dTest: Inkasní agentury – kdy po vás mohou vymáhat peníze?

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 21.1.2015   

Obrátila se na vás inkasní agentura s výzvou k úhradě dluhu? Nepropadejte zděšení z představy, že se brzy za dveřmi objeví exekutor, a raději si v klidu ověřte, zda uvedený dluh skutečně existuje a inkasní agentura je oprávněna k jeho vymáhání. Inkasní agentury totiž nejsou exekutory a nemají oprávnění ke vstupu do vašeho obydlí nebo zabavení majetku.

„Ačkoli inkasní agentury s oblibou vyvolávají dojem, že se jedná o státem uznanou činnost, zákon jim nepřiznává žádná zvláštní oprávnění než ta, která má každá jiná fyzická nebo právnická osoba soukromého práva,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. Vzhledem k tomu, že inkasní agentury nejsou k výkonu exekucí přímo oprávněny zákonem, nesmí ani označovat svoji činnost jako "výkon rozhodnutí", "exekuci" nebo "exekuční činnost", aby nedošlo k záměně. Standardně nemůže dojít k nařízení exekuce, aniž by měl věřitel soudní rozhodnutí.

Inkasní agentura po vás může požadovat zaplacení dluhu na základě smlouvy o postoupení pohledávky nebo na základě pověření věřitelem. „Smlouvou o postoupení pohledávky dochází ke změně věřitele a může se tak stát i bez souhlasu dlužníka. Aby však dlužníkovi vznikla povinnost zaplatit novému věřiteli, musí být o této změně informován ze strany původního věřitele nebo to musí inkasní agentura prokázat. Do této doby lze dluh splatit původnímu věřiteli,“ vysvětluje Lukáš Zelený. Změna věřitele nemá vliv na běh promlčecí lhůty.

Častěji však inkasní agentury vymáhají pohledávky na základě pověření věřitelem, kdy jednají jeho jménem a na jeho účet. „Doporučujeme spotřebitelům, aby si od inkasní agentury vyžádali předložení příslušného pověření. Úhrada dluhu nesprávnému subjektu totiž spotřebitele nezbavuje povinnosti splnit závazek svému věřiteli,“ varuje Zelený.

Nešvarem inkasních agentur bývá požadavek na zaplacení neodůvodněně vysokých nákladů a poplatků spojených s vymáháním dlužné částky. Do výše těchto nákladů se často promítají i odměny ujednané s věřitelem. Podle zákona ale dlužník není povinen takovou odměnu hradit. Pokud dluh neuhradí včas, má věřitel právo na úrok z prodlení a také náhradu účelně vynaložených nákladů spojených například se zasláním upomínky.

Platí zásada, že dluhy se mají splácet. O existenci nebo oprávněnosti pohledávky však často existují spory. „V takovém případě je třeba vyžádat si podklady prokazující existenci pohledávky nebo se lidé mohou obrátit na naši spotřebitelskou poradnu,“ uzavírá Lukáš Zelený.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Přihlásit