Jak předejít problémům s řemeslníky

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Někteří z vás oceňují šikovnost, manuální zručnost a schopnost vytvořit něco jedinečného, a tak nevybírají zboží mezi obchodními regály, ale svěřují svoji představu těm, kteří ji uvedou v život – řemeslníkům. Patří sem jistě i opraváři všech profesí, kteří napravují důsledky vad a stopy času na již existujících věcech. Abyste předešli případným problémům, musíte pamatovat na několik pravidel.

Správný výběr

Na začátek připadá ta nejzásadnější otázka. Jak si správně zvolit řemeslníka? Osvědčené a stále nepřekonané pravidlo je řídit se doporučením. Ne každé doporučení však bude zárukou spokojenosti. Záleží na osobě či osobách, které vám ho poskytují. Každý totiž má jinak nastavené hodnoty a kritéria na kvalifikaci a zkušenosti zhotovitele, na způsob a kvalitu provedení, jakož i na výsledný vzhled díla. Za zdatného řemeslníka vždy mluví výsledky jeho práce a nejlepší reklamou mu je šířená chvála spokojených zákazníků. Proto odosobněné recenze uveřejněné na webových stránkách zvažovaného podnikatele berte s rezervou.

Více se předem informujte o tom, co daná služba obnáší, a porovnávejte ceny, abyste měli reálnou představu o aktuálním rozpětí. Ceny zjištěné ze zveřejněného ceníku při vytváření objednávky s řemeslníkem konfrontujte a trvejte na jejich zanesení do smlouvy. Vybírejte ve svém okolí, protože nezanedbatelnou položkou na závěrečném vyúčtování bývají náklady na cesty k vám.

 

Písemná objednávka

Zákon sice písemnou formu pro platnost smlouvy o dílo nevyžaduje, ale to nebrání vám jako účastníkům smlouvy se na ní dohodnout. Nezáleží na tom, jestli máte písemně jen objednávku nebo i smlouvu, nebo jestli je písemně potvrzená objednávka prodejcem jediným dokumentem, který máte v ruce. Zachycení obsahu dohody na papíru nebo ve vzájemné e-mailové komunikaci je pro obě strany velkou výhodou a v případě pozdějších rozporů garantem počáteční shody. Požádejte tedy na začátku vyjednávání o sepsání toho podstatného, poctivě smýšlející řemeslník to jen uvítá. Chybí-li ochota z druhé strany a vy se přesto rozhodnete práci zadat právě této osobě, vězte, že zákon zhotovitelům ukládá povinnost vydat písemné potvrzení o převzetí objednávky, není-li dílo provedeno na počkání. Tak se alespoň o něj přihlaste!

Pamatujte, že podstatný je obsah dohody. Dohoda může být obsažena ve smlouvě, v potvrzení či na účtence. Jejich písemná podoba vám významně usnadní pozdější uplatnění nároků z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

 

Smlouva

Písemná smlouva je vždy nejlepším řešením. Může nést označení „objednávka“, „smlouva o dílo“ nebo konkrétněji „smlouva o zhotovení věci na zakázku“ či „smlouva o opravě či úpravě věci“ podle toho, zda se vytváří úplně nová věc nebo dochází k pozměnění, údržbě či opravě věci již existující. Vždy musí oba účastníci dobře vědět, kdo je jejich smluvním partnerem, i kdyby to byl jen opravář, který vám přichází vyměnit vodovodní baterii a za půl hodiny je pryč. Podnikatelé musí vždy uvádět své jméno či název, identifikační číslo (IČ), sídlo či místo podnikání, kde můžete uplatnit případné reklamace. Kontaktní údaje na vás nesmí rovněž chybět.

Nejdůležitější náležitostí smlouvy je popis zadávaného díla buď určený výsledkem, či činností, jíž má být dosažen. Příkladem první varianty je vypracování šperku na základě nákresu z předem zvoleného materiálu, reprezentantem druhé skupiny je seřízení kola před cyklistickou sezónou. A opět pamatujte, čím podrobněji zadáte, tím lépe pro vás. Vyvarujete se tím provedení a hlavně naúčtování nežádoucích víceprací.

Nedílnou součástí smlouvy se mohou stát i nákresy či fotografie, které odráží vaši představu o výsledku a slouží zhotoviteli jako předloha.

Stanovení ceny a doby, do níž mají být práce vykonány či žádané dílo zhotoveno, si obzvlášť ohlídejte. Pak už zbývá jen datum sepsání smlouvy a podpisy. Každá ze stran by měla obdržet jedno vyhotovení.

 

Potvrzení

Druhou možností, není-li písemná smlouva, je vydání písemného potvrzení o převzetí objednávky. Povinně se vydává u prací nevykonaných hned. Potvrzení vedle označení objednatele a zhotovitele musí obsahovat především označení předmětu díla, jeho rozsah, jakost, cenu za provedení díla a dobu jeho zhotovení. Dáváte-li například do opravy drahý televizor, nezapomínejte, že písemná stvrzenka může být jediným dokladem o svěření věci ve vašem vlastnictví do cizích rukou.

 

Doklad

Pokud byla dohoda ústní a maximálně máte pouze potvrzení, měly by se vám informace kdo, komu, co a za kolik dostat nejpozději při vystavení faktury – daňového dokladu. Na zjednodušeném daňovém dokladu, který se vystavuje hned při placení, a to zpravidla u prací na počkání, se údaje o vás jako objednateli uvádět nemusí. Zhotovitel, který je současně podnikatelem, má totiž povinnost jej vydat, požádáte-li o to.

 

Sjednání ceny

Smlouva o dílo bez požadavku úplaty je nemyslitelná, v takovém případě by se jednalo o pouhou bezplatnou výpomoc. Zákon však pamatuje na situaci, kdy nebyla předem výše ceny sjednána. Pak se uplatňuje pravidlo ceny přiměřené. Doporučujeme výši ceny vždy dohodnout, neboť představy o tom, co kdo považuje za obvyklé a přiměřené, se hodně různí. Není pak výjimkou rozezlený spotřebitel, který se dožaduje vydání opraveného vozu, což servis odmítá bez zaplacení částky, která svojí výší značně přesahuje počáteční úvahu spotřebitele o ceně služby. Stačí tak málo, aby soud o této otázce nemusel v budoucnu rozhodovat. Teď namítnete, že ve většině případů nelze cenu stanovit přesně. A co potom?

Cenu díla lze na počátku určit třemi způsoby – pevnou částkou, odhadem a podle rozpočtu. Nedá-li se cena díla předem určit pevnou částkou, přichází na řadu odhad. Rozpočet má své opodstatnění u složitých děl, typicky u stavby domu. Hlavní rozdíl mezi odhadem a rozpočtem je v možnosti navyšování ceny bez předchozí dohody. U rozpočtu nelze cenu dohodnutých prací a nákladů zvýšit bez souhlasu objednatele a vícepráce, tj. práce a náklady v rozpočtu nezahrnuté, byste museli v roli objednatele schválit či objednat, vždy písemně a třeba i dodatečně. Kdežto u odhadu je možné cenu jednostranně navýšit, pokud se původně odhadovaná výše ceny nepřekročí podstatným způsobem, neboť cena určená odhadem ze své podstaty předpokládá jisté, nepodstatné navýšení. Soudy za podstatné překročení považují nárůst ceny o více než 10 až 20 %. To už pro objednatele představuje významnou změnu původní dohody a z důvodu jeho ochrany mu zákon poskytuje právo od smlouvy odstoupit. Vykonat toto právo musí objednatel bez zbytečného odkladu poté, co jej zhotovitel na překročení ceny písemně upozornil, řádně zdůvodnil a současně i oznámil cenu novou, jinak novou cenu bude muset uhradit. Jestliže zhotovitel tento postup nedodrží, nevznikne mu právo na zaplacení rozdílu.

Cena se hradí zásadně po skončení díla, pokud se nedohodnete jinak. Značné náklady spojené s provedením díla dávají zhotoviteli právo na zálohu, i kdybyste se na tom nedohodli. I zde platí pravidlo přiměřenosti.

 

Lhůta pro zhotovení

Při stanovení lhůty je třeba přihlédnout k povaze a rozsahu prováděných prací. Vycházejte ze zkušeností zhotovitele, ale rozhodně neponechávejte určení doby předání díla jen na jeho pozdější úvaze s nekonkrétním odkazem na jeho časové možnosti. Také byste se nemuseli dočkat. Konkrétní datum ve smlouvě či v potvrzení s jistotou určuje, od kdy nastává prodlení zhotovitele. Pokud by zhotovitel nestihl dílo dokončit ani v dodatečné lhůtě, máte právo od smlouvy odstoupit.

 

Nechat si doporučit materiál

Zadáváte dílo odborníkovi, tak toho náležitě využijte a nechte provedení na jeho zkušenostech. Ať vám doporučí i vhodný materiál. Máte-li však konkrétní představu o materiálu i postupu, dokonce máte i vlastní materiál, je povinností zhotovitele vás upozornit na jeho případné nedostatky či na nevhodnost vašich pokynů. Tím, že provádí dílo na vlastní nebezpečí a jeho rady nebudou uposlechnuty, může od smlouvy odstoupit. Pokud vás však neupozorní, odpovídá vám následně za vady díla způsobené právě nevhodným materiálem či pokyny.

 

Průběžná kontrola

U staveb je lepší zajistit průběžnou kontrolu stavebním dozorem, u ostatních děl je provádění kontroly čistě na vás. Smlouvu můžete zrušit kdykoliv do doby dokončení díla, pokud si objednávku rozmyslíte, nicméně jste pak povinni nahradit zhotoviteli účelné náklady a zaplatit cenu již vykonaných prací.

Zjistíte-li v průběhu prací, že se zhotovitel odchyluje od zadání, upozorněte jej na to. Smlouvu pak můžete zrušit odstoupením, pokud vaše výzva nepovede k nápravě v dodatečně poskytnuté lhůtě. Stejné právo máte i tehdy, je-li z okolností zřejmé, že dílo nebude včas hotovo a nápravy se rovněž v přiměřené lhůtě nedočkáte. Vyžaduje-li provedení díla vaši součinnost, jste povinni ji poskytnout. Dokonce zhotoviteli náleží cena, pokud byl ochoten dílo provést, avšak mu v tom bránily překážky na vaší straně.

 

Předání bezvadného díla

Samotný akt předání díla má zásadní význam v případě smluv o zhotovení nové věci, převzetím se totiž stáváte jejím vlastníkem. Výjimku představují stavby, kdy je objednatel jejím vlastníkem od počátku, ale to je kapitola sama pro sebe. Zhotovitel je povinen provést dílo podle vašich představ a pokynů, které jistě máte jako správný spotřebitel zanesené ve smlouvě, potvrzení či e-mailu. Zjistíte-li při předávání, že dílo dohodě neodpovídá, pak se vám nabízí dvě možná řešení.

Je-li rozpor mezi zadáním a výsledkem nepochybný a dobře prokazatelný, dílo nepřebírejte a smlouvu odstoupením zrušte hned nebo ještě před tím poskytněte přiměřenou lhůtu ke splnění. Máte-li o dílo i přesto zájem a tím i o zachování smlouvy, dejte to beze vší pochybnost zhotoviteli najevo, dílo převezměte a řešte nápravu cestou reklamace. Nedohodnete-li se jinak, je vaší povinností dílo, i když vadné, zaplatit či doplatit. Na splatnost ceny nemá vliv vadnost díla, pokud jste jej převzali.

Ještě jedno upozornění: bylo-li dílo včas a řádně dokončeno a vy si jej nevyzvednete v měsíční lhůtě, může to mít za následek účtování poplatku za uskladnění, který bývá jedním z ujednání na potvrzení vystaveném zhotovitelem, a o dalších šest měsíců později i prodej oné zapomenuté, nevyzvednuté věci.

 

Reklamujte zavčasu

Zákonná záruka za bezvadné provedení díla se liší podle předmětu smlouvy. U věcí, které ze své povahy mají sloužit po delší dobu, např. rodinný dům, je doba pro uplatnění reklamace tři roky. Necháváte-li si však opravit již pět let starou pračku, je záruční doba pouhé tři měsíce. Nutno však rozlišovat záruku na provedené práce a záruku na vyměněné součástky. Vezměme si pro příklad opravu oné pračky; tříměsíční záruka se vztahuje na bezvadné detekování nedostatku a bezvadné provedení výměny nefunkčního dílu, avšak od výměny starého dílu za nový začíná běžet dvouletá záruční doba, kdy vám podnikatel v roli prodávajícího odpovídá za bezvadnost nového dílu, jehož kupní cena je vám naúčtována jako jedna z položek v konečné faktuře.

Přihlásit