Černé ovce: Úraz

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Publikováno v časopise 6/2007

Člověk je tvor zranitelný a smrtelný. Od kolébky do hrobu jej na jeho cestě životem provází nebezpečí. Zároveň on sám může takové nebezpečí vyvolat a třeba i nechtěně ublíží jinému. Jelikož právo upravuje stále širší okruh mezilidských vztahů, právní regulace se nevyhnula ani úpravě náhrady škody za zdraví a odpovědnosti za ní.

Paní Buriánová bydlí v České Lípě. S manželem pravidelně jezdila do Squash Relaxu v Novém Boru. Když si tam jednoho dne odpočinuli ve vířivce, zastavili se v recepci centra, kde jsou návštěvníkům k dispozici křesílka a stolečky. Paní Buriánová si chtěla do jednoho sednout, jenže… ulétlo kolečko, křesílko poodjelo a ona upadla na zem. Když si toho recepční všimla, nabídla, že zavolá sanitku. Paní Buriánová odmítla s tím, že přijeli autem a že ji domů odveze manžel. Bolesti se však cestou začaly stupňovat a tak místo k domovu zamířili v České Lípě do nemocnice. Po vyšetření se dozvěděla, že má zlomenou kostrč a že ji čeká zdlouhavé léčení na neschopence.
Paní Buriánová se spojila se Squash Relaxem a začala se domáhat náhrady škody. Pan Kotík, majitel, se však ke škodě na zdraví, která vznikla v jeho firmě, nechtěl znát. Dokonce jí napsal dopis, ve kterém stojí, že ona sama si mohla úraz způsobit někde jinde a že se pokouší o jakýsi pojišťovací podvod. Marně se ho snažila přesvědčit, aby byl sepsán zápis o nehodě, která se stala v recepci firmy a kterou viděla recepční. Když už nevěděla kudy kam, obrátila se na časopis TEST a ten jí doporučil, aby se svěřila Černým ovcím. A tak v naší redakci zazvonil telefon…

Když jsme do České Lípy za paní Buriánovou přijeli, byli jsme pochopitelně zvědaví, jak je na tom zdravotně. Posteskla si, že od oné nešťastné události je stále v pracovní neschopnosti a že není schopna se vlastně na ničem dohodnout s majitelem Squash Relaxu. A tak jsme do Nového Boru zajeli. Zaměstnankyně firmy nám potvrdila, že se u nich onen úraz skutečně stal, jenže ne v době, kdy ona měla službu. Když jsme zavolali panu Kotíkovi, majiteli firmy, dozvěděli jsme se, že oni prý byli ochotni problém řešit, jenže se to jaksi nedařilo, protože se – dle jeho slov – nedalo s paní Buriánovou jednat. A tak nezbývá nic jiného, než aby se problémem zabývali právní zástupci. I když pan Kotík odkázal na svoji právní zástupkyni, nepodařilo se nám s ní spojit, nezvedala telefon.
Vcelku jednoduchý případ: na jedné straně zranění paní Buriánové ve Squash Relaxu v Novém Boru, na straně druhé odmítnutí zodpovědnosti ze strany provozovny. Majitel firmy říká, že paní Buriánová je arogantní a že nechce spolupracovat, paní Buriánová tvrdí pravý opak. Snažili jsme se pomoci, avšak nepodařilo se. Vše pravděpodobně skončí u soudu, pokud to jedna strana nevzdá.

Do podobných center chodí mnozí z nás – a náhoda, ta nikdy nespí. S kamerou jsme proto zašli do jednoho obdobného pražského zařízení a zeptali se, jak to chodí u nich, když se něco nečekaného přihodí. Dozvěděli jsme se, že se o svého zákazníka postarají, sepíše se zápis a když poté přinese potvrzení z nemocnice či od lékaře o úraze, nahlásí vše pojišťovně a ta sama rozhodne o náhradě škody. Postup zcela logický.
Paní Buriánová žádala firmu Squash Relax, aby jí řekla pojišťovnu, u které je pojištěna. Nedostala žádnou odpověď. Nedostali jsme ji ani my. Chování firmy je nepochopitelné, téměř to vypadá tak, že možná není ani pojištěna, kdo ví. Proč by jinak škodu na zdraví sama odmítala nahlásit? Navíc když nikdo nepopřel, že k úrazu skutečně došlo. Jedno je zcela jisté. Dojde-li k soudnímu sporu, bude to spor na dlouho. A nastane doba dokazování, prokazování…

Pokusme vzít si z příběhu poučení. Pokud se vám něco podobného stane, pamatujte, že svá tvrzení budete muset s největší pravděpodobností prokázat. Snažte se, pokud to váš zdravotní stav dovolí, o okamžité sepsání zápisu o úraze a o uvedení svědků. Zajistěte případné důkazy (kdyby si manželé Buriánovi vzali domů upadlé kolečko, nemuseli by například u soudu prokazovat, že k úrazu došlo vadným křeslem a ne nešikovností paní Buriánové). Nic nepodceňte. I sebemenší informace vám může pomoci, abyste byli úspěšní při uplatňování škody nejenom na zdraví.

Maria KŘEPELKOVÁ
pořad Černé ovce, který informuje a chrání nejenom spotřebitele

 

ADVOKÁT RADÍ...

Člověk je tvor zranitelný a smrtelný. Od kolébky do hrobu jej na jeho cestě životem provází nebezpečí. Zároveň on sám může takové nebezpečí vyvolat a třeba i nechtěně ublíží jinému. Jelikož právo upravuje stále širší okruh mezilidských vztahů, právní regulace se nevyhnula ani úpravě náhrady škody za zdraví a odpovědnosti za ní.

Obecná odpovědnost za škodu
Podle ustanovení § 420 odst. 1 občanského zákoníku odpovídá každý za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Nedojde-li mezi účastníky k dohodě a k dobrovolné náhradě škody, poškozený musí před soudem prokázat, že se škůdce dopustil protiprávního jednání, tj. že porušil nějakou konkrétní povinnost, kterou mu ukládá právní předpis, a že mu v příčinné souvislosti s tímto protiprávním jednáním vznikla škoda. Oproti tomu škůdce se může své odpovědnosti podle tohoto ustanovení zprostit, pokud prokáže, že škodu nezavinil. Toto ustanovení v občanském právu upravuje tzv. obecnou odpovědnost za škodu a bude aplikováno v případech, pro které neexistuje úprava zvláštní odpovědnosti.

Zvláštní odpovědnost za škodu
Zvláštní odpovědnost je upravena mimo jiné v ustanovení § 421a odst. 1 občanského zákoníku, podle které každý odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito. Této zvláštní odpovědnosti se na rozdíl od obecné odpovědnosti škůdce nemůže zprostit, rozhodující je, zda mezi účastníky existoval nějaký závazkový vztah (který nemusí být sjednán písemně) a zda tato škoda má původ v povaze věci, která byla ke splnění závazku použita. Toto ustanovení se vztahuje nejen na poskytování speciálních služeb, jako jsou služby zdravotnické, sociální, veterinární a jiné biologické služby, ale i na jakéhokoli další služby, při kterých se používá přístrojů nebo jiných věcí.
Již před více než dvaceti lety se stal případ, kdy návštěvnice restaurace usedla na židli, která se pod ní rozlomila – paní upadla a poranila se. Tehdejší Nejvyšší soud ČSR rozhodl, že při poskytování služeb veřejného stravování jsou např. stolní nádobí, příbory, stůl, na němž je prostřeno, i židle, na které zákazník sedí, věcmi, jichž bylo použito při poskytnutí služby, přičemž je-li vadnost některé z takových věcí příčinou vzniku škody poškozeného, byla tu škoda způsobena okolnostmi, které mají původ v povaze věci použité při poskytnutí služby. Provozovatel restaurace tedy odpovídal za škodu způsobenou tím, že židle nebyla dostatečně pevná na to, aby si na ni zákazník mohl bezpečně sednout.
Výše uvedeným rozhodnutím se soudy při výkladu § 421a odst. 1 občanského zákoníku řídí dodnes a lze předpokládat, že obdobně by byl posouzen i případ paní Buriánové, pokud by se obrátila na soud – využila relaxačních služeb ve vířivce, tedy mezi ní a provozovatelem relaxačního centra existoval závazkový vztah. Následně si chtěla odpočinout v recepci na křesílku, které bylo pro návštěvníky centra k dispozici – jednalo se tedy o věc, která byla určena k plnění závazku. Jestliže se u křesílka zlomilo nebo upadlo kolečko a paní Buriánová upadla na zem a při pádu se zranila, byla tato škoda na zdraví způsobena okolnostmi, majícími původ v povaze věci, použité při splnění závazku, a paní Burianová by se svým nárokem pravděpodobně u soudu mohla uspět.

Nároky při škodě na zdraví
Při škodě na zdraví může poškozený podle okolností případu uplatnit podle občanského zákoníku hned několik druhů nároků. V první řadě se poškozenému jednorázově odškodní bolestné a ztížení společenského uplatnění, přičemž při stanovení výše odškodnění záleží na druhu zranění, délce jeho léčení, na tom, jaké jsou případné následky úrazu, jaký je charakter újmy, kterou poškozený utrpí a jaké je omezení oproti dosavadnímu způsobu života. Soud při stanovení výše takového odškodnění jmenuje lékaře jako soudního znalce, který každý úraz bodově ohodnotí podle předem určených pravidel, přičemž závažnější úrazy jsou ohodnoceny vyšším počtem bodů; pokud by takto stanovené odškodnění neodpovídalo okolnostem případu, může je soud ještě zvýšit nad rámec takto stanovený.
Pokud by se v důsledku úrazu snížila pracovní schopnost a výdělkové možnosti poškozeného, mohl by požadovat též ztrátu na výdělku, tj. rozdíl mezi průměrným výdělkem, kterého dosahoval před úrazem a výdělkem, kterého dosáhne poté. Jestliže bude poškozený v důsledku zranění místo mzdy nebo platu pobírat pouze nemocenské dávky, může uplatnit též ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, což je rozdíl mezi nemocenskými dávkami a průměrným výdělkem, kterého by jinak dosáhl. Pokud by s ohledem na škodu na zdraví dosahoval poškozený nižšího výdělku a byl by mu proto vyměřen nižší důchod, mohl by uplatnit též náhradu za ztrátu na důchodu. Dále může poškozený uplatnit též účelné náklady spojené s léčením – pokud by například potřeboval speciální zdravotní pomůcky, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Tak jako téměř každé riziko, i odpovědnost za škodu způsobenou jinému lze smluvně pojistit u některé komerční pojišťovny. Pro některá zvláštní povolání (např. lékaři, advokáti, daňoví poradci) nebo činnosti (např. provozování motorových vozidel, letadel nebo lodí) zákon povinnost pojistit se dokonce přímo ukládá. Provozování relaxačního centra však mezi tyto případy nespadá, takže případné pojištění odpovědnosti jeho provozovatele by bylo pouze dobrovolné.
Jestliže se poškozený se škůdcem nedohodne na mimosoudním vyrovnání náhrady škody, neměl by zbytečně s podáním žaloby otálet, neboť právo na náhradu škody na zdraví se promlčuje ve lhůtě dvou let, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá – pokud by poškozený podal žalobu později a škůdce by v soudním řízení vznesl námitku promlčení, žaloba by byla zamítnuta.
Pro úplnost je třeba dodat, že vedle občanského zákoníku existuje celá řada dalších právních předpisů, které mohou odpovědnost za škodu upravovat poněkud odlišným způsobem. Též z tohoto důvodu bych poškozeným doporučoval, aby zejména ve věcech náhrady škody na zdraví, které mnohdy bývají skutkově i právně složité a odborně náročné, nepodávali žalobu sami a aby raději vyhledali pomoc u profesionála – advokáta, nejlépe takového, který se na uvedenou problematiku specializuje.

JUDr. Martin SOCHOR, advokát

Přihlásit