Podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání pro šíření klamavé reklamy

Zaznamenali jste v rádiu či televizi reklamu obsahující zjevně nepravdivé informace? Proti klamavé reklamě se můžete ozvat.

Popis vzoru

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor se hodí v případech, kdy podnikatel propaguje své výrobky nebo služby klamavými tvrzeními, která jsou šířena v televizní či rozhlasové reklamě.

 

Jak tento vzor využít?

Podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy se zakazuje reklama, která je zároveň nekalou obchodní praktikou. Nekalé obchodní praktiky definuje zákon o ochraně spotřebitele v § 4 a následujících. Jedná se o klamavé a agresivní obchodní praktiky. Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Klamavou je taková obchodní praktika, při níž je použit nepravdivý či zavádějící údaj.

Příslušnými orgány, na něž by se měl spotřebitel obrátit v případě, že si chce stěžovat na klamavou reklamu, jsou:

  • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v případě reklamy vysílané v rozhlase a televizi (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2, tel. 274 813 830, 226 236 000, e-mail: info@rrtv.cz, internetové stránky: www.rrtv.cz, elektronická podatelna: podatelna@rrtv.cz),
  • Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví a Státní rostlinolékařská správa v případech reklamy na léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a přípravky na ochranu rostlin, pokud nejde o reklamu televizní nebo rozhlasovou,
  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce v případě některých informací o potravinách a tabákových výrobcích,
  • celní úřady, pokud se jedná o propagaci hazardních her,
  • krajský živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání zadavatele reklamy pro všechny ostatní případy.

 

Upozornění

Definici pojmu klamavá reklama lze najít v § 2977 občanského zákoníku. Podle této definice je klamavou reklamou šíření údajů, které souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje cíl podpořit odbyt movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, včetně práv a povinností, klame nebo je způsobilé klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je určeno nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilé ovlivnit hospodářské chování takových osob.

 

Obecná doporučení

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text se musí vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalým svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Interaktivní formulář

Níže zobrazený vzor lze upravovat a doplňovat podle vašich potřeb. Následně si jej můžete vytisknout.


Export do PDF Tisk

Právní předpisy

  • Zákon o regulaci reklamy, č. 40/1995 Sb.
  • Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, č. 231/2001 Sb.
  • Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb.
  • Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb.
  • Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb.
Sdílejte

Přihlásit