Finance: Pojištění nemovitosti a domácnosti

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 4/2014

Stali jste se čerstvými vlastníky nemovitosti? Nebo plánujete změnit současnou pojistku? Právě pro vás jsme připravili malý návod, jak si majetek co nejlépe pojistit. Ačkoliv vás vybavíme znalostmi, stejně budete potřebovat notnou dávku trpělivosti. Na internetu si ucelené porovnání nabídek podle našich zkušeností neuděláte. Bez dobrého poradce nebo obcházení kamenných poboček pojišťoven to nejde.

Ještě než vyrazíte do terénu, dobře si ujasněte, co vlastně chcete pojistit. Jedná se vám o nemovitost, nebo její vybavení? Nebo obojí? „Stěny“ stavby pokryje pojištění nemovitosti. O zařízení se pak stará pojištění domácnosti. My jsme pro účely našeho testování zvolili běžnou formu, a to kombinaci obou typů pojištění, která kompletně pokryje váš majetek.

Rizika a „rizika“

Jaká rizika vás, resp. váš dům či byt mohou ohrozit? Při jejich výběru zbytečně nešetřete. Pojištění „napůl“ není pojištěním. Na druhou stranu byste ale neměli ani sednout na lep pojišťovacím agentům, kteří se logicky snaží uzavřít co nejobjemnější smlouvu kvůli provizím.

Typů rizik ve slovníku pojišťoven najdete bez nadsázky stovky. My jsme vybrali nejběžnější položky z pojišťovacího menu, které si můžete prohlédnout v boxech na protější straně. Každá pojišťovna nabízí i další rizika, často to však budou ta samá uváděná jen pod jiným názvem.

Právě na názvy a slovíčkaření si dávejte velký pozor. Notoricky známé po událostech posledních let je například rozlišení záplavy a povodně. Zatímco povodeň ve smluvních podmínkách symbolizuje „řeku vylitou z břehů“, záplava reprezentuje „jiný vodní zdroj“ (například když vám dům vytopí voda z přívalového deště). Na toto dělení nenarazíte u každé pojišťovny, ale stále se v sazebnících vyskytuje.

Podobné je to s blesky. Škodami napáchanými bleskem se běžně rozumí následky přímého úderu. Když ale blesk udeří do blízké trafostanice a vypálí vám veškerou elektroniku v domě, jde o nepřímý úder blesku a ten musíte mít pojištěný zvlášť. Jinak máte smůlu.

Ještě než začnete rizika sepisovat a vybírat, musíme upozornit, že možnost volby budete mít omezenou. Podobně jako u jiných pojistek je i u majetku běžné balíčkování. Typicky narazíte třeba na sdružené riziko živlů, tzv. FLEXA, které naráz kryje požár, výbuch, blesk a pád letadla. To je také důvod, proč je pád letadla v našem modelovém případě. Nejsme rozmařilí a nebydlíme vedle letiště, ale bez letadla FLEXu nekoupíte. 

Na kolik se pojistit?

Právě tato otázka je asi nejsložitější a strávíte nad ní nejvíc času. Limity byste měli stanovit nebo alespoň ohlídat u každého typu rizika zvlášť. Kromě smlouvy nezapomeňte na všeobecné pojistné podmínky. I ty mohou obsahovat další výluky či omezení, jaké maximální plnění při té či oné škodě dostanete.

Tak trochu nefér mohou být minimální pojistné částky. Ty může pojišťovna požadovat jak u celého pojištění nemovitosti a vybavení, tak u dílčích rizik. A to i v případě, že si myslíte, že vaše bydlení ani zdaleka takovou hodnotu nemá. Podstatnou roli to potom hraje při výběru způsobu pojištění na časovou, obecnou a novou cenu (toto rozlišení rozebíráme níže). V důsledku minimálních limitů totiž můžete platit vyšší krytí, než jaké by vám v případě škody bylo skutečně proplaceno.

Ideální pojistka kryje přesně hodnotu nemovitosti. Pokud tomu tak není, spadáte do kolonky podpojištěný či přepojištěný.

Podpojištění znamená, že částky krytí na jednotlivá rizika jsou nižší, než je hodnota nemovitosti nebo vybavení. Buď jste se snažili při uzavření smlouvy šetřit, nebo za to může vývoj v čase. Pokud cena nemovitosti vzrostla o desítky procent a vy jste si smlouvu neaktualizovali, proplatí pojišťovna jen tu částku, na kterou jste se původně pojistili. A za tu si nový dům s největší pravděpodobností nepostavíte. Pozor, podobně by se krátily i částky vyplácené pojišťovnou za dílčí poškození. Zjednodušeně řečeno – máte-li nemovitost pojištěnou na dva milióny, i když stojí tři, a voda vám poškodí polovinu domu, nedostanete polovinu ze třech miliónů, ale ze dvou. Nehledě na to, že do celkového limitu byste se vešli.

O podpojištění zástupci pojišťoven mluví často a klienty nezřídka upomínají i písemně. Vyšší pojistné krytí totiž znamená i vyšší pojistné, které od vás mohou inkasovat. 

O přepojištění už tolik mluvit nebudou, i když ani to pro vás není ideální. Znamená to mít pojistku na částku vyšší, než je reálná cena. Pokud si dvacetimetrovou garsonku pojistíte na deset miliónů, nikdo vám takovou částku v případě zničení neproplatí, byť byste platili pojistné v požadované výši po celou dobu. Přepojištění nemovitosti kvůli zastaralým smlouvám hrozí jen zřídka, ale vyskytnout se může. I nemovitost může ztratit na hodnotě. Pravděpodobnější je však výskyt přepojištění u pojištění domácnosti – její vybavení (přinejmenším morálně) zastarává stejně jako vaše auto. 

Jak se z pojištění dostat?

Pojištění zanikne uplynutím pojistné doby, ale nemusí tomu tak být vždy. Častou smluvní podmínkou je automatické prodlužování smluv na dobu určitou. Když taková podmínka ve smlouvě je, musíte alespoň šest týdnů před uplynutím pojistné doby oznámit, že o další pojištění nemáte zájem, jinak se prodlouží o stejnou dobu, na kterou bylo sjednáno.

Nový zákoník dává oběma stranám na začátku určitou dobu na rozmyšlenou i po uzavření smlouvy. S osmidenní výpovědní dobou lze smlouvu vypovědět do dvou měsíců od jejího uzavření.

Pokud se vám nebude líbit, jak pojistitel vyřizuje pojistnou událost, můžete smlouvu vypovědět do tří měsíců od oznámení pojistné události, výpovědní lhůta je pak jeden měsíc.

Nestárnoucí nemovitosti a vybavení

Možná si teď myslíte, že pojistné smlouvy musíte neustále aktualizovat. Částečně je to pravda a přinejmenším občasnou pozornost vyžaduje každá dlouhodobá smlouva. Proti stárnutí ale můžete bojovat i jiným způsobem – počítáním v „nových cenách“. Je tedy třeba rozlišit, jaké krytí využívá nabízená pojistka. Půjde buď o ceny nové, časové, nebo obecné.

Pojištění na novou cenu znamená, že za bernou minci je považována cena novostavby v dané lokalitě, která svými charakteristikami odpovídá vašemu domu nebo bytu v době sjednání. Stejný způsob výpočtu může pojišťovna samozřejmě nabídnout i pro vybavení. 

Výhody a nevýhody jsou nasnadě. Pokud dojde ke zničení nemovitosti, dostanete tolik, že si můžete rovnou vyhlédnout novou a nově ji i vybavit (v případě, že se ceny v dané lokalitě výrazně nenavýšily; pojištěni jste stále maximálně na částku, kterou jste si ve smlouvě sjednali). Této variantě ovšem odpovídá vyšší pojistné.

Časová metoda, někdy nazývaná tabulková, pracuje s pevnými koeficienty. Jednoduše to lze demonstrovat na vybavení. Pokud rozbijete pět let starou televizi, která jako nová stála deset tisíc korun, nahlédne pojišťovna do tabulky. Tam zjistí, že předpokládaná životnost takového spotřebiče je deset let, čemuž odpovídají odpisy deset procent ročně. Po pěti letech má tedy oficiálně padesátiprocentní hodnotu a dostanete pět tisíc (ilustrační příklad nevychází z reálných tabulek pojišťoven). Tato metoda předpokládá průběžnou aktualizaci smluv.

Třetí v řadě je cena obecná, která je de facto cenou tržní. Neřeší se žádné tabulky, ale aktuální hodnota nemovitosti nebo vybavení na trhu. Zpět k televizi. Pojišťovák by si při obecné metodě stanovení ceny prošel například inzerci a zjistil, že daný televizor se po pěti letech prodává sotva za třetinu. A nabídl by vám odpovídající tři tisíce. I zde se může vyplatit smlouvy občas aktualizovat, aby pojistná částka reflektovala změny cen na trhu. 

Jakou metodu pojištění zvolit, to závisí případ od případu. A také od toho, zda máte vůbec na výběr. Právě na zmatečné uvádění způsobu určení ceny jsme při našem testování online kalkulaček pojišťoven narazili nejčastěji. Některé napevno vnutí jednu variantu, jiné omezí například novou cenu maximálním stářím nemovitosti a další pro jistotu nezmíní tento velmi podstatný údaj vůbec. 

Pojištění a povodně

Po několika velkých povodních v posledních patnácti letech pojišťovny sestavily takzvané povodňové mapy. Ty podle statistik vyznačují, jaké riziko povodně v dané lokalitě hrozí. Pokud překročí určitou hranici, popírá pricip nahodilosti, na kterém je pojištění postaveno. To znamená, že povodeň je jednou za čas prakticky jistá. A takovou nemovitost nikdo nepojistí. U střední míry rizika sice pojistku seženete, ale dražší.

U podobných typů rizika si dejte pozor, že se v čase mohou měnit. Konkrétně povodňové mapy jsou například aktualizovány pokaždé, když se voda vylije z břehů. Mohlo by se vám proto stát, že ač si myslíte, že jste proti povodni pojištění, aktualizovala se mezitím mapa a vy jste spadli do výluky uvedené ve všeobecných pojistných podmínkách.

Ne laciným pojistkám

Lacině a zároveň dobře vás nikde nepojistí. Ačkoliv to naše modelové tabulky na první pohled popírají, rozdíly v cenách mají své důvody. Třeba zmiňované typy cen, na které se pojišťujete, limity pro krytí jednotlivých rizik nebo výluky. Pokud už máte užší výběr vašeho budoucího pojistitele, chopte se smluv a všeobecných pojistných podmínek a všechny výluky důkladně nastudujte.

Čemukoliv nebudete rozumět, ptejte se. Jazyk pojišťoven je složitý. Zákon o pojistné smlouvě si v sobě nese jádro z první republiky a termíny mohou dnes působit zmatečně. Stačí se zamotat v pojmech pojistník, pojistitel, pojištěný, pojistné a reálného významu ustanovení se sami nedoberete. Ale nezoufejte, vyznat se v podmínkách nemusí ani obsluha za přepážkou a často budete svědky promptního telefonátu na centrálu s dovětkem: „Na to se tu ještě nikdo neptal.“

K rozdílným cenám v tabulce notně přispívají také odlišné minimální pojistné částky, zejména u staršího domu. Samozřejmě bychom chtěli otestovat sourodý vzorek stejně nadefinovaných pojistek, jenomže online nástroje pojišťoven to neumožňují. Pokud si domu ceníte na milión a půl, ale pojišťovna v kalkulačce použije pro danou lokalitu a nemovitost minimální cenu tři milióny, níž vás nepustí. Nepřímo vás tak může dotlačit k přepojištění – zvlášť pokud nevíte, na jaký typ ceny pojištění uzavíráte. A je otázkou, jestli by byla ochotná ony tři milióny následně vyplatit, když nemovitost takovou hodnotu neměla. 

Relativně bezpečně naopak můžete ušetřit volbou vyšší spoluúčasti, pokud vám dá pojišťovna na výběr. Zpravidla pak budete odsouzeni k úhradě drobných škod z vlastní kapsy do vámi stanovené výše – třeba když vám oknem proletí fotbalový míč. Taková škoda ale ohrozí jen málokterý rodinný rozpočet. V případě většího neštěstí, například požáru, už se ale spoluúčast na miliónovém plnění promítne jen nevýznamně.

Mimo jiné tím posílíte roli pojištění jako ochránce proti závažným škodám. Vždy si vzpomeňte na poučku, že pojištění se nikdy „průměrně nevyplatí“, vždycky živíte také pojišťovnu. A pojistit byste se proto měli jenom na to, co vás může zasáhnout opravdu citelně. Navíc si ušetříte papírování a nervy s řešením pojistné události.

 

hodnota domu: 1 500 000 Kč; hodnota domácnosti: 200 000 Kč; spoluúčast až do 10 000 Kč
stáří nemovitosti: 25 let; předchozí pojištění: 10 let, bez hlášených škod
sklep: 60 m2; přízemí: 80 m2; podkroví: 80 m2; plocha obytná: 120 m2
umístění domu na vesnici (Jihomoravský kraj)
dům nemá poškozeny nosné konstrukce, elektroinstalace, vodovod, kanalizaci, klempířské prvky
trvale obývaná nemovitost bez záplav za posledních 20 let
zabezpečení standardní
platba 1x za rok
pojišťovna
minimální pojistná částka (byt)
minimální pojistná částka (domácnost)
spoluúčast
typ ceny
produkt
cena ročního pojištění
Allianz 2 160 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč neuvedeno exkluziv 3 131 Kč
Česká pojišťovna 2 770 000 Kč 200 000 Kč 3000 - 10000 Kč nová exclusive 3 734 Kč
Česká podnikatelská pojišťovna 1 500 000 Kč 200 000 Kč neuvedeno neuvedeno domex start 2 123 Kč
ČSOB Pojišťovna 3 212 000 Kč 540 000 Kč neuvedeno neuvedeno maximum 6 305 Kč
Kooperativa 2 130 000 Kč 660 000 Kč 5 000 Kč neuvedeno komfort 3 710 Kč
Wüstenrot 1 500 000 Kč 300 000 Kč neuvedeno obecná ProDomov 1 470 Kč
hodnota bytu: 2 500 000 Kč; hodnota domácnosti: 350 000 Kč; spoluúčast až do 10 000 Kč
stáří nemovistosti: novostavba, bez předchozího pojištění
plocha obytná: 90 m2; patro: třetí
umístění bytu poblíž centra velkého města (Brno)
zabezpečení standardní, povodňová zóna 2
platba 1x za rok
pojišťovna
minimální pojistná částka (dům)
minimální pojistná částka (domácnost)
spoluúčast
typ ceny
produkt
cena ročního pojištění
Allianz 2 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč neuvedeno exkluziv 5 737 Kč
Česká pojišťovna 2 500 000 Kč 350 000 Kč 3000-10000 Kč nová exclusive 4 767 Kč
Česká podnikatelská pojišťovna 2 500 000 Kč 350 000 Kč neuvedeno neuvedeno domex start 3 503 Kč
ČSOB Pojišťovna 2 500 000 Kč 405 000 Kč neuvedeno neuvedeno maximum 6 762 Kč
Kooperativa 2 500 000 Kč 590 000 Kč 5 000 Kč neuvedeno komfort 4 572 Kč
Wüstenrot 2 500 000 Kč 350 000 Kč neuvedeno obecná ProDomov 3 885 Kč

Poznámka: Tabulky obsahují nabídky pojišťoven odpovídající uvedeným modelovým příkladům - konkrétním požadavkům spotřebitele. Zdrojem dat jsou online kalkulačky jednotlivých pojišťoven. Jde tedy o produkty, ke kterým se dostane běžný spotřebitel při zadání modelové situace. Řazení v tabulkách je abecední, protože roční cena není srovnatelná - pojišťovny neumožňují pojistit naši modelovou nemovitost zcela stejným způsobem.

Presumpce viny

Před soudem ctí civilizovaný svět presumpci neviny. Při vyjednávání s pojišťovnou je to přesně opačně a důkazní břemeno leží na vás. Podpisem smlouvy a měsíční úhradou pojištění nekončí. Průběžně shromažďujte veškerou dokumentaci k nemovitosti i vybavení. Jakmile se něco změní, popadněte fotoaparát a fotky radši duplicitně uložte mimo váš domov. Velkou část hrozících škod odnese nejdříve elektronika. A co je platný pečlivě zdokumentovaný stav nemovitosti, když je uložený ve vyplaveném počítači.

Bedlivě střežte také všechny účtenky. Na jejich základě můžete snadno prokázat, co všechno jste v době nehody doma měli a hlavně, jakou to mělo cenu. Předejdete tak zbytečným licitacím v případě stanovení pojistného plnění. Opět platí, není nic jednoduššího, než doklady vyfotit a uložit s další dokumentací. Blednutí účtenek z termotiskáren je známý problém a za pár let byste mohli pojišťovákovi předkládat jen bílé, bezcenné papírky.

Pokud dojde ke sporu ohledně proplacení škody, nebuďte pasivní. Ano, pojišťovna má jistě navrch, vyzná se v problematice, má tým právníků. Jenomže vy většinou nejednáte s pojišťovnou, ale s jediným zaměstnancem. A ten může chybovat nebo to zkrátka jen zkouší. Tento problém nastává zejména tehdy, pojistíte-li se na obecnou, tedy tržní cenu. Najít na internetu podezřele levný inzerát a na základě toho stanovit směšně nízkou částku plnění, je pro likvidátora jednoduché. Stačí nerezignovat, upozornit, že inzerované domácí kino má prasklou obrazovku a jde o pět let starší typ. Leckde se vám dokonce omluví za chybu a plnění přepočítají. Získáte tisíce navíc, aniž byste se museli složitě a draze soudit.

Nejčastěji nabízená rizika (s vyznačením těch, které jsme požadovali v našich modelových příkladech)

Nemovitost
 • atmosférické srážky
 • chybná funkce sprinklerového zařízení
 • imploze
 • krádež vloupáním, loupež
 • krupobití
 • mráz (na vodovodu a topném systému)
 • náhrada za ztrátu vody
 • náraz vozidla
 • pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • pád letadla
 • podpětí
 • poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem
 • povodeň, záplava
 • požár
 • rázová vlna nadzvukových letadel
 • rozbití skla (nepojištěným nebezpečím)
 • sesuv hornin, zemin, lavin
 • tíha sněhu
 • úder blesku, přepětí (nepřímý úder blesku, napěťová špička)
 • vandalismus
 • voda z vodovodního zařízení
 • vichřice
 • výbuch
 • vystoupnutí vody z kanalizace
 • zemětřesení
 • zkrat v elektromotorech
 • znečištění kouřem

 

Domácnost

 • chybná funkce sprinklerového zařízení
 • imploze
 • krádež vloupáním, loupež
 • krupobití
 • loupežné přepadení
 • mráz (na vodovodu a topném systému)
 • náraz vozidla
 • pád letadla
 • pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • porucha chladicího zařízení
 • povodeň, záplava
 • požár
 • rázová vlna nadzvukových letadel
 • rozbití skla (nepojištěným nebezpečím)
 • sesuv hornin, zemin, lavin
 • tíha sněhu
 • úder blesku, přepětí (nepřímý úder blesku, napěťová špička)
 • vandalismus
 • vichřice
 • vniknutí atmosférických srážek
 • voda z akvária
 • voda z vodovodního zařízení
 • výbuch
 • vystoupnutí vody z kanalizace
 • zemětřesení
 • znečištění kouřem

Přihlásit