Započtení vzájemných nároků

Zadali jste neprověřenému podnikateli vybudování koupelnového jádra a jeho pracovníci při práci v bytě poškodili vše, co mohli?

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor vám pomůže, pokud máte splatnou pohledávku vůči jiné osobě, která kromě toho, že vám dluží peníze, má zároveň i právo po vás žádat peníze z jiného důvodu. Tím, že existují dvě vzájemné pohledávky stejného druhu, není nutné peníze mezi sebou přesouvat a je možné provést započtení. Dokonce se na tom nemusíte ani dohodnout.

 

Jak tento vzor využít?

K jednostrannému započtení je třeba, abyste učinili projev směřující k započtení adresovaný druhé osobě. Forma by měla ctít formu smlouvy. I když smlouva není písemná, u započtení to doporučujeme vzhledem k tomu, že dochází v jeho důsledku k zániku nároků v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí. Rozhodující pro zánik obou pohledávek (práv na plnění, zpravidla peněžitých) je okamžik, kdy se jako splatné setkají. Není tedy podstatné, kdy jednotlivá práva na plnění vznikla. Souhlas druhého s uplatněným započtením se nevyžaduje, může k němu dojít i proti jeho vůli.

 

Upozornění

Tento vzor dopadá na vztahy ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 nebo ze smluv uzavřených před tímto datem, pokud si strany ujednaly režim nového občanského zákoníku.

Zákon zakazuje započíst vlastní nárok proti těmto pohledávkám:

  • proti pohledávce na náhradu škody způsobené na zdraví, ledaže máte nárok téhož druhu,
  • proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně svéprávný,
  • proti pohledávce mzdy, platu, odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek a náhradě mzdy nebo platu ve výši přesahující jejich polovinu.

Dle občanského zákoníku je započtení možné pouze u způsobilých pohledávek, které lze uplatnit před soudem.

Zákon u všech uvedených pohledávek umožňuje započtení dohodou, pouze k ujednání o započtení proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně svéprávný, se nepřihlíží.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 1982-1991)
     

Související vzorové dopisy

Sdílejte

Přihlásit