Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Nežádoucí látky 20 %, antioxidanty 40 %, senzorické hodnocení 40 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. Procenta vyjadřují míru splnění kvalitativních požadavků, nikoliv obsah jednotlivých složek.

Nežádoucí látky

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsme měřili ze vzorku čajových lístků pomocí kapalinové chromatografie s fluorimetrickou detekcí  (HPLC-FLD). Byl využit chromatografický systém  Agilent HPLC/FLD Infinity  1260 (USA).

Ke zjišťování obsahu reziduálních pesticidů jsme využili modifikované evropské normy ČSN EN 15662:2008, „Potraviny rostlinného původu – Stanovení reziduí pesticidů s použitím GC-MS a/nebo LC-MS/MS po extrakci acetonitrilem/separaci a předčištění pomocí disperzní SPE – metoda QuEChERS“. 

LC-MS/MS systém sestává z kapalinového chromatografu a hmotnostního spektrometru. GC/MS systém sestává z plynového chromatografu spojeného s hmotnostním spektrometrem.

Antioxidanty

Spektrofotometrické stanovení antioxidační aktivity je založeno na reakci antioxidantů ve vzorku se stabilním radikálem difenylpikrylhydrazylu (DPPH), kdy dochází k jeho redukci za vzniku difenylpikrylhydrazinu (DPPH-H). Antioxidační aktivita čaje byla vyjádřena jako ekvivalent kyseliny askorbové.

K měření polyfenolů jsme využili modifikovanou mezinárodní normu ISO 14502-1:2005. Její princip spočívá v reakci činidla s polyfenoly za vzniku modrého komplexu.

Kofein

Ke stanovení obsahu kofeinu jsme použili iontový zdroj pro přímou analýzu v reálném čase (DART) ve spojení s vysokorozlišovacím hmotnostním spektrometrem s analyzátorem doby letu iontů (TOFMS). Kvantifikace proběhla za pomocí přídavku izotopově značeného kofeinu. Kofein jsme nezapočítávali do celkového hodnocení čajů.

Senzorické hodnocení

Testované zelené čaje posuzovalo 10 vyškolených hodnotitelů. Výrobky hodnotili jak v suchém stavu, tak v nálevu. U čaje v zakódovaných kádinkách hodnotili příjemnost a intenzitu vůně, celkovou chuť, případně intenzitu a přijemnost hořké, trpké, rybí a jiné chuti. V závěru hodnotili vzorek celkovou známkou od 1 do 5 jako ve škole a připojili komentář k jednotlivým vzorkům.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit