejména je třeba zaměřit se na ustanovení, jejichž absence či nesprávnost může vést k pozdějším komplikacím.

 • Smlouva o podnájmu bytu

  Má-li nájemce pronajatý byt, který však nevyužívá a který by rád lépe zhodnotil, může za níže uvedených podmínek uzavřít smlouvu o podnájmu bytu. K podnájmu bytu se vyžaduje souhlas pronajímatele. Nájemce může dát do podnájmu jen část bytu, a to i bez souhlasu pronajímatele, pokud v něm sám trvale bydlí. Nájemce je pak povinnen pronajímateli pouze oznámit zvýšení počtu osob žijících v bytě.

 • Výpověď nájmu bytu ze strany nájemce

  Jestliže nájemce potřebuje zrušit nájemní smlouvu z jakéhokoli důvodu (nejčastěji z důvodu výše nájemného či stěhování), obvykle se nejprve pokusí o skončení nájemního vztahu dohodou. Pokud se nájemce s pronajímatelem nedohodne, může ukončit smlouvu výpovědí s využitím tohoto vzoru.

 • Žádost o provedení opravy majitelem u pronajatých prostor

  Nájemce, který si pronajal byt od majitele, zjistí, že se v něm objevila závada, např. rozbité topení. Nejvhodnějším způsobem řešení této situace je písemně oznámit závady pronajímateli a zároveň jej požádat, aby zajistil opravu.

 • Žádost o slevu z nájmu

  Pronajali jste si byt a následně vám bylo užívání bytu značně ztíženo, např. z důvodu zaneseného topení během tuhých mrazů? Pak máte právo požadovat ”přiměřenou” slevu z nájmu.

 • Žádost o vrácení složené kauce

  Pronajímatel má možnost zajistit své pohledávky spojené s nájmem bytu požadavkem na složení peněžních prostředků, tzv. jistoty či kauce. Sjednání a užití kauce má však svá pravidla, která nelze obcházet (stanovení maximální výše, možnost čerpání těchto prostředků atd.).


Přihlásit