Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Žádoucí látky (bílkoviny, vápník, vitamíny A a E) 60 %, nežádoucí látky (těžké kovy, pesticidy, PCB, aflatoxin M1) 20 %, mikrobiologe 10 %, dodržení deklarovaných údajů 10 %.

Hodnocení spotřebních výrobků, kosmetiky a potravin

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, takzvaným limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla známku dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezen i celkový výsledek. V takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku. V tomto případě znamenalo nedostatečné hodnocení u parametru "hygienická nezávadnost" celkově nedostatečnou známku.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů potravin, případně kosmetiky, tedy nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

Cíl testu

Ověření zdravotní nezávadnosti prodávaného mléka zejména z hlediska těžkých kovů, reziduí pesticidů, PCB a mykotoxinů. Současně laboratoř zjišťovala, zda změřený objem a obsah tuku odpovídá jeho deklarovanému množství a ověřovala výživové složení prodávaného mléka co do obsahu bílkovin, vápníku a vitamínů A a E. Dále se ověřovala přítomnost nežádoucích mikroorganismů. Rovněž se hodnotily senzorické vlastnosti mléka, a to barva, konzistence, vůně a chuť. Zkouškám bylo podrobeno 28 nakoupených výrobků s označením mléko o deklarované tučnosti 0,5 % až 3,5 %. Test byl primárně zaměřen na mléka polotučná s tučností 1,5 %, a to jak čerstvá (pasterovaná), tak trvanlivá (UHT).

Použité chemické metody

Přítomnost těžkých kovů byla zjišťována atomovou absorpční spektrometrií, přičemž pro kadmium a olovo byla použita metoda GS-AAS, pro rtuť AAS-AMA.

Polychlorované bifenyly (PCB), hexachlorbenzen a DDT byly zjišťovány plynovou chromatografií metodou GC-ECD.

Aflatoxin M1, vitamíny A a E byly zjišťovány vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s elektrochemickou detekcí (HPLC-FLD).

Obsah tuku byl stanoven gravimetricky.

Alkalická fosfatáza (prováděna jen u pasterovaného mléka) byla stanovena fluorometricky.

Vápník byl zjišťován emisní spektrometrií (ICP-OES).

Obsah bílkovin dle Kjeldahla.

Mikrobiologické vyšetření

Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens – technika počítání kolonií ČSN EN ISO 7937.

Stanovení celkového počtu mikroorganismů – technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 stupních Celsia: ČSN EN ISO 4833.

Horizontální metody pro průkaz a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae kultivací: ČSN ISO 21528 – 1, ČSN EN ISO 11290 – 2.

Organoleptické vyšetření

Smyslové vyšetřování potravin a krmiv: ČSN 56 0032

Přihlásit