Nechte o sebe řádně pečovat

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Při každodenní osobní péči nás nikdo nezastoupí, je jenom na nás samotných. Ale mnoho z nás si čas od času dopřeje určitý nadstandard v podobě profesionálně poskytnutých služeb péče o pleť, vlasy či celé tělo. Zajdeme si na relaxační masáž, necháme si udělat manikúru nebo ošetřit pleť. Není to však levná záležitost. Vyšší ceny těchto služeb z nich dělají jistou formu luxusu. O to více je třeba dohlédnout na kvalitu, a pohlídat, zda jsme dostali za své peníze skutečně to, co jsme si objednali.

Potíže s poskytovateli služeb péče o tělo

U služeb poskytovaných v kadeřnictví, kosmetickém salonu a podobných více než jinde platí, že výhrady vůči poskytovaným službám je potřeba vznést co nejdříve, ideálně hned v průběhu nebo po skončení služby.

Nejste-li si jisti, nač máte ve vztahu k poskytovateli takových služeb právo, můžete se se svým dotazem obrátit na naši poradenskou linku na čísle 299 149 009. Linka je v provozu každý všední den mezi 9. a 17. hodinou.

Ústní domluva je také smlouva

I když si necháme jen vytrhat obočí nebo svěříme svoji šíji do rukou maséra, uzavíráme smlouvu. Je důležité si tuto skutečnost uvědomovat. Jde sice o zcela neformální proces vyjednávání obsahu vztahu mezi námi a poskytovatelem služby, jednoduše kdo, co, komu, kdy a za kolik, přesto je třeba mít na paměti, že tomu tak je, protože pozdější výhrady k nedostatečně vytvarovanému obočí či příliš krátké masáži musí mít oporu v počáteční úmluvě. Je pravdou, že prokázat obsah ústní dohody bude obtížné, ale nejsme v tom sami. I druhá strana smlouvy je ve stejné situaci ohledně svých požadavků vůči nám, když je popřeme.

 

Služby péče o tělo

Oblast péče o tělo zahrnuje širokou škálu služeb, jež se vždy soustřeďují na určitou část lidského těla. Na prvním místě lze jmenovat kosmetické služby, pedikúru a manikúru. Nelze opomenout kadeřnictví a holičství. Další speciální skupinu tvoří masérské, regenerační a rekondiční služby. Nepochybně sem patří i služby, při nichž se využívají speciální přístroje, typicky solária pro docílení atraktivního opálení.

Při soustavném poskytování uvedených služeb dochází neodmyslitelně ke kontaktu rukou pracovníka a jeho nástrojů s pokožkou velkého počtu zákazníků, což je spojeno s vyšším rizikem nákazy a tak i s vyšší potřebou ochrany zdraví jednak zákazníků a jednak samotných pracovníků. Zákon z tohoto důvodu označuje tyto činnosti jako „epidemiologicky závažné“ a klade na jejich provozovatele řadu specifických požadavků, zvláště je-li při práci s lidskou kůží porušena její integrita. Na ochranu veřejného zdraví dohlížejí krajské hygienické stanice, které kontrolují dodržování přísných pravidel hygieny i u poskytovatelů služeb péče o tělo.

 

Kdo je poskytovatelem?

Profesionální poskytovatelé služeb sledující dosahování zisku jsou vždy podnikateli. K výkonu té které činnosti je zapotřebí příslušné živnostenské oprávnění, které je u většiny z nich vázáno na předepsanou odbornou způsobilost. Pokud jde o salón s více zaměstnanci, odpovídá za splnění požadavků na odbornost každým z nich jejich zaměstnavatel. S ohledem na jejich postavení jako podnikatelů podléhají poskytovatelé služeb péče o tělo kontrole prováděné živnostenskými úřady a navíc ve vztahu vůči nám jako spotřebitelům i dozoru ze strany České obchodní inspekce, pokud poruší zákon o ochraně spotřebitele.

 

Čistota a hygiena

Jedním z kritérií pro výběr provozovatele by měl být první dojem z jeho provozovny. Celý prostor by na nás měl působit čistě, být přirozeně osvětlený a větraný. Pro pracovníky dobrého salonu je samozřejmostí nosit na pracovišti čistý pracovní oděv a obuv. Jsou také povinni mít zdravotní průkaz a řídit se zásadami osobní a provozní hygieny. V provozovně nesmí chybět patřičně vybavená lékárnička první pomoci pro případ potřeby. Pokud navíc při poskytování tohoto typu služeb dochází k porušování integrity kůže, nese to s sebou pro provozovatele řadu dalších povinností, především disponovat sterilními nástroji a mít na pracovišti sterilizátor.

 

Stejné služby, jiný výsledek

U služeb spočívajících v poskytnutí péče hodně záleží, kdo a jak péči poskytuje. Velkou roli hrají sympatie k osobě pracovníka či pracovnice. Spokojenost se službou určuje i důvěra v jeho schopnosti ověřená předchozí zkušeností konkrétně s ním. Jsou určité postupy a výkony, které se učili všichni stejně. V průběhu své praxe si však každý našel vlastní způsob. Proto není na místě očekávat stejnou kvalitu služby a stejný pocit spokojenosti s jejím výsledkem, navštívíme-li jiný salón. Zkrátka zde platí, že když dva dělají totéž, není to totéž.

 

Odmítnutí služby

Podnikatel si nesmí počínat ve vztahu k zákazníkům diskriminačně a odmítnout službu poskytnout. Logickým omezením je jeho provozní doba a volná kapacita. Jsou-li předmětem jeho podnikání služby péče o tělo, je mu také zakázáno provádět výkony na nemocné kůži a manipulovat s jizvami a mateřskými znaménky. Pokud máme jako zákazníci nějaký nevhodný požadavek, který by nás například mohl ohrozit na zdraví, měl by nás na to poskytovatel služeb upozornit. Budeme-li na výkonu služby dále trvat, neseme si příslušná rizika sami.

 

Nedostatky péče

Nutno odlišit případy, kdy činnost pracovníka má nějaký hmatatelný výstup (účes, upravené nehty), se kterým můžeme poměřovat původní zadání, od případů, kdy péče představuje pouze prováděnou činnost (masáž), jejíž hodnocení je velice subjektivní. V prvém případě je možné poukázat na objektivně zjistitelné vady a nedodržení smlouvy. Čím dříve zakročíme, tím snáze se bude provádět náprava. V závěru prací už zpravidla zbývá jen sleva z ceny. Úplný nezdar lze řešit odstoupením od smlouvy. To platí i v průběhu, je-li nepochybné, že i přes vyslovené výhrady nebude dosaženo ujednaného výsledku. Cena se hradí na konci, proto bychom měli zaplatit, až si budeme jistí, že vše je tak, jak má být.

V situacích, kdy nejsme spokojeni s průběhem či výsledkem služby, přestože jsme se včas dožadovali nápravy, ale marně, zůstává nejúčinnější obranou každého zákazníka proti neodborně či nedostatečně provedené službě najít si jiného poskytovatele. Pokud nás zklame osobní přístup konkrétního pracovníka, tento nemůže být předmětem reklamace. Pravidlo jít jinam zde platí dvojnásob. 

Přihlásit