Právo: Smlouva o dílo - pozor na změny

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 3/2014

Zrušení záruky ve smlouvě o dílo uniklo větší pozornosti médií. Přitom se jedná o výraznou změnu pro spotřebitele. Nový občanský zákoník přináší v této oblasti i další úpravy, které je dobré znát, abyste byli úspěšní při uplatňování svých práv.

Důležitým momentem pro každé dílo je jeho dokončení a předání. Dokončeno je tehdy, pokud může sloužit ke svému účelu a objednavateli je předvedeno. Funguje-li, objednavatel ho musí převzít, ale k provedení může mít výhrady, pokud vše není úplně v pořádku. Když nemá žádné výhrady při převzetí a na díle jsou zjevné vady, pak mu zhotovitel nemusí uznat reklamaci a nepomůže ani soud. Akt převzetí je tedy důležitý, protože nepozornost či lehkovážnost může vážně zkomplikovat situaci.

Odpovědnost za vady

Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě, tedy dohodě mezi zhotovitelem a objednavatelem. Smlouva rozhodně nemusí být písemná, ale kvůli možným sporům, co vlastně bylo dohodnuto, je lepší ji sepsat. Zhotovitel odpovídá pouze za vady, které jsou na díle v době převzetí. Dřívější zákonná šestiměsíční záruka už v novém občanském zákoníku není, zmizela i tříměsíční záruka na opravy. Skryté vady se nemusí poznat hned, na jejich reklamaci tedy máte právo. Jakmile se projeví, je třeba je vytknout bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou let a v pří-padě staveb nejpozději do pěti let od předání díla. Pozdní uplatnění skrytých vad bude znamenat zamítnutí reklamace i případnou ztrátu nároku u soudu. Zákon už zhotovitelům neukládá, aby díla prováděli tak, aby si po určitou dobu uchovaly své vlastnosti. Pokud budete chtít záruku, musíte si ji předem domluvit ve smlouvě.

Samotná práva z vadného plnění už zákon nevyjmenovává, pouze odkazuje na ustanovení o kupní smlouvě s tím, že se mají použít obdobně. Pokud budete vady díla považovat za podstatné porušení smlouvy, nabízí se celá plejáda možností od provedení náhradního díla, opravy, slevy z ceny až po odstoupení od smlouvy. Nepodstatné vady pak umožní opravu či slevu.

Náš zákazník, náš pán

Pokud má zhotovitel koupit nějakou věc a tu do díla zapracovat (například namontovat náhradní součástku), má v takovém případě postavení prodávajícího a opět platí to, co pro kupní smlouvu. Součástku nebo věc k provedení díla může dodat i objednavatel. Stejně tak může dávat příkazy, jak se má dílo provádět. Zhotovitel je ovšem odborník a měl by posoudit, zda jsou věci či příkazy k provedení díla vhodné, a na případnou nevhodnost bez zbytečného odkladu upozornit. Pokud objednavatel na použití věci nebo nevhodného příkazu trvá, pak nemá práva z vad, které tím vzniknou, a s reklamací neuspěje.

Pozor na cenu a rozpočet

Cena je důležitým aspektem smlouvy a za dílo zaplatíme vždy, i když se na konkrétní sumě nedohodneme předem. Když se předem neví, kolik bude dílo stát, může se jeho cena určit odhadem. Pokud má být podstatně překročena, je třeba její zvýšení bez zbytečného odkladu oznámit, zvýšení odůvodnit a říct cenu novou. Oproti staré právní úpravě už oznámení nemusí být písemné, stačí třeba zavolat nebo informaci poslat mailem. Když zhotovitel změnu oznámí pozdě, nemá právo na zaplacení rozdílu. Zákazník může novou cenu odmítnout a odstoupit od smlouvy. Pak zaplatí jen její část, pokud má z toho, co zhotovitel už udělal, nějaký prospěch. Opět ale musí spěchat, protože pokud neodstoupí bez zbytečného odkladu, tak platí, že se zvýšenou cenou souhlasil.

U složitějších děl, zejména staveb, je obvyklé domluvit se na rozpočtu. Pokud je rozpočet domluven předem, nelze ho zvyšovat, i když si práce vyžádají zvýšené úsilí. Pouze v případě, že nastane mimořádná a zcela nepředvídatelná okolnost (začne mrznout v červenci), která podstatně ztěžuje dokončení, může se zhotovitel domáhat spravedlivého zvýšení ceny. Občanský zákoník ale umožňuje přísný rozpočet obejít, a to tím, že k němu zhotovitel připojí výhradu neúplnosti nebo nezávaznosti. Pozor tedy na právní kličky a zejména obchodní podmínky dodavatele. Ač by v podmínkách neměla být žádná překvapivá ustanovení, buďte si jisti, že často se v nich bude skrývat větička jako: „Všechny zhotovitelem předložené rozpočty jsou neúplné/nezávazné.“ V takovém případě může zhotovitel požadovat zvýšení ceny, a pokud s tím objednavatel nesouhlasí, určí výslednou cenu soud, což bude znamenat další náklady. 

Pro zvyšování ceny platí podobná pravidla, jako kdyby byla stanovena odhadem. S tím rozdílem, že objednavatel může odstoupit jen v případě, že zhotovitel chce nezávazný či neúplný rozpočet překročit o více než 10 procent původní ceny.


Přihlásit